Informació legal

Contracte d’activació del servei
CDS, Acord sobre les condicions de servei
Introducció
Termes de Servei d’ SW Hosting. La primera part de les nostres Condicions de Servei és una introducció, que està estructurada a manera de pregunta- resposta i estableix alguns conceptes d'alt nivell abans d'endinsar-se en altres termes.
Glossari
CMS. Cost mensual total del servei, inclosos els complements i extres.
CTB. Import a pagar per baixa anticipada del servei.
FBS. Data efectiva de baixa del servei
FCS. Data de contractació de servei
FFC. Data de finalització del contracte de servei
FPP. Data de fi de període mensual de servei
HNI. Hora de notificació d'incidència
IAA. Import d'ajust del període d'alta d'un servei
LMD. Límit de disponibilitat del servei
MRI. Temps màxim de restauració d'una incidència
MXI. Temps màxim d'intervenció en una incidència
PPS. Període de facturació de servei
TMD. Temps mínim de disponibilitat
TIS. Temps d'intervenció en una incidència
TRS. Temps de restauració del servei
TTD. Temps total de disponibilitat del servei
TXI. Temps màxim d'indisponibilitat
PGES. Document Serveis i Software suportat. Disponible en https://www.swhosting.com/PGES
CDS. Acord sobre les condicions de servei.
DPA. Acord de processament de dades.
PDP. Política de Privacitat.
PUA. Política d'ús acceptable.
SLA. Acord de Nivell de servei i qualitat.
TDS. Termes i condicionants de les condicions de servei.
TDT. Acord per al tractament de dades de tercers.
RGPD. Política de protecció de Dades RGPD per a UE.
CCPA. Informació de privacitat per a consumidors de Califòrnia.

Apreciació sobre horaris
Totes les hores i dates especificats en aquestes CDS es calculen a partir de GMT+2
Quins documents componen les Condicions de Servei?
Ens referim a les condicions de servei com "CDS".
Aquesta pàgina estableix el nucli de les nostres condicions de servei, però també tenim altres documents contractuals que pot considerar com a termes addicionals per a temes específics. Des del punt de vista legal, aquests altres documents s'incorporen per referència com si estiguessin escrits aquí i formen part de les CDS generals. Per tant, també ha de revisar aquests altres documents, que es poden trobar en els enllaços següents:
Acord de Processament de Dades, que descriu els termes del processament de dades en el seu nom a través dels nostres Serveis
Criteris de Qualitat o SLAs del servei. Estipula les bases per a l'anàlisi del correcte funcionament del servei
Política d'Ús Acceptable PUA, que descriu els usos prohibits dels nostres Serveis
Política de privacitat, que descriu com recopilem, utilitzem i compartim les dades en els nostres llocs web i serveis, inclou la política de protecció de dades RGPD per a residents o dades situades en EU.
A qui s'aplica aquestes condicions de servei?
Quan ens referim a SW Hosting US, LLC utilitzarem "SW Hosting", així com quan ens referim a les seves empreses matrius, afiliades i subsidiàries.
Quan ens referim a l’ "Usuari/client", estem parlant de vostè, i també utilitzarem la paraula el "CLIENT". Qui és el "CLIENT" pot ser més complicat si utilitza els nostres serveis en nom d'una empresa, organització o una altra entitat. En aquest cas, vostè ens està comunicant que té l'autoritat per a obligar a la seva empresa, organització o una altra entitat a aquestes condicions de servei i que accepta estar legalment obligat per aquestes condicions de servei en nom d'aquesta entitat, llavors la paraula el "CLIENT" es refereix a aquesta entitat. Si no està segur del que això significa o de si està autoritzat a vincular a la seva empresa, organització o entitat a aquest contracte, ha de preguntar a altres persones de la seva organització perquè li aclareixin la seva autoritat.
Què són les condicions de servei?
Aquestes condicions de servei són un contracte vinculant entre el CLIENT i SW Hosting, i cobreix totes les ofertes, llocs web, productes, serveis, característiques, continguts, aplicacions i altres coses que oferim als Clients com vostè.
Periòdicament diferenciarem entre els nostres llocs web com www.swhosting.com o www.swpanel.com (als quals ens referirem col·lectivament com els "llocs web") i tots els nostres altres serveis, com la nostra infraestructura en el núvol i altres serveis de pagament (als quals ens referirem col·lectivament com els "serveis").
Quan se m'apliquen aquestes condicions de servei?
En primer lloc, ha d'entendre que es tracta d'un contracte legal vinculant que es requereix per a utilitzar els nostres llocs web i serveis. Per tant, només podrà utilitzar els nostres llocs web i serveis si accepta que ha llegit, comprès i acceptat aquestes CDS.
Si s'inscriu en els serveis o crea un compte a través dels nostres llocs web, aquestes condicions de servei entraran en vigor quan faci clic en "Accepto" o en qualsevol altra funció que indiqui la seva acceptació dels termes. Si adquireix els Serveis a través d'un contracte escrit independent, aquestes condicions de servei s'incorporen a aquest contracte, independentment que s'esmenti o no. Independentment d'aquests altres mètodes, quan el CLIENT accedeix o utilitza els nostres llocs web i serveis, aquestes condicions de servei s'apliquen i són legalment vinculants per al CLIENT i per al seu accés i ús. Aquests són exemples comuns, i aquest paràgraf no inclou necessàriament totes les altres formes en què el CLIENT pot quedar vinculat a aquestes CDS.
Què succeeix amb les disputes sota aquestes condicions de servei?
Un dels requisits de nostres CDS és que el CLIENT accepta resoldre qualsevol disputa directament entre ell i SW Hosting sense la utilització d'arbitratge. SWHosting sempre escoltarà els seus arguments i oferirà la millor solució possible per al CLIENT. Les resolucions de disputes provinents dels serveis regulats per aquestes CDS s'estableixen detalladament en l'apartat d’ SLA o qualitat de serveis. El CLIENT podrà continuar portant els casos als tribunals, però accepta la regulació dels màxims de la seva reclamació a partir dels criteris establerts en els nostres SLA, no podent sol·licitar compensació de cap mena més alla del que s'estableix en els SLA.
Ha d'entendre que això significa que ni el CLIENT, ni SW Hosting tindran l'oportunitat de resoldre disputes en els tribunals davant un jutge o un jurat. El CLIENT no podrà presentar reclamacions en un judici convencional i no podrà participar en una acció col·lectiva basada en els tribunals o en un procediment similar.
TDS, Termes i condicionants de les condicions de servei
1. Elegibilitat i registre
1.1. Abans d'utilitzar els nostres Llocs Web i Serveis, el CLIENT, ha d'assegurar-se que aquest ús compleix amb totes les lleis, normes i reglaments que li són aplicables. El seu dret a accedir als Llocs Web i Serveis queda revocat en la mesura en què el seu ús estigui prohibit o en la mesura en què la nostra prestació entri en conflicte amb qualsevol llei, norma o reglament aplicable. El CLIENT és responsable de prendre aquestes decisions abans d'utilitzar els Llocs Web i els Serveis.
1.2. Per a poder accedir als Llocs Web i els Serveis, el CLIENT declara i garanteix que (i) té 18 anys o més; o (ii) compta amb el consentiment legal, el permís i la capacitat suficients per a utilitzar els Llocs Web i els Serveis en la(es) jurisdicció(ns) aplicable(s) que el CLIENT determini.
1.3. Per a accedir als Serveis i a algunes funcions dels Llocs Web, ha de registrar-se per a obtenir un compte de client ("Compte"). Quan es registri en el seu Compte, és possible que se li demani que proporcioni a SW Hosting certa informació sobre el CLIENT, com el seu nom, adreça de correu electrònic i una forma de pagament vàlida, i també pot proporcionar informació opcional sobre el CLIENT de manera voluntària. La informació del compte, així com l'ús i la divulgació d'aquesta, estan subjectes a la Política de Privacitat i a l'Acord de Processament de Dades.
1.3.1. En cas que qualsevol clàusula del present CDS sigui declarada nul·la, les altres continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la mateixa finalitat de les presents condicions.
1.3.2. No és tècnicament possible que el CLIENT pugui formalitzar qualsevol tipus de contractació amb SW Hosting a través dels nostres llocs web sense que s'hagi produït l'acceptació de les CDS.
1.3.3. En el moment de l'activació del seu Compte de client, sota un entorn segur, es registrarà la IP pública d'accés de l'usuari, la data i l'hora exacta de la transacció, juntament amb les dades necessàries per a validar la legalitat de l'acceptació d'aquestes CDS.
1.3.4. El CLIENT es compromet en tot moment a facilitar dades reals a SW Hosting, sent única i exclusivament la seva responsabilitat la falsificació d'aquestes dades.
1.3.5. El CLIENT faculta a SW Hosting a bloquejar el servei objecte d'aquest contracte en cas de detectar-se falsedat en les dades indicades o en qualsevol sistema de pagament que el CLIENT hagi usat durant el moment de l'activació.
1.3.6. SW Hosting podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest CDS, la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia a aquests, excepte reconeixement exprés per part d’ SW Hosting.
1.4. SW Hosting pot, a la seva sencera discreció, negar-se a proporcionar o continuar proporcionant els Llocs Web i Serveis a qualsevol persona o entitat i canviar els criteris d'elegibilitat en qualsevol moment, fins i tot si el CLIENT no compleix amb les Condicions de Servei. SW Hosting es reserva el dret a desactivar, cancel·lar, impedir l'accés, deshabilitar els serveis i/o eliminar qualsevol Compte o l'accés als Llocs Web i Serveis en qualsevol moment i a la seva sencera discreció.
2. Drets de propietat d’ SW Hosting
2.1. Pel que fa al CLIENT i SW Hosting, els Llocs Web i els Serveis són propietat i/o són proporcionats per SW Hosting. Els noms, logotips, marques comercials, imatge comercial, arranjaments, interfícies visuals, gràfics, disseny, compilació, informació, dades, codi informàtic (inclòs el codi font o el codi objecte), productes, software, serveis i tots els altres elements dels Llocs Web i Serveis ("Materials") que proporcionem, estan protegits per la propietat intel·lectual i altres lleis. Tots els Materials inclosos en els Llocs Web i Serveis són propietat d’ SW Hosting o dels seus tercers llicenciadors. El CLIENT només pot utilitzar els Llocs Web i Serveis segons la nostra autorització expressa i segons el que s'estableix en aquestes Condicions de Servei. El CLIENT haurà de respectar i mantenir tots els avisos de propietat intel·lectual, informació i restriccions contingudes en els Llocs Web i Serveis. SW Hosting es reserva tots els drets sobre els Llocs Web i els Serveis que no es concedeixen expressament en aquestes Condicions de servei.
2.2. Si opta per proporcionar informació i suggeriments sobre problemes o propostes de modificació o millora dels Llocs Web i Serveis ("Comentaris"), per la present concedeix a SW Hosting un dret il·limitat, perpetu, irrevocable, no exclusiu, totalment pagat i lliure de drets d'autor per a explotar els Comentaris de qualsevol manera i per a qualsevol propòsit, incloent la millora dels Llocs Web i Serveis i la creació d'altres productes i serveis.
2.3. El CLIENT autoritza a SW Hosting a incloure el seu nom, logotips i marques comercials en els nostres materials i comunicacions promocionals i de màrqueting.
2.4. Alguns dels Materials proporcionats per SW Hosting estan llicenciats sota una o més llicències de codi obert, Creative Commons o similars (col·lectivament, "llicències de codi obert"). Res en aquestes CDS impedeix, restringeix o pretén impedir o restringir que el CLIENT obtingui aquests materials sota les Llicències de Codi Obert aplicables o limitar el seu ús sota aquestes Llicències de Codi Obert.
2.5. Subjecte al seu complet i continu compliment d'aquestes CDS i dels nostres drets en elles, SW Hosting li concedeix una llicència limitada, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable i revocable per a accedir i utilitzar els Llocs Web i/o els Serveis com es descriu en aquestes CDS i amb subjecció a aquestes.
3. Contingut dels Serveis
3.1. Els nostres Serveis li permeten proporcionar-nos codi font, arxius, software, processos, interfícies, dades, text, configuracions, mitjans de comunicació o una altra informació per al seu emmagatzematge, allotjament o processament pels Serveis (el seu "Contingut dels Serveis").
3.2. Subjecte a aquestes CDS, en proporcionar el seu Contingut de Serveis a través dels Serveis, el CLIENT atorga a SW Hosting una llicència per a allotjar, emmagatzemar, transferir, mostrar, realitzar, reproduir, modificar amb el propòsit de formatar per a mostrar, i distribuir el seu Contingut de Serveis únicament amb el propòsit de proporcionar-li al CLIENT els Serveis.
3.3. Entre el CLIENT i SW Hosting, el CLIENT reté qualsevol dret d'autor i altres drets de propietat que pugui tenir en el Contingut dels seus Serveis.
3.4. Alguns dels nostres Serveis permeten que tercers accedeixin, utilitzin o contribueixin al Contingut dels seus Serveis, fins i tot a través de la revenda, els seus propis productes i serveis, o llocs web de cara al públic, aplicacions, interfícies i altres manifestacions del Contingut dels seus Serveis. Aquests altres usuaris es defineixen col·lectivament com els seus "Usuaris finals" a l'efecte d'aquestes Condicions de servei. Per a major claredat, "Usuaris finals" en aquest context inclou a tots els altres usuaris, independentment que siguin parts intermediàries, Usuaris finals d'altres Usuaris finals o similars. El CLIENT és responsable que els seus Usuaris Finals compleixin amb aquestes CDS.
3.5. El CLIENT és l'únic responsable del Contingut dels seus Serveis, dels Usuaris Finals i de qualsevol activitat dels seus Usuaris Finals, i accepta que SW Hosting no és ni serà de cap manera responsable del Contingut dels seus Serveis, dels Usuaris Finals i/o de l'activitat dels seus Usuaris Finals. En proporcionar el seu Contingut de Serveis a través dels Serveis, el CLIENT afirma, representa i garanteix que:
3.5.1. El seu Contingut de Serveis, i l'ús que el CLIENT o els seus Usuaris Finals facin del seu Contingut de Serveis, no infringiran aquestes Condicions de Servei (inclosa la PUA) ni cap llei, reglament, norma o drets de tercers aplicables;
3.5.2. El CLIENT és l'únic responsable del desenvolupament, la moderació, el funcionament, el manteniment, l'assistència i l'ús del seu Contingut dels serveis, fins i tot quan el seu Contingut dels serveis sigui aportat pels seus Usuaris finals;
3.5.3. El contingut dels seus serveis i l'ús que el CLIENT o els seus usuaris finals, facin d'aquest, no infringeix, viola o s'apropia indegudament de cap dret de tercers, inclosos els drets d'autor, marques comercials, patents, secrets comercials, drets morals, drets de privacitat, drets de publicitat o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o de propietat; (ii) calúmnia, difamació, injúria o invasió del dret de privacitat, publicitat o altres drets de propietat de qualsevol altra persona; o (iii) fa que SW Hosting violi qualsevol llei, reglament, norma o drets de tercers.
3.5.4. Excepte en el cas dels Serveis específics que se li proporcionin en virtut d'aquestes Condicions de servei o un altre contracte exprés, el CLIENT, és l'únic responsable del funcionament tècnic del Contingut dels seus Serveis, fins i tot en nom dels seus Usuaris finals.
3.6. El CLIENT és responsable de configurar i utilitzar adequadament els Serveis i de prendre les seves pròpies mesures per a mantenir la seguretat, la protecció i les còpies de seguretat adequades del Contingut dels seus Serveis, la qual cosa pot incloure l'ús de tecnologia d'encriptació per a protegir aquest Contingut de l'accés no autoritzat i l'arxiu rutinari d'aquest. SW Hosting no es compromet a mantenir cap conservació o còpia de seguretat del Contingut dels seus Serveis. El CLIENT és l'únic responsable de la integritat, preservació i còpia de seguretat del seu Contingut dels Serveis, independentment que el seu ús dels Serveis inclogui una característica o funcionalitat de còpia de seguretat d’ SW Hosting, i en la major mesura permesa per la llei, SW Hosting no tindrà cap responsabilitat per qualsevol pèrdua de dades, falta de disponibilitat, o altres conseqüències relacionades amb l'anterior.
3.7. En adquirir els Serveis, el CLIENT pot especificar la regió geogràfica i la jurisdicció en la qual s'emmagatzemarà el Contingut dels seus Serveis. El CLIENT consent l'emmagatzematge del seu Contingut de Serveis en, i la transferència del seu Contingut de Serveis a, la regió geogràfica i la jurisdicció que el CLIENT seleccioni. Tret que s'acordi el contrari per escrit entre el CLIENT i SW Hosting, el CLIENT accepta que SW Hosting pot transferir i emmagatzemar el Contingut dels seus Serveis en altres regions geogràfiques o jurisdiccions a la seva total discreció. El CLIENT declara i garanteix que aquest emmagatzematge i transferència estan adequadament consentits pel CLIENT i permesos d'acord amb les lleis, reglaments, normes i drets de tercers aplicables.
4. Ús d’ SWPanel
4.1. SW Hosting, ofereix SWPanel al CLIENT en la seva modalitat gratuïta, com a eina de comunicació entre el CLIENT i SW Hosting, com a canal de comunicació, com a zona d'accés a l'Àrea de Suport Tècnic i a l'Àrea Administrativa i Financera d’ SW Hosting.
4.2. SW Hosting li ofereix al CLIENT, a més altres versions d’ SWPanel diferents de la gratuïta.
4.2.1 El CLIENT pot disposar d'altres modalitats d'ús/activació d’ SWPanel que estan subjectes a la contractació/adquisició de llicències i quotes mensuals per part del CLIENT. Aquestes modalitats li seran presentades com a opcions al CLIENT. Durant el procés de contractació/activació, de qualsevol d'aquestes modalitats, li seran notificats els costos de llicències de manera exacta i detallada.
4.3. Tots els costos d'ús i arrendament de l’ SWPanel, igual que les seves condicions d'ús, estan publicades amb caràcter permanent, podent el CLIENT arxivar-les, imprimir-les i consultar-les.
4.4. S'estableix l'ús d’ SWPanel sobre la base de les bones praxis i bona fe. El seu ús en condicions diferents, autoritza a SW Hosting a bloquejar-li l'accés a aquest, amb la finalitat de preservar la integritat d’ SWPanel i d'altres clients.
4.5. Cessió i drets d’ SWPanel
4.5.1. SW Hosting cedeix l'ús d’ SWPanel al CLIENT. En cap moment SW Hosting li cedeix al CLIENT drets sobre la propietat, codi font i imatge d’ SWPanel.
4.5.2. SW Hosting li permet que pugui personalitzar SWPanel per a ser usat pels propis clients o usuaris en modalitat Reseller. L'ús d’ SWPanel com a gestió dels seus usuaris pot derivar costos de llicència que en tot moment li seran notificats i estan publicats en els llocs web d’ SW Hosting.
4.6. Responsabilitats d’ SW Hosting sobre SWPanel
4.6.1. SW Hosting li ofereix al CLIENT, SWPanel com a mitjà i eina de gestió de serveis, a fi d'oferir una capa més intuïtiva que faciliti aquestes accions. En cap moment, SW Hosting es responsabilitza d'un mal ús o mala gestió per la seva part i que provoqui mal funcionament d’ SWPanel
4.6.2. SW Hosting no pot responsabilitzar-se del correcte funcionament de la capa de gestió d’ SWPanel, en tots aquells serveis en els quals el CLIENT disposi de l'accés “administrador o root”, o disposi de control total. En aquest cas, SW Hosting es reserva el dret de (i) NO oferir SWPanel com a eina de gestió; (ii) declinar qualsevol responsabilitat del funcionament d’ SWPanel sobre els serveis del client si aquest els ha manipulat o modificat.
4.6.3. SW Hosting no es responsabilitza de l'ús indegut per part seva, o de qualsevol dels seus clients o usuaris, de l ‘SWPanel.
4.7. Les seves responsabilitats sobre SWPanel
4.7.1. El CLIENT s'obliga a preservar la integritat i seguretat de la zona privada de clients o SWPanel, proporcionada per SW Hosting i a evitar el seu ús indegut, alteració, reproducció, difusió il·lícita o l'ús contrari a les instruccions dictades per SW Hosting. Així mateix, el CLIENT s'obliga a interrompre tals usos de manera immediata i a notificar a SW Hosting qualsevol incidència relativa al mal ús que pogués detectar. De persistir tals conductes, SW Hosting podrà suspendre la llicència d'ús d’ SWPanel al CLIENT, a més de comunicar a les autoritats pertinents tals incidències.
4.7.2. El CLIENT és l'únic responsable de l'ús d’ SWPanel i de cadascun dels serveis o accions realitzades a través d'ell.
4.7.3. El CLIENT entén i accepta aquestes CDS sobre SWPanel, així mateix accepta que si, de qualsevol de les accions que el CLIENT realitza a través d'ell, es deriven costos, el CLIENT està obligat al pagament d'aquests costos segons es detalla en el contracte actual, secció de facturació i pagaments.
4.7.4. El CLIENT és l'únic responsable de les accions que pugui realitzar qualsevol dels seus clients o usuaris quan cedeix SWPanel, per la qual cosa accepta aquesta responsabilitat.
4.8. Propietat d’ SWPanel
4.8.1. SWPanel i totes les seves revisions i versions, passades i futures, són propietat d’ SW Hosting.
4.8.2. El domini i els certificats segurs SSL www.swpanel.com i totes les seves variants, i agregacions incloses, nombres de versions, registrades per SW Hosting, són propietat d’ SW Hosting.
4.8.3. SW Hosting en cap cas cedeix la propietat, ni drets d'explotació d'aquesta àrea privada al CLIENT o tercers, més enllà de les permeses per les llicències que el CLIENT adquireixi en els serveis d’ SWPanel
5. Normes de conducta
5.1. Ha d'utilitzar els Llocs Web i els Serveis d'acord amb la nostra PUA, que s'incorpora per referència. En conseqüència, qualsevol ús dels Llocs Web i Serveis que infringeixi la PUA constituirà un incompliment d'aquestes Condicions de servei.
5.2. El CLIENT és l'únic responsable de l'activitat que es produeixi en el seu Compte, independentment que les activitats siguin realitzades pel CLIENT, els seus empleats, qualsevol tercer (inclosos els seus contractistes o agents), els seus Usuaris finals, els seus llicenciataris o els seus clients.
5.3. El CLIENT és responsable de notificar als seus empleats, agents i altres persones relacionades amb el seu ús dels Llocs Web i Serveis les disposicions d'aquestes Condicions de servei, fins i tot quan els termes de les mateixes siguin vinculants per a ells.
5.4. El CLIENT no podrà (directa o indirectament) (i) desxifrar, descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa o intentar derivar qualsevol codi font o idees o algorismes subjacents de qualsevol part dels Llocs Web o Serveis (incloent, sense limitació, qualsevol aplicació), excepte en la mesura limitada en què les lleis aplicables prohibeixin específicament aquesta restricció; (ii) modificar, traduir o crear treballs derivats de qualsevol part dels Llocs Web o Serveis; o (iii) copiar, llogar, arrendar, distribuir o transferir de qualsevol altra forma qualsevol dels drets que rebi en virtut del present CDS. Haurà de respectar totes les lleis i reglaments locals, estatals, nacionals i internacionals aplicables. En la mesura en què qualsevol part dels Llocs Web o Serveis estigui subjecta a Llicències de Codi Obert, aquestes Llicències de Codi Obert s'aplicaran independentment d'aquesta secció.
5.5. SW Hosting es reserva el dret d'accedir, llegir, conservar i divulgar qualsevol informació que considerem raonablement necessària per a (i) respondre a qualsevol llei, reglament, procés legal o sol·licitud governamental aplicable; (ii) fer complir aquestes Condicions de servei, inclosa la recerca de possibles violacions d'aquestes; (iii) detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; (iv) respondre a les sol·licituds d'assistència dels usuaris; o (v) protegir els drets, la propietat o la seguretat d’ SW Hosting, els nostres usuaris i el públic. Hi ha més informació disponible en les nostres Directrius per al compliment de la llei.
5.6. El CLIENT haurà d'utilitzar protocols de seguretat adequats, com establir contrasenyes segures i mecanismes de control d'accés, salvaguardar l'accés a tots els inicis de sessió i contrasenyes, i verificar la fiabilitat de les persones a les quals se'ls confia la informació d'accés al compte. El CLIENT és l'únic responsable de qualsevol accés no autoritzat al seu Compte, i ha de notificar a SW Hosting immediatament de qualsevol accés no autoritzat en adonar-se d'això.
5.7. El CLIENT haurà de notificar a SW Hosting sempre que s'assabenti, de qualsevol incident de seguretat o violació que afecti els Llocs Web o Serveis, incloent l'accés no autoritzat al seu Compte o credencials del Compte, i haurà d'ajudar en qualsevol recerca o acció legal que sigui presa per les autoritats i/o SW Hosting, per a investigar i curar l'incident de seguretat o violació en la mesura causada pel seu Compte o el seu ús dels Llocs Web i Serveis. El nostre Acord de Processament de Dades inclou més informació sobre els incidents de seguretat pel que fa a certes dades personals.
5.8. Aplicable per a clients d’SW Hosting US, LLC:
5.8.1 Els Serveis estan subjectes a les sancions comercials i econòmiques mantingudes per l'Oficina de Control d'Actius Estrangers ("OFAC"). En accedir als Serveis, el CLIENT accepta complir amb aquestes lleis i reglaments. En concret, el CLIENT declara i garanteix que no es troba (i) en cap país subjecte a les sancions comercials i econòmiques de la OFAC, actualment Cuba, l'Iran, Corea del Nord, Síria i la regió ucraïnesa de Crimea; ni (ii) és una persona o entitat inclosa en cap de les llistes estatunidenques de parts prohibides, incloent: la Llista de Nacionals Especialment Designats ("Llista SDN") i la Llista de Sancions Sectorials ("Llista SSI") del Departament del Tresor. A més, el CLIENT es compromet a no vendre, exportar, reexportar, transferir, desviar o disposar d'una altra manera de qualsevol servei rebut d’ SW Hosting en contradicció amb aquestes lleis i reglaments. L'incompliment d'aquestes lleis i reglaments pot resultar en la suspensió o terminació del seu Compte.
5.8.2. El CLIENT es compromet a complir amb totes les lleis i reglaments de control d'exportació i importació aplicables en el seu ús dels Serveis, i, en particular, no utilitzarà els Serveis per a exportar o reexportar dades o software sense totes les llicències requerides dels Estats Units i del govern estranger. El CLIENT assumeix tota la responsabilitat legal per qualsevol accés i ús dels Serveis des de fora dels Estats Units, amb plena comprensió que aquest accés o ús pot constituir una exportació de tecnologia i dades tècniques que pot implicar regulacions d'exportació i/o requerir una llicència d'exportació.
6. Pagaments, facturació i condicions econòmiques
6.1. El CLIENT ha de proporcionar informació actual, completa i precisa per al seu Compte i Informació de Facturació, i ha d'actualitzar ràpidament tota aquesta informació en cas de canvis (com un canvi en l'adreça de facturació, el número de targeta de crèdit o la data de venciment de la targeta de crèdit). Ha de notificar ràpidament a SW Hosting o als nostres Processadors de Pagament si el seu mètode de pagament és cancel·lat (per exemple, per pèrdua o robatori) o si no funciona d'alguna manera. Els canvis d'aquesta informació poden realitzar-se en la configuració del seu compte.
6.2. En subscriure aquestes Condicions de servei i utilitzar els Serveis, el CLIENT accepta que se li facturi de manera recurrent i que SW Hosting o els nostres Processadors de pagament li cobrin automàticament utilitzant els Mètodes de pagament que el CLIENT seleccioni en el moment de la facturació. Si el seu Mètode de Pagament o el pagament de les tarifes estan subjectes a altres termes i condicions, tal com s'estableix en els formularis de comanda, factures o d'una altra manera, llavors aquests altres termes i condicions s'apliquen a més d'aquestes CDS. També se li pot facturar una quantitat fins al seu saldo actual en qualsevol moment per a verificar l'exactitud de la informació del seu compte. SW Hosting es reserva el dret a desactivar, cancel·lar, impedir l'accés, deshabilitar els serveis i/o eliminar qualsevol Compte o l'accés als Llocs Web i Serveis en qualsevol moment i a la nostra sencera discreció, fins i tot per falta de pagament, per retard en el pagament o per no haver carregat els seus Mètodes de Pagament en el moment de la facturació.
6.3. El CLIENT és responsable de qualsevol dret, taxa de duana, impost, i de les sancions, multes, auditories, interessos i pagaments endarrerits relacionats amb la seva compra dels Serveis, inclosos, entre altres, els impostos nacionals, estatals o locals sobre les vendes, els impostos sobre l'ús, els impostos sobre el valor afegit (IVA) i els impostos sobre béns i serveis (GST) (col·lectivament, "Impostos"). Tret que s'indiqui el contrari, les nostres polítiques de preus no inclouen i no es descompten o milloren en funció d'aquests impostos. Si estem obligats a recaptar o pagar Impostos en relació amb la seva compra de Serveis, aquests Impostos li seran facturats com a part d'un procés de facturació o recaptats en el moment de la compra. En certs estats, països i territoris, podem determinar si la seva compra de Serveis està subjecta a certs Impostos, i si és així, podem cobrar aquests Impostos i remetre'ls a l'autoritat fiscal corresponent. Si el CLIENT considera que un determinat Impost no és aplicable o que ha de retenir-se alguna quantitat dels pagaments que efectuï a SW Hosting, haurà de facilitar, a SW Hosting, sense demora un certificat fiscal, un rebut de retenció, un identificador fiscal (per exemple, el CIF o NIF) o una altra prova adequada, sempre que aquesta informació sigui vàlida i estigui prou autoritzada per totes les autoritats fiscals competents. També haurà de proporcionar a SW Hosting, qualsevol informació d'identificació fiscal que sigui necessària per a complir amb les nostres obligacions fiscals, segons determinem a cada moment. El CLIENT serà l'únic responsable de qualsevol declaració falsa o incompliment causat per ell en relació amb els Impostos, ja sigui respecte a SW Hosting o a altres parts, incloses les sancions, multes, auditories, interessos, pagaments retroactius o impostos addicionals associats a aquestes declaracions falses o incompliments.
6.4. Sistemes de facturació
6.4.1. SW Hosting li facturarà al CLIENT els costos dels Serveis pel període de contractació estipulat en el moment de ser formalitzat.
A continuació, es detalla el Tractament de la facturació segons el tipus de facturació estipulat en el servei:
6.4.1.1. Tipus de facturació mensual o anual:
6.4.1.1.1. SW Hosting generarà una factura pel període estipulat en el moment d'inici d'aquest període. Aquest període sempre és facturat per endavant.
6.4.1.1.2. A la finalització del període facturat, s'emetrà una nova factura per al nou període, i així successivament.
6.4.1.2. Tipus de facturació per hores, minuts, o pagament per ús:
6.4.1.2.1. SW Hosting emetrà una sola factura mensual en la qual s'acumularan els costos de totes les hores de servei que comprèn.
6.4.1.2.1.a. Es facturaran a període vençut els costos de consum com ara vCores, memòria RAM, espai de Disc IPs, i aquells que es detallen en SWPanel com a complements de cost per consum o pagament per ús.
6.4.1.2.1.b. Es facturaran a període anticipat tots aquells serveis/complements no facturables per consum i tots aquells que no es detallen en forma de pagament per ús en el seu SWPanel.
6.4.2. Els períodes de facturació d’ SW Hosting són mensuals, i es calculen a partir de la data d'alta del servei perquè es generi una factura cada mes, en cas d'optar per la modalitat de pagament mensual, de ser una altra modalitat, com l'anual es generarà una factura cada any.
6.4.3. Modalitat d'agrupació de les factures en un sol dia de mes
6.4.3.1. Si el CLIENT ho desitja, pot sol·licitar l'agrupació de tots els seus serveis en una sola factura mensual, que s'emetrà el 25 de cada mes. SW Hosting es reserva el dret a acceptar o no aquesta modalitat de facturació en funció de l'historial, antiguitat, tipus de serveis o solvència del client.
6.4.3.2. L'activació de l'agrupació de facturació de tots els seus serveis, tal com es detalla en el punt 6.4.3.1, implicarà que, en el moment de la contractació del servei, es generi un ajust proporcional perquè els períodes corresponguin fins al dia 24 a les 23.59:59 hores del mes d'emissió de la factura.
6.4.3.3. SW Hosting realitzarà, de manera automàtica, en el moment de la contractació, aquest ajust, generant una partida addicional en la primera factura en concepte de “cost d'ajust de període”, aquest valor pot ser positiu o negatiu en funció del tipus d'ajust i la modalitat de pagament establerta en el servei.
6.4.3.4. La fórmula utilitzada per al càlcul d'aquest ajust és la següent:
6.4.3.4.1. Data de finalització del primer període mensual. Sempre s'assumeix com a dia de finalització el dia 24 a les 23.59:59 hores del mes. A partir d'ara FPP.
6.4.3.4.2. Data de la contractació. A partir d'ara FCS.
6.4.3.4.3. Cost mensual del servei i tots els complements i ampliacions. A partir d'ara CMS.
6.4.3.4.4. La unitat com a mesura temporal usada són dies.
6.4.3.4.5. S'entén com a import a pagar per ajust en el període d'alta el resultant de la següent fórmula. A partir d'ara IAA.
IAA = (FPP – FCS) * ((CMS) / 30)
6.5. SW Hosting informarà en tot moment al client, mitjançant correu electrònic, quedant còpia dels missatges en SWPanel, sobre els preus de totes les despeses i penalitzacions derivades d'impagament o bloqueig de serveis.
6.6. SW Hosting es reserva el dret a actualitzar, a la baixa o a l'alta, qualsevol dels costos del servei o de qualsevol dels seus complements, en funció de l'evolució del mercat, canvis en la tecnologia, actualitzacions de costos directes o indirectes, augments de recursos assignats al servei, o qualsevol variació raonable en el servei que impliqui inversions addicionals per part d’ SW Hosting.
6.6.1. Qualsevol modificació de preus serà publicada en els llocs web d’ SW Hosting o en SWPanel amb una antelació mínima suficient.
6.6.2. SW Hosting es reserva el dret a aplicar-li un factor corrector en els costos del servei o de qualsevol dels seus complements en cas que faci un ús no raonable dels mateixos o que l'ús que faci pugui afectar a SW Hosting o a qualsevol dels seus altres clients o incompleixi les especificacions de la PUA.
6.6.3. SW Hosting, amb la intenció de no perjudicar-lo, li oferirà la possibilitat de cancel·lació o canvi en la modalitat del servei, en cas que s'apliqui qualsevol modificació o actualització en els preus.
6.7. SW Hosting facturarà els costos derivats en els excessos d'ús del servei o de qualsevol dels seus complements en cas que el CLIENT faci ús abusiu, o realitzi un consum superior a l'establert en les partides de recursos assignats al servei.
6.7.1. SW Hosting li facilitarà al CLIENT, a través d’ SWPanel, la gestió i visualització dels consums i recursos utilitzats del servei.
6.8. Les quotes estipulades pel servei seran incrementades pels impostos que corresponguin tal com es detalla en el punt 6.3
6.9. Sistemes de Pagament.
6.9.1. El pagament de la primera factura del servei haurà d'abonar-se al comptat i mitjançant els sistemes disponibles en els Llocs Web d’ SW Hosting en el moment de la formalització de l'activació del servei.
6.9.1.1. L'activació del servei es realitzarà en el moment de la validació del pagament.
6.9.2. SW Hosting proporcionarà al CLIENT tres modalitats diferents de forma de pagament dels serveis en funció del seu històric de client, país de facturació dels serveis o el seu país d'origen
6.9.2.a. Crèdits SWPanel
6.9.2.b. Càrrega directa a targeta de crèdit. Restringida a facturació des d'UE.
6.9.2.c. Domiciliació bancària. Restringida a facturació UE baix normativa SEPA.
6.9.3. El CLIENT pot sol·licitar el canvi de la seva modalitat de pagament des del seu SWPanel
6.9.3.1. La sol·licitud de canvi de la modalitat de pagament ha de ser autoritzada pel departament d'Administració d’ SW Hosting. SW Hosting es reserva el dret a acceptar o no qualsevol canvi en la forma de pagament del seu Compte de client.
6.9.3.2. Per a l'aprovació per part d’ SW Hosting de qualsevol canvi de la modalitat pagament, es realitzaran les següents comprovacions.
6.9.3.2.a. Estudi dels serveis actius en el seu Compte de client.
6.9.3.2.b. Se sol·licitarà una anàlisi financera i de risc del seu compte de client.
6.9.3.2.c. Situació de solvència del seu compte de client
6.9.3.3. El CLIENT no podrà sol·licitar el canvi de modalitat de pagament en els següents suposats:
6.9.3.3.a. Existència de factures pendents de pagament o en circulació.
6.9.3.3.b. Saldo negatiu en l’ SWPanel.
6.9.3.3.c. Serveis bloquejats per situació d'impagament.
6.9.4. Modalitats de pagament disponibles
6.9.4.1. Modalitat de pagament per domiciliació bancària. Detall de la normativa de pagament associada a aquesta modalitat
6.9.4.1.a. SW Hosting emetrà un rebut al seu compte bancari indicat en el moment de sol·licitud de modalitat de pagament per domiciliació bancària.
6.9.4.1.b. SW Hosting oferirà la possibilitat de la definició d'un dia concret de pagament, previ estudi de riscos.
6.9.4.1.c. SW Hosting no acceptarà una domiciliació bancària amb un venciment superior als 30 dies a comptar a partir de la data d'emissió de la factura.
6.9.4.1.d. SW Hosting no permetrà pagaments de factures periòdiques de serveis mitjançant domiciliació bancària, si existeixen factures anteriors pendents de pagament.
6.9.4.1.1. Gestió de devolucions bancàries.
6.9.4.1.1.a. El pagament d'un rebut retornat haurà de realitzar-se, única i exclusivament, mitjançant transferència bancària. SW Hosting no remetrà un rebut retornat i no procedirà de nou al gir d'aquest.
6.9.4.1.1.b. SW Hosting aplicarà un cost de #coste_devolucion_recibo# per cada devolució d'un rebut en concepte de despeses i gestió de recobrament d'aquest. No sent, en cap moment, la devolució d'aquest efecte per causes alienes al CLIENT, un atenuant del cobrament d'aquest import.
6.9.4.1.1.c. Tots els imports de recàrrec es veuran incrementats amb l'IVA o impostos que corresponguin, tal com es detalla en el punt 6.3
6.9.4.1.1.d. El temps màxim d'abonament d'un rebut impagat mai serà superior a un (1) dia, en cas contrari, es procedirà segons es detalla en l'apartat 6 del present.
6.9.4.1.1.e. SW Hosting es reserva el dret de variar i obligar una forma de pagament diferent a la domiciliació bancària a un CLIENT, en cas de produir-se repetides devolucions dels efectes carregats en aquest compte bancari.
6.9.4.2. Modalitat de pagament per Càrrega Directa a targeta de crèdit
6.9.4.2.1. Normativa de pagament per Càrrega Directa a targeta de crèdit.
6.9.4.2.1.a. El CLIENT haurà d'indicar una targeta de crèdit en el seu SWPanel com a targeta per defecte
6.9.4.2.1.b. En el moment de la selecció de la targeta de crèdit per defecte, SW Hosting, realitzarà un càrrec per a verificar aquesta targeta.
6.9.4.2.1.c. En el moment que es generi una factura, SW Hosting, procedirà a realitzar el càrrec de la mateixa immediatament a la targeta per defecte.
6.9.4.2.1.d. En cas de no acceptació del càrrec en la targeta de crèdit per defecte, SW Hosting reintentará el cobrament 5 vegades, en un espai de temps d'1 hora cada reintent, detenint-se en cas de poder-se realitzar el càrrec.
6.9.4.2.1.e. Si després de 5 reintents, no s'ha pogut realitzar el càrrec en la targeta de crèdit per defecte, SW Hosting canviarà automàticament la forma de pagament passant a Crèdits SWPanel, activant-se el mètode de pagament per crèdits, tal com s'estipula en la secció 6.9.4.3 del present.
6.9.4.3. Modalitat de pagament mitjançant "Crèdits d’ SWPanel"
6.9.4.3.1. Definició de Crèdits SWPanel:
6.9.4.3.1.a. S'entén per crèdit SWPanel, el saldo dipositat pel CLIENT com a provisió de fons, en un compte financer virtual que se situa en el seu SWPanel.
6.9.4.3.1.b. SW Hosting li proporciona un extracte de tots els moviments del seu compte de crèdits a través d’ SWPanel.
6.9.4.3.2. Normativa de pagament mitjançant Crèdits SWPanel
6.9.4.3.2.a. El pagament usant crèdits es realitza a manera de descompte de saldo. El CLIENT carregarà un saldo en el seu SWPanel mitjançant (i) targeta de crèdit (ii) transferència bancària o (iii) processadors de pagament de tercers actius en el seu SWPanel
6.9.4.3.2.b. SW Hosting anirà carregant l'import corresponent a cada factura o servei contractat.
6.9.4.3.2.c. Si el saldo disponible en el seu compte virtual d’ SWPanel és inferior a l'import del nou servei a contractar, haurà d'afegir saldo al seu SWPanel, abans de poder procedir a la contractació del nou servei.
6.9.4.3.2.d. És possible, segons el seu historial de client que, en el moment d'activació de qualsevol servei, mòdul addicional sobre serveis, complement o millora, SWPanel li sol·liciti, en cas de ser necessari, que realitzi una precàrrega de saldo en el seu Compte de client. En cas de ser-li sol·licitat no podrà procedir a l'activació fins que es realitzi aquesta càrrega de saldo.
6.9.4.3.2.e. Cada vegada que es generi una facturació d'un servei, es descomptarà l'import corresponent a aquest, del saldo que tingui en aquest moment al seu SWPanel
6.9.4.3.3. Situació de saldo negatiu en crèdits SWPanel
6.9.4.3.3.a. SW Hosting li notificarà mitjançant correu electrònic, la situació de saldo negatiu en el seu compte d’ SWPanel.
6.9.4.3.3.b. El CLIENT podrà visualitzar el saldo del seu compte de client a través del seu SWPanel.
6.9.4.3.3.c. En cas de produir-se un saldo negatiu en el seu SWPanel, disposarà d'un temps màxim de cinc (5) dies per a regularitzar-lo mitjançant l'ingrés de diners a SWPanel, en cas contrari es procedirà al bloqueig total dels serveis, ateses les condicions de la secció 6.12 d'aquest CDS.
6.10. Processadors de pagament de tercers
6.10.1. En SW Hosting utilitzem processadors de pagament de tercers (els "Processadors de Pagament") per a facilitar-li el pagament al seu Compte. La tramitació dels pagaments pot estar subjecta als termes, condicions i polítiques dels Processadors de Pagaments, a més de les presents en aquest CDS. No som responsables dels actes o omissions dels Processadors de Pagaments. El CLIENT es compromet a pagar a SW Hosting, a través dels Processadors de Pagaments o segons els acords per SW Hosting, totes les sumes pels Serveis que seleccioni o utilitzi als preus aplicables d'acord amb les nostres polítiques de preus i facturació i per la present autoritza a SW Hosting i als Processadors de Pagaments aplicables a carregar totes aquestes sumes (incloent tots els impostos aplicables) a la(es) forma(es) de pagament especificada(es) o vinculada(es) al seu Compte de client.
6.11. Promocions o crèdits
6.11.1. Podem oferir crèdits de Servei de tant en tant, i qualsevol provisió d'aquests crèdits es regeix per les divulgacions, termes i polítiques relatives als crèdits. El CLIENT reconeix i accepta que tots els crèdits, ja siguin oferts prèviament o d'una altra manera, són revocables o estan subjectes a un venciment anticipat en qualsevol moment i per qualsevol raó o sense raó per part d’ SW Hosting, fins i tot per abús, tergiversació de la informació del Compte, transferència no autoritzada o conducta il·legal per part del CLIENT.
6.12. Situació d'Impagament de serveis
6.12.1. Es considerarà impagament dels serveis, el no abonament per la seva part de l'import d'una o diverses factures.
6.12.1.a. Mitjançant el pagament per domiciliació bancària s'entén per impagament, la devolució del rebut bancari emès per SW Hosting al CLIENT a partir de la data de venciment de la factura.
6.12.1.b. Mitjançant el pagament per Crèdits SWPanel, el no abonament del saldo pendent en un termini no superior als 5 dies, després de la notificació del saldo negatiu
6.12.1.c. Mitjançant càrrega directa a targeta de crèdit, en no poder realitzar la càrrega de l'import d'una factura, s'aplicarà l'estipulat en el punt 6.9.4.2.1.e.
6.12.2. Recàrrecs i/o penalitzacions per impagament i bloqueig de serveis.
6.12.2.a. SW Hosting aplicarà un recàrrec de #coste_desbloqueo_servicios# en concepte de desbloqueig dels serveis en cas que aquests siguin bloquejats per incompliment de pagament detallat en l'apartat 6.12.
6.12.2.b. Tots els imports de recàrrec es veuran incrementats amb els impostos que corresponguin, segons s'estipula en el punt 6.3
6.12.3. El CLIENT faculta a SW Hosting per a bloquejar, sense previ avís, TOTS els serveis contractats pel CLIENT per incompliment del pagament de qualsevol factura com a mesura cautelar fins al moment de regularització d'aquesta situació d'impagament.
6.12.3.a. SW Hosting no generarà més factures del(ls) servei(s) bloquejats per impagament, fins al moment del seu desbloqueig.
6.12.3.b. SW Hosting no procedirà a realitzar cap acció relativa als serveis bloquejats durant el procés de bloqueig d'aquests, tampoc es realitzaran accions relatives al registre de dominis com ara (i) registre, (ii) renovació , (iii) autorenovaciones de dominis i/o certificats SSL existents en la cartera del seu SWPanel. Així com qualsevol acció planificada o temporitzada sobre qualsevol dels serveis actius en el seu compte de client.
6.12.3.c. El CLIENT es farà càrrec de totes les despeses derivades del bloqueig dels serveis contractats.
6.12.3.d. En el moment de desbloqueig dels serveis, es procedirà a facturar el nou període de servei en cas que l'últim hagi expirat.
6.12.4. Eliminació de serveis bloquejats.
6.12.4.a. Passats 30 dies naturals després del bloqueig dels serveis per impagament; SW Hosting procedirà a l'eliminació total dels serveis del seu compte de client, i tot el contingut associat a ells.
6.12.4.b. SW Hosting no facilitarà mitjans per a la restauració total o parcial del contingut eliminat per impagament de serveis.
6.13. Reclamació d'impagats
6.13.1. El CLIENT autoritza a SW Hosting a realitzar la reclamació de qualsevol factura impagada mitjançant els canals legals habilitats per a aquesta finalitat.
6.13.2. Així mateix, SW Hosting inclourà les seves dades, així com el detall del deute, en un servei de gestió de morosos (ASNEF).
6.13.3. El CLIENT es compromet a mantenir indemne a SW Hosting de qualsevol responsabilitat derivada (i) del bloqueig dels serveis per impagament, (ii) de l'eliminació de(ls) servei(s) i contingut.
7. Serveis de tercers
Els Llocs Web i els Serveis poden incloure enllaços a llocs web, serveis o altres recursos de tercers en Internet, i els llocs web, serveis o altres recursos de tercers poden incloure també enllaços als nostres Llocs Web i Serveis. Quan el CLIENT accedeix a recursos de tercers en Internet, el fa sota la seva pròpia responsabilitat. Aquests recursos de tercers no estan sota el nostre control i, en la mesura en què ho permeti la llei, no som responsables del contingut, les funcions, l'exactitud, la legalitat, la idoneïtat o qualsevol altre aspecte d'aquests recursos. La inclusió de qualsevol d'aquests enllaços no implica la nostra aprovació ni cap associació entre SW Hosting i qualsevol tercer. En la mesura en què ho permeti la llei, no serem responsables, directa o indirectament, de qualsevol mal o pèrdua causada o suposadament causada per o en relació amb l'ús o la confiança en qualsevol d'aquests recursos de tercers. També permetem que certs venedors posin a disposició ofertes de venedors en el mercat d’ SW Hosting (els "venedors" i les "ofertes de venedors" es defineixen en els termes i condicions del mercat d’ SW Hosting). L'ús de qualsevol Oferta de Venedor pot requerir que el CLIENT accepti certs termes i condicions directament amb el Venedor, i SW Hosting pot no ser part d'aquest acord. És la seva responsabilitat protegir el seu sistema de riscos com ara virus, cucs, cavalls de Troia i altres riscos de seguretat que poden ser presentats pels recursos de tercers o les Ofertes de Proveïdors descrits en aquesta secció.
8. Confidencialitat i Serveis Beta
8.1. En la mesura en què el CLIENT rebi o posseeixi qualsevol informació no pública d’ SW Hosting que sigui designada com a confidencial o que, donada la naturalesa de la informació o les circumstàncies que envolten la seva divulgació, hagi d'entendre's raonablement com a confidencial, aquesta informació és la nostra "Informació Confidencial" i ha de ser tractada d'acord amb aquesta CDS. La informació confidencial inclou, però no es limita a: (i) informació no pública sobre la nostra tecnologia, clients, plans de negoci, activitats de màrqueting i vendes, finances, operacions i una altra informació comercial; i (ii) l'existència i el contingut de les nostres converses o negociacions amb el CLIENT en relació amb el seu Compte i/o l'ús dels Serveis. La informació confidencial no inclou cap informació que (i) estigui o arribi a estar disponible públicament sense infringir aquestes Condicions de servei; (ii) pugui demostrar-se documentalment que el CLIENT la coneixia en el moment de rebre-la d’ SW Hosting; (iii) es rebi d'un tercer que no hagi adquirit o divulgat la informació mitjançant un acte il·lícit o injust o violant els drets d’ SW Hosting o de tercers; o (iv) pugui demostrar-se documentalment que el CLIENT l'ha desenvolupat de manera independent sense fer referència a la Informació confidencial.
8.2. El CLIENT no podrà utilitzar la Informació Confidencial excepte en relació amb el seu ús del Servei, tal com es permet en aquestes Condicions de Servei o com s'autoritzi per separat en un escrit signat per SW Hosting. El CLIENT es compromet a no divulgar la Informació Confidencial durant la vigència d'aquestes CDS, després que deixi d'utilitzar els Serveis i després que aquestes CDS deixin de ser aplicables. El CLIENT prendrà totes les mesures raonables per a evitar la divulgació o l'ús no autoritzat de la Informació Confidencial, incloent almenys les mesures que el CLIENT prengui per a protegir la seva pròpia informació confidencial de naturalesa similar.
8.3. Podem oferir versions o característiques "beta" dels Serveis (cadascuna, un "Servei Beta"). Qualsevol versió candidata a la producció o no dels Serveis o qualsevol altra versió dels Serveis designada com a versió beta o de prova es considera un Servei Beta en virtut de les presents CDS. SW Hosting determinarà, a la seva total discreció, la disponibilitat, durada, característiques i components de cada Servei Beta. Si li permetem utilitzar un Servei Beta, el CLIENT accepta que la informació que li proporcionem en relació amb el Servei Beta és Informació Confidencial, i accepta específicament, a més dels altres requisits establerts en aquestes Condicions de servei, no: (i) utilitzar el Servei Beta per a realitzar proves de referència o de rendiment o per a difondre públicament informació o anàlisi de rendiment de qualsevol font relacionada amb el Servei; (ii) modificar o crear treballs derivats del Servei Beta o eliminar qualsevol identificació de producte, propietat, drets d'autor o altres avisos continguts en el Servei Beta; o (iii) permetre que qualsevol altra persona accedeixi o utilitzi el Servei Beta. SW Hosting, a la seva total discreció, determinarà si continuarà o no oferint qualsevol Servei Beta, i podrà deixar d'oferir qualsevol Servei Beta en qualsevol moment.
9. No hi ha garantia
9.1. Els Llocs Web i els Serveis, incloent, sense limitació, qualsevol contingut lliurat com a part d'aquests, es proporcionen "tal qual" i sobre una base de "disponibilitat". SW Hosting renúncia a totes les garanties de qualsevol tipus, ja siguin expresses o implícites, relacionades amb els Llocs Web i Serveis i tot el contingut lliurat en relació amb aquests, incloent, però sense limitar-se a: (i) qualsevol garantia implícita de comerciabilitat, idoneïtat per a un propòsit particular, títol, gaudiment tranquil o no infracció; (ii) qualsevol garantia que sorgeixi del curs de les negociacions, l'ús o el comerç; (iii) o qualsevol garantia relacionada amb la disponibilitat, precisió, taxa d'error, integritat del sistema o accés ininterromput. No garantim que (i) els Llocs Web o els Serveis siguin segurs o estiguin disponibles en un moment o lloc determinats; (ii) es corregeixi qualsevol defecte o error; (iii) qualsevol contingut o software disponible en els Llocs Web o els Serveis, o a través d'ells, estigui lliure de virus o altres components nocius; o (iv) els resultats de l'ús dels Llocs Web o els Serveis satisfacin les seves necessitats. L'ús que el CLIENT faci dels Llocs Web i dels Serveis és exclusivament pel seu compte i risc.
En la mesura en què ho permeti la llei, no tenim cap responsabilitat per les Ofertes dels venedors. En canvi, si és aplicable, totes les garanties limitades, l'exempció de garantia, les limitacions de responsabilitat i altres disposicions específiques respecte a les Ofertes dels Venedors es poden trobar en els Termes i Condicions del Mercat d’ SW Hosting o, si és aplicable, l'acord entre el CLIENT i el Venedor.
9.2. SW Hosting no és responsable del contingut al qual el CLIENT accedeixi a través del seu ús dels Llocs Web, els Serveis o el contingut d'altres usuaris d’ SW Hosting o d'uns altres tercers. En la mesura permesa per la llei aplicable, el CLIENT eximeix a SW Hosting de tota responsabilitat relacionada amb aquest contingut. El CLIENT reconeix i accepta que no fem cap representació respecte a qualsevol contingut a través dels Llocs Web o el contingut d'altres usuaris d’ SW Hosting o uns altres tercers, i que no som responsables de l'exactitud, qualitat, legalitat, o altres atributs d'aquest contingut.
9.3. Les limitacions, exclusions i exempcions de responsabilitat d'aquesta Secció 9 s'apliquen en la major mesura permesa per la llei. SW Hosting no renúncia a cap garantia ni a cap altre dret al qual SW Hosting tingui prohibit renunciar en virtut de la legislació aplicable.
10. Limitació de la responsabilitat
10.1. En la màxima mesura permesa per la llei, en cap cas serem responsables davant el CLIENT de cap mal indirecte, incidental, especial, conseqüent o punitiu (inclosos els danys per pèrdua de beneficis, fons de comerç o qualsevol altra pèrdua intangible) que sorgeixi o estigui relacionat amb el seu accés o ús, o la seva incapacitat per a accedir o utilitzar, els Llocs Web i Serveis o qualsevol material o contingut dels Llocs Web i Serveis, ja sigui que es basi en una garantia, contracte, greuge (inclosa la negligència), estatut o qualsevol altra teoria legal, i ja sigui que hàgim estat informats o no de la possibilitat de mal. En la mesura en què ho permeti la llei, el CLIENT accepta que SW Hosting, no tindrà cap responsabilitat per les dades que puguin destruir-se, perdre's o quedar inaccessibles d'una altra manera, ja sigui perquè el CLIENT no va fer una còpia de seguretat de les seves dades o per qualsevol altre motiu.
10.2. Exceptuant el que està disposat en la Secció 13 i en la mesura en què ho permeti la llei, la nostra responsabilitat total davant el CLIENT per totes les reclamacions que sorgeixin d'aquestes Condicions de servei o dels Llocs Web i Serveis, o que estiguin relacionades amb ells, ja sigui per contracte, greuge o d'una altra manera, es limita, com a màxim, a la quantitat que hagi pagat a SW Hosting pels Serveis en qüestió en el mes anterior a l'esdeveniment o circumstància que doni lloc a la reclamació.
10.3. Cadascuna de les disposicions d'aquestes Condicions de servei que estableixen una limitació de la responsabilitat, una renúncia a les garanties o una exclusió dels danys, pretén assignar i assigna els riscos entre les parts en virtut d'aquestes Condicions de servei. Aquesta assignació és un element essencial de la base de la negociació entre el CLIENT i SW Hosting. Cadascuna d'aquestes disposicions és separable i independent de totes les altres disposicions d'aquestes Condicions de servei. Les limitacions d'aquesta secció s'aplicaran fins i tot si qualsevol recurs limitat no compleix el seu propòsit essencial.
10.4. SW Hosting no acceptarà, ni es responsabilitzarà, en cap cas, de danys a altres persones o entitats que no siguin el CLIENT, ni a persones o entitats a les quals SW Hosting no emeti una factura de manera regular o no tinguin un CDS establert i en vigor amb SW Hosting.
10.5. La responsabilitat de SW Hosting es limita únicament i exclusiva al CLIENT, i finalitza en el moment que el CLIENT cursa baixa del servei ja que s'extingeix aquest CDS.
11. Indemnització
En la mesura en què ho permeti la llei, el CLIENT és responsable de l'ús que faci dels Llocs Web i els Serveis, i haurà de defensar, indemnitzar i eximir de responsabilitat a SW Hosting i als nostres empleats, funcionaris, directors, agents, contractistes i representants de totes les responsabilitats, reclamacions i despeses, inclosos els honoraris raonables dels advocats i les costes, que sorgeixin o estiguin relacionats amb el Contingut dels seus Serveis, El Contingut d'Usuari, els seus Usuaris Finals, o el seu accés o ús dels Llocs Web i Serveis, incloent el seu incompliment d'aquestes Condicions de Servei o de la llei aplicable, mala conducta intencionada, negligència, activitat il·legal, violació de la seguretat o de les dades, accés o ús no autoritzat del seu Compte, o violació dels drets d'un tercer, incloent qualsevol dret de propietat intel·lectual, confidencialitat, propietat o privacitat. SW Hosting es reserva el dret d'assumir la defensa i el control exclusius de qualsevol assumpte que, d'una altra manera, estaria subjecte a indemnització per part seva, sense limitar les seves obligacions d'indemnització respecte a aquest assumpte, i en aquest cas el CLIENT farà tot el possible per a cooperar amb SW Hosting en la defensa de l'assumpte al seu càrrec.
12. Durada i terminació
12.1. Durada de l'acord de servei
12.1.1. No existeix una durada mínima establerta en l'activació de serveis
12.1.1.a. SW Hosting i el CLIENT podran pactar una durada mínima del servei, com a mesura compensatòria cap a SW Hosting sobre descomptes, promocions, atencions comercials, o ofertes que se li hagin aplicat en el moment de conducta a la contractació del servei.
12.1.1.b. El cost resultant de la bonificació pactada amb el CLIENT, segons s'indica en el punt 12.1.1.a, a partir d'ara serà CBP (Cost de Bonificació Pactada)
12.1.1.c. D'existir aquesta durada mínima pactada, aquesta es veurà reflectida en el seu SWPanel.
12.1.1.d. Es considerarà baixa anticipada, el no compliment per la seva part de la durada mínima pactada.
12.1.2. El servei, es renovarà tàcita i indefinidament per períodes iguals a la forma de facturació establerta, tret que s'hagi cursat la sol·licitud de cancel·lació.
12.1.2.a. Des d’ SWPanel, el CLIENT podrà desactivar, si així ho desitja, la renovació automàtica del servei.
12.1.2.b. La desactivació de la renovació automàtica, implicarà que el sistema procedeixi a cursar la baixa al final del període de facturació del servei sobre el qual s'ha sol·licitat la no renovació.
12.1.2.c. En els serveis basats en pagament per ús, en el moment de la cancel·lació o no renovació del servei, podria emetre's una factura en concepte dels recursos utilitzats pel CLIENT fins a la data de cancel·lació del servei. En aquest cas aquesta factura és d'exigible pagament per part del CLIENT per correspondre al període en el qual els serveis es trobaven actius, i ser anterior a la data de cancel·lació.
12.1.3. Definició de la cancel·lació del servei
12.1.3.1. La cancel·lació del servei haurà de realitzar-se sempre a través del seu SWPanel.
12.1.3.2. SW Hosting no acceptarà cancel·lacions de serveis que no es realitzin a través d’ SWPanel
12.1.3.3. SW Hosting continuarà facturant el servei fins que el CLIENT no cursi la cancel·lació o baixa del mateix segons l'estipulat en el punt 12.1.3.1
12.2. Terminació
12.2.1. Encara que SW Hosting prefereix notificar la terminació amb antelació, SW Hosting es reserva el dret, a la nostra sencera discreció, d'acabar el seu accés a tots o a qualsevol part dels Llocs Web i/o Serveis en qualsevol moment, amb o sense avís, amb efecte immediat. Aquesta terminació pot donar lloc a la confiscació i destrucció immediata de les dades associades al seu Compte. Tret que s'estableixi el contrari en el present CDS o s'acordi expressament entre les parts, totes i cadascuna de les tarifes pagades a SW Hosting no són reemborsables i totes i cadascuna de les tarifes que es deguin a SW Hosting en el moment d'aquesta rescissió seran immediatament exigibles. En el moment de la rescissió, tots i cadascun dels drets que se li concedeixen en aquestes Condicions de servei quedaran immediatament anul·lats, i també haurà d'interrompre immediatament tot ús dels Llocs Web i/o els Serveis. Totes les disposicions d'aquestes CDS que, per la seva naturalesa, hagin de sobreviure a la rescissió, continuaran vigents.
13. Resolució de conflictes i arbitratge
13.1. SW Hosting li ofereix al CLIENT un SLA en el qual s'especifica com ha de mesurar-se i analitzar-se la qualitat del servei prestat.
Pot consultar els SLA que s'inclouen també en aquest CDS.
13.2. SW Hostig determina així mateix en aquest SLA, com ha de valorar-se per la seva part l'incompliment del servei prestat i quines han de ser les compensacions que SW hosting ha de donar-li en cas d'aquest incompliment.
13.3. El CLIENT accepta que en cap moment reclamarà més enllà de les compensacions estipulades en l’ SLA, i que aquesta compensació mai podrà superar el preu mensual que el CLIENT paga pel servei.
13.4. El CLIENT renuncia expressament a l'ús de qualsevol tribunal d'arbitratge o qualsevol tribunal de justícia per a interposar una reclamació cap a SW hosting per la prestació de serveis relatius a aquest CDS.
13.5. Qualsevol reclamació que el CLIENT realitzi per qualsevol mitjà més enllà de l'estipulat en SLA, es considerarà reclamació no vàlida i no obliga a SW Hosting a cap mena de compliment.
13.6. El CLIENT i SW Hosting estan d'acord que cadascun no pot presentar reclamacions contra l'altre.
13.7. Si qualsevol part d'aquesta Secció 13 es troba per a ser inaplicable, llavors aquesta part serà nul·la i sense efecte i la resta d'aquesta Secció 13 romandrà raonablement en efecte. En tal cas, si la Secció 13 no pot romandre raonablement en efecte com un tot, el CLIENT i SW Hosting acorden que la jurisdicció exclusiva i el lloc descrit en la Secció 14.4 regiran qualsevol acció que sorgeixi d'o estigui relacionada amb aquestes CDS.
14. Disposicions diverses
14.1. Actualitzacions i modificacions. SW Hosting es reserva el dret d'actualitzar, canviar o modificar d'una altra manera aquestes CDS en qualsevol moment i a la sola discreció d’ SW Hosting. Si SW Hosting actualitza aquestes CDS, podrà notificar aquestes actualitzacions, per exemple, enviant una notificació per email a l'adreça de correu electrònic indicada en el seu Compte i/o actualitzant la data de "Última actualització" al principi d'aquestes CDS. Les actualitzacions seran efectives en la data especificada en l'avís. Si continua accedint o utilitzant els Llocs Web o els Serveis després de la data especificada en l'avís o en les CDS actualitzades, estarà acceptant i quedant obligat per les CDS actualitzades i per tots els termes incorporats en elles. Si no està d'acord amb les CDS actualitzades, no podrà continuar utilitzant els Llocs Web o els Serveis i la seva única i exclusiva solució serà desactivar el seu Compte i deixar d'utilitzar els Llocs Web i/o els Serveis.
14.2. Generalitats. Aquest CDS, inclosos tots els documents incorporats expressament per referència, constitueixen l'acord complet entre les parts i substitueixen a tots els acords, propostes o representacions anteriors i contemporanis, escrits o orals, relatius al seu objecte. L'ús dels encapçalats de les seccions en aquestes Condicions de servei és només per conveniència i no tindrà cap impacte en la interpretació de qualsevol disposició. Qualsevol ús del singular s'interpretarà raonablement com si també inclogués el plural, i viceversa. Si no s'especifica, qualsevol ús de "incloent" o "com" s'interpretarà com "incloent però sense limitar-se a". Si alguna part d'aquestes Condicions de servei es considera invàlida o inaplicable, la part inaplicable es farà efectiva en la major mesura possible, i les parts restants romandran en ple vigor i efecte. El fet de no exigir el compliment de qualsevol disposició no afectarà el nostre dret a exigir el seu compliment en qualsevol altre moment posterior, ni la renúncia per part nostra a qualsevol incompliment o falta d'aquesta CDS, o a qualsevol disposició d'aquesta CDS, constituirà una renúncia a qualsevol incompliment o falta posterior o una renúncia a la pròpia disposició.
14.3. Cessió. El CLIENT no pot cedir, transferir o delegar aquestes Condicions de servei o qualsevol dels seus drets i obligacions en virtut d'aquestes, íntegrament o en part, per efecte de la llei o d'una altra manera, sense el nostre consentiment previ per escrit. Podem cedir, transferir o delegar aquestes Condicions de servei o els nostres drets i obligacions en virtut de les mateixes sense previ avís ni consentiment. Subjecte a aquesta secció, aquestes CDS seran vinculants i redundaran en benefici de les parts i dels seus respectius successors i cessionaris permesos, i qualsevol cessió o transferència que violi aquesta secció serà nul·la.
14.4. Llei aplicable. Aquestes Condicions de servei i qualsevol disputa relacionada amb elles (inclosa la Secció 13) es regeixen per les lleis espanyoles, sense tenir en compte els principis de conflicte de lleis. Subjecte a la Secció 13, el CLIENT i SW Hosting se sotmeten a la jurisdicció personal i exclusiva dels tribunals d'Espanya província de Girona, per a la resolució de qualsevol demanda o procediment judicial permès sota aquestes CDS.
14.5. Notificacions
14.5.1. El CLIENT ha d'enviar les notificacions per correu electrònic a [email protected].
14.5.2. El CLIENT accepta rebre les nostres notificacions electròniques, que s'enviaran per email a l'adreça de correu electrònic associada al seu Compte. Les notificacions seran efectives en la data del justificant de recepció o, en el cas del correu electrònic, en el moment del seu enviament. El CLIENT és responsable d'assegurar-se que l'adreça de correu electrònic associada al seu Compte és correcta i està actualitzada. Qualsevol notificació per email que enviem a aquesta adreça de correu electrònic serà efectiva quan s'enviï, independentment que el CLIENT rebi o no el correu electrònic.
14.6. Consentiment per a les comunicacions electròniques. En utilitzar els Llocs Web i/o els Serveis, el CLIENT dóna el seu consentiment per a rebre determinades comunicacions electròniques de la nostra part, tal com es descriu en la nostra Política de Privacitat. Llegeixi la Política de Privacitat d’ SW Hosting per a saber més sobre les nostres pràctiques de comunicació electrònica. El CLIENT accepta que qualsevol notificació, acord, divulgació o una altra comunicació que li enviem electrònicament satisfarà qualsevol requisit de comunicació legal, incloent que aquestes comunicacions siguin per escrit.
14.7. Avís als residents de Califòrnia. Si és el CLIENT resident a Califòrnia, d'acord amb l'article 1789.3 del Codi Civil de Califòrnia, pot posar-se en contacte amb la Unitat d'Assistència per a Reclamacions de la Divisió de Serveis al Consumidor del Departament d'Assumptes del Consumidor de Califòrnia per escrit en 1625 N. Market Blvd., Suite N 112, Sagrament, Califòrnia 95834, o per telèfon en el (800) 952-5210 per a resoldre una reclamació o rebre més informació sobre l'ús dels Llocs Web o els Serveis.
14.8. Relació de les parts. Les parts són contractistes independents. Aquestes Condicions de servei no creen una relació d'associació, franquícia, empresa conjunta, agència, fiduciària o d'ocupació entre les parts. Cap de les parts, ni cap de les seves respectives filials, és agent de l'altra per a cap propòsit ni té autoritat per a obligar a l'altra.
14.9. Força Major. SW Hosting no serà responsable per l'incompliment dels termes d'aquest CDS en la mesura en què SW Hosting es vegi impedit de complir com a resultat de qualsevol acte o esdeveniment que ocorri i estigui més enllà del control raonable d’ SW Hosting, incloent, sense limitació, actes de Déu, guerra, disturbis o revoltes, vagues, qualsevol acció d'una entitat governamental, clima, quarantena, incendi, inundació, terratrèmol, explosió, talls de serveis públics o de telecomunicacions, pertorbació d'Internet, epidèmia, pandèmia o qualsevol canvi imprevist en les circumstàncies, o qualsevol altra causa més enllà del nostre control raonable.
14.10. Absència de tercers beneficiaris. Aquestes CDS no creen cap dret de beneficiari de tercers a cap persona o entitat que no sigui el CLIENT.
15. Notificacions sobre serveis
15.1. SW Hosting notificarà, de manera regular, informació o accions requerides a executar per part del CLIENT
15.1.a. a través de correu electrònic, al compte de correu electrònic que el client hagi indicat al seu SWPanel o en el moment de registrar-se com a tal.
15.1.b. i deixarà una còpia digital d'aquesta notificació al SWPanel del CLIENT perquè aquesta pogués ser consultada, pel CLIENT, en qualsevol moment.
15.2. Modificació de les notificacions per part del CLIENT
15.2.1. El CLIENT, utilitzant SWPanel, podrà desactivar, modificar o redirigir a altres comptes de correu electrònic qualsevol notificació que SW Hosting li pugui enviar.
15.2.2. Si ho desitja, el CLIENT fins i tot podrà desactivar TOTES les notificacions de SW Hosting, acceptant el risc que això implica per al funcionament correcte dels serveis i el compliment d'aquest DCS.
15.2.3. El CLIENT pot desactivar, modificar o redirigir notificacions importants que li puguin impedir el compliment del present CDS; en aquest cas, el CLIENT no queda eximit del contingut de les esmentades notificacions.
15.3. El CLIENT entén i accepta com a mitjans formals de notificació els indicats al punt 15.1, no podent reclamar a SW Hosting altres sistemes o mitjans de notificació diferents dels establerts en aquest punt 15.1 del CDS.
15.4. SW Hosting no té l'obligació de notificar al CLIENT, més enllà del sistema estipulat al punt 15.1 del present CDS.
16. Dret de desistiment aplicable a consumidors de l'EU.
La directiva 2011/83/UE sobre els drets dels consumidors (“Directiva sobre drets dels consumidors” - DDC) estableix un mòdul que empara el dret al desistiment, conforme al qual els consumidors tenen dret a desistir dels contractes celebrats a distància i els contractes celebrats fora de l'establiment mercantil. Per a informacions més detallades sobre les disposicions de la Directiva sobre drets dels consumidors, si us plau consulti el Mòdul 1 o el Document d'orientació de la Comissió Europea que està disponible en totes les llengües oficials de la UE2
16.1. El CLIENT té dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
16.2. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte
16.3. Aquesta directiva contempla les següents excepcions o casos en els quals no serà aplicable el dret al desistiment:
16.3.1. Prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
16.3.2. Subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats.PUA, Política d'ús acceptable
En aquesta Política d'Ús Acceptable, a partir d'ara ens referirem a ella com "PUA", s'estableix entre SW Hosting US, LLC o/i els seus afiliats, als quals ens referirem com "SW Hosting" i vostè, al qual ens referirem com el "CLIENT".
Aquesta PUA descriu el material i les activitats que no estan permeses en relació amb els Serveis oferts per SW Hosting. Aquesta PUA no és exhaustiva, i SW Hosting es reserva el dret de prendre mesures correctives en relació amb el contingut o els usos que no es descriuen específicament a continuació.
El CLIENT és responsable de les violacions d'aquesta PUA per part de qualsevol persona que utilitzi el seu compte amb el seu permís o de forma no autoritzada. El CLIENT també és responsable de les violacions d'aquesta PUA per part dels seus usuaris. El seu ús dels Serveis per a ajudar a una altra persona en una activitat que violaria aquesta PUA es consideraria també una violació de la PUA. Podem modificar aquesta PUA en qualsevol moment publicant una versió revisada en els llocs web i/o serveis d’ SW Hosting.
Bon ús del servei
El CLIENT es compromet a la utilització del servei conforme a les normes de bones pràctiques i bon ús.
Activitat o contingut il·legal o abusiu
El CLIENT no pot utilitzar els Serveis per a cap propòsit il·legal o abusiu. Les activitats prohibides inclouen:
a. Activitats il·legals:
Qualsevol ús dels Serveis per a participar, fomentar, promoure o encoratjar conductes o activitats il·legals, inclosa la difusió de continguts que hagin estat declarats il·legals per un tribunal de jurisdicció competent.
b. Activitats fraudulentes o perjudicials:
Participar en activitats enganyoses o perjudicials per a uns altres, o que puguin danyar les operacions o la reputació d’ SW Hosting, incloent l'oferta o difusió de béns, serveis, esquemes o promocions fraudulentes (per exemple, esquemes per a guanyar diners ràpidament, esquemes Ponzi i piramidals, phishing o pharming), fer-se passar per una altra persona o entitat de manera enganyosa, o participar en altres pràctiques fraudulentes o enganyoses.
c. Violació dels drets de propietat intel·lectual:
L'ús dels Serveis de manera que violi, infringeixi o s'apropiï indegudament de la propietat intel·lectual o dels drets de propietat de qualsevol tercer, incloent, sense limitació, els drets d'autor, patents, marques, secrets comercials, privacitat o publicitat, i la publicació de continguts destinats a ajudar a uns altres a eludir il·legalment les mesures tècniques destinades a protegir qualsevol d'aquests drets. Per a més informació, consulti la Política de Drets d'Autor i la Política de Marques Registrades d’ SW Hosting.
d. Pornografia il·legal:
Difondre pornografia infantil o representacions de nuesa o activitat sexual obtingudes o difoses sense el consentiment dels representats (per exemple, "pornografia de venjança").
e. Contingut violent, assetjador o abusiu:
Continguts que inciten o amenacen amb la violència contra qualsevol persona, promouen el terrorisme, tenen la intenció d'assetjar, abusar o envair la privacitat de qualsevol individu, creen un risc per a la seguretat física o la salut de qualsevol individu o per a la seguretat o la salut pública, o que amenacen o fomenten el mal sobre la base de la raça, l'origen ètnic, la nacionalitat, la religió, la casta, l'orientació sexual, el sexe, el gènere, la identitat de gènere, la malaltia greu o la discapacitat, o l'estat d'immigració.
f. Substàncies controlades:
Vendre o distribuir il·legalment substàncies controlades, incloent però sense limitar-se a qualsevol droga il·legal o amb recepta.
Violacions de la seguretat
El CLIENT no pot utilitzar els Serveis per a violar la seguretat o la integritat de qualsevol xarxa, sistema informàtic o de comunicacions, aplicació de software, o xarxa o dispositiu informàtic (cadascun, un "Sistema"). Les activitats prohibides inclouen:
a. Software perjudicial:
Contingut, software o qualsevol altra tecnologia que pugui danyar, interferir, interceptar subreptíciament o expropiar qualsevol sistema informàtic, programa o dades, incloent qualsevol virus, malware, spyware, adware, troians, cucs o bombes de temps.
b. Accés no autoritzat:
Accedir o utilitzar qualsevol Sistema sense permís, incloent l'intent de sondejar, escanejar o provar la vulnerabilitat d'un Sistema o violar qualsevol mesura de seguretat o autenticació utilitzada per un Sistema.
c. Intercepció:
El monitoratge de dades o trànsit en un Sistema sense permís.
d. Falsificació de l'origen:
Utilitzar capçaleres de paquets TCP-IP falses o enganyoses, capçaleres de correu electrònic o qualsevol part d'un missatge que descrigui el seu origen o ruta. Aquesta prohibició no inclou l'ús d'àlies o reexpedicions anònimes.
e. Abús de la xarxa:
No pot realitzar connexions de xarxa amb cap usuari, host o xarxa tret que tingui permís per a comunicar-se amb ells. Les activitats prohibides inclouen:
e.1. Monitoratge o rastreig:
Monitoratge o rastreig d'un Sistema que perjudiqui o interrompi el Sistema que s'està monitorant o rastrejant, o qualsevol altre tipus de recol·lecció o raspat de qualsevol contingut dels Serveis.
e.2. Accions enganyoses:
Introduir intencionadament, conscientment o per imprudència, qualsevol virus o un altre codi contaminant en el Servei, o recollir, transmetre o utilitzar informació, incloent adreces de correu electrònic, noms de pantalla o altres identificadors, mitjançant engany o mitjans encoberts (com phishing, estafa en Internet, robatori de contrasenyes, spidering i harvesting).
e.3. Interferència intencionada:
Interferir en el correcte funcionament de qualsevol Sistema, inclòs qualsevol intent deliberat de sobrecarregar un sistema mitjançant el bombardeig de correu, el bombardeig de notícies, els atacs de difusió, les tècniques d'inundació o la realització d'un atac de denegació de servei ("Dos").
e.4. Funcionament de determinats serveis de xarxa:
Operar proxies oberts, relés de correu oberts, servidors de noms de domini recursius oberts, nodes de sortida de Tor, o altres serveis de xarxa similars.
e.5. Evitar les restriccions del sistema:
Usar mitjans manuals o electrònics per a evitar qualsevol limitació d'ús col·locada en un Sistema, com ara límits d'accés i restriccions d'emmagatzematge.
f. Represàlies o atacs contra SW Hosting:
Qualsevol conducta que pugui resultar en represàlies contra SW Hosting, incloent els Serveis, o els empleats, oficials o altres agents de SW Hosting, incloent la participació en conductes que resultin que qualsevol servidor de SW Hosting sigui l'objectiu d'un atac Dos.
g. Retenció d'identitat:
Qualsevol activitat destinada a ocultar o encobrir la identitat o la informació de contacte, incloent l'omissió, l'eliminació, la falsificació o la declaració errònia de qualsevol transmissió o informació d'identificació, com el correu de retorn i les adreces IP.
h. Mineria de criptomonedes:
Minar qualsevol criptodivisa sense permís explícit per escrit.
i. Abús de correu electrònic i altres missatges; Spamming:
El CLIENT no distribuirà, publicarà, enviarà o facilitarà l'enviament de correu electrònic massiu no sol·licitat o altres missatges, promocions, publicitat o sol·licituds (com el "spam"), incloent publicitat comercial i anuncis informatius. No alterarà ni ocultarà les capçaleres dels correus ni assumirà la identitat d'un remitent sense el permís explícit d'aquest. No recollirà les respostes als missatges enviats des d'un altre proveïdor de serveis d'Internet si aquests missatges infringeixen aquesta PUA o la política d'ús acceptable d'aquest proveïdor. Haurà de realitzar esforços raonables per a assegurar qualsevol dispositiu o xarxa sota el seu control perquè no sigui utilitzat en contra de les lleis aplicables contra l’ spam i el correu electrònic no sol·licitat, incloent, quan sigui apropiat, la instal·lació de software antivirus, software de tallafocs i pegats i actualitzacions del sistema operatiu i del software d'aplicació. No prendrà cap mesura que, directa o indirectament, doni lloc al fet que alguna de les nostres adreces IP aparegui en alguna base de dades d'abusos (per exemple, Spamhaus).
Obligacions del CLIENT sobre el correu electrònic
i.1. Ha de complir amb les lleis i reglaments aplicables al correu electrònic massiu o comercial en la seva jurisdicció. A més, el seu correu electrònic massiu o comercial ha de complir els següents requisits:
i.2. Ha de tenir una política de privacitat o divulgació similar publicada per a cada domini associat a l'enviament;
i.3. Ha de disposar de mitjans per a rastrejar les queixes anònimes.
i.4. No ha d'ocultar l'origen del seu correu electrònic de cap manera.
i.5. Ha de publicar una adreça de correu electrònic per a queixes (com [email protected]) en un lloc visible en qualsevol lloc web associat al correu electrònic, i ha de respondre ràpidament als missatges enviats a aquesta adreça.
i.6. Els seus destinataris han donat el seu consentiment per a rebre correu electrònic a través d'algun mitjà afirmatiu, com un procediment de opt-in, i vostè pot presentar les proves d'aquest consentiment dins de les 72 hores següents a la recepció d'una sol·licitud per part del destinatari o d’ SW Hosting.
i.7. Ha d'utilitzar mitjans raonables per a assegurar-se que la persona que dóna el seu consentiment és el propietari de l'adreça de correu electrònic per a la qual es dóna el consentiment;
i.8. Ha d'incloure l'adreça de correu electrònic del destinatari en el cos del missatge o en la línia "Per a" del correu electrònic.
i.9. Ha de respectar les revocacions del consentiment i notificar-les als destinataris.
Aquestes polítiques de correu s'apliquen als missatges enviats a través dels Serveis, o als missatges enviats des de qualsevol Sistema pel CLIENT o per qualsevol persona en el seu nom que remeti directa o indirectament al destinatari a un lloc allotjat a través dels Serveis. A més, el CLIENT no pot utilitzar un servei de correu electrònic de tercers que no practiqui procediments similars per a tots els seus clients. Aquests requisits s'apliquen a les llistes de distribució creades per tercers en la mateixa mesura que si vostè creés la llista.
Proves de vulnerabilitat
El CLIENT no pot intentar sondejar, escanejar, penetrar o provar la vulnerabilitat d'un sistema o xarxa d’ SW Hosting, o violar les mesures de seguretat o autenticació d’ SW Hosting, ja sigui mitjançant tècniques passives o intrusives, o dur a terme qualsevol recerca de seguretat o malware utilitzant els Serveis, sense el consentiment previ per escrit, d’ SW Hosting.
Ús excessiu dels recursos del sistema compartit
El CLIENT no pot utilitzar cap Sistema compartit proporcionat per SW Hosting de manera que interfereixi innecessàriament amb el funcionament normal del Sistema compartit, o que consumeixi una part desproporcionada dels recursos del Sistema. Per exemple, podem exigir-li que repari les anomalies de codificació en el seu codi allotjat en el núvol si entra en conflicte innecessàriament amb l'ús dels Serveis per part d'altres clients. El CLIENT accepta que puguem posar en quarantena o eliminar qualsevol dada emmagatzemada en un Sistema compartit si les dades estan infectades amb un virus, o estan corrompudes d'alguna manera, i tenen el potencial d'infectar o corrompre el Sistema o les dades d'altres clients que estiguin emmagatzemats en el mateix sistema.
Responsabilitat sobre conservació i restauració de dades
El CLIENT és el responsable de la realització o la contractació addicional de serveis de còpia de seguretat per a garantir les dades situades en el servei.
En cas de no contractació del servei addicional de còpies de seguretat, aquest eximeix a SW Hosting de qualsevol responsabilitat sobre la restauració i recuperació de les dades situades en el servei.
Independentment de la contractació per la seva part de sistemes de Còpia de seguretat o còpia de seguretat de les dades, el CLIENT està obligat a realitzar regularment una còpia de seguretat total i en local de totes les dades contingudes en el seu servei.
El CLIENT mantindrà indemne a SW Hosting de qualsevol reclamació directa o indirecta sobre la restauració de còpia de seguretat o dades en els següents suposats:
a. El CLIENT no hagi contractat explícitament els serveis de còpia de seguretat a SW Hosting.
b. El CLIENT no hagi posat tots els mitjans tècnics perquè SW Hosting pugui realitzar la còpia de seguretat en cas que aquest servei s'hagi contractat
c. El CLIENT no hagi subministrat les contrasenyes i permisos d'accés a SW Hosting sobre el contingut i dades que explícitament el CLIENT hagi sol·licitat que SW Hosting ha de copiar.
d. Que SW Hosting no hagi pogut realitzar aquesta còpia de seguretat per haver contractat, el CLIENT, un espai insuficient per a albergar aquesta còpia.
e. El CLIENT no disposi de la còpia de seguretat obligatòria aliena a SW hosting.
f. Qualsevol altre supòsit en el qual tècnicament, SW Hosting no hagi pogut realitzar o conservar aquesta còpia de seguretat, i que pugui acreditar-se com no responsabilitat directa, única i exclusivament d’ SW Hosting.
SW Hosting s'eximeix de qualsevol responsabilitat sobre les dades i fitxers situats en el servei.
Responsabilitat Professional sobre els seus serveis
El CLIENT declara disposar d'una pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil professional sobre els serveis especificats en aquest contracte amb, com a mínim, les següents cobertures
a. Cobertura total en la gestió de dades i fitxers, de qualsevol dels seus clients o tercers.
b. Cobertura total dels danys a tercers, fruit del mal ús dels serveis per la seva part o del seu personal, directe o indirecte.
c. Cobertura total per pèrdua de dades de tercers, fruit del mal ús dels serveis per la seva part o del seu personal, directe o indirecte.
Lleis aplicables
Ha de complir en tot moment amb les lleis aplicables als seus serveis en funció del seu país d'origen o el país de prestació dels seus serveis
El CLIENT coneix, entén i compleix amb totes les normatives o Lleis sobre les quals ha de regir els seus serveis i declara formalment enfront d’ SW Hosting que les està complint.
SW Hosting declina qualsevol responsabilitat directa o indirecta sobre l'incompliment per la seva part de qualsevol Llei o obligació formal dels seus serveis.
Si SW Hosting rep qualsevol notificació per part d'una Autoritat Competent sobre un incompliment per la seva part sobre qualsevol Llei o Legislació que sigui aplicable als seus serveis, procedirà de manera cautelar al bloqueig dels mateixos fins a aclarir la situació amb aquesta Autoritat Competent i el CLIENT.
Sobreús del servei
SW Hosting notificarà al CLIENT, en cas de detectar-se, el sobreús dels serveis perquè pugui realitzar les actualitzacions pertinents dels mateixos a fi de corregir aquest sobreús.
Del sobreús dels serveis, pot ocasionar-se factures, que el CLIENT haurà d'abonar.
En cas de sobreús continu i reiterat dels serveis, el CLIENT legitima a SW hosting per al bloqueig dels mateixos fins que demostri que ha procedit a l'actualització i correcte dimensionament.
En cas de bloqueig per sobreús, el CLIENT no podrà reclamar a SW Hosting cap mena de compensació ni mal per aquest bloqueig.
Supervisió del PUA per part d’ SW Hosting
Ens reservem el dret, però no tenim l'obligació, d'investigar qualsevol sospita de violació d'aquesta PUA o de mal ús dels Serveis dels quals tinguem coneixement real. En relació amb aquestes recerques, podem informar de qualsevol activitat que sospitem que infringeix qualsevol llei o reglament als funcionaris encarregats de fer complir la llei, als reguladors o a uns altres tercers apropiats. Aquesta informació pot incloure la divulgació, revisió i conservació de la informació del CLIENT d'acord amb la legislació aplicable. També podem cooperar amb els organismes d'aplicació de la llei, reguladors o altres tercers apropiats per a ajudar en la recerca i persecució de conductes il·legals, proporcionant informació de la xarxa i dels sistemes relacionats amb presumptes violacions d'aquesta PUA.
Conseqüències de la violació de la PUA
Si determinem, a la nostra discreció, que el CLIENT ha violat aquesta PUA, podem eliminar, deshabilitar l'accés o modificar qualsevol contingut o recurs i/o bloquejar, suspendre o acabar el seu ús dels Serveis.
SW Hosting pot interceptar o bloquejar qualsevol contingut o trànsit que li pertanyi al CLIENT o als usuaris del CLIENT, quan els Serveis s'estiguin utilitzant de manera il·legal o no conforme a aquesta PUA. El nostre dret a suspendre o cancel·lar el seu ús dels Serveis s'aplica fins i tot si es comet una infracció sense intenció o sense la seva autorització. Aquest dret no ens obliga a actuar en un moment donat o respecte a un subscriptor determinat, i podem exercir-lo en qualsevol moment a la nostra sencera discreció.
Notificació de violacions d'aquesta PUA
Si té coneixement de qualsevol sospita de violació d'aquesta PUA, li preguem que ens ho notifiqui proporcionant una explicació completa dels fonaments de la violació. És possible que sol·licitem la seva assistència per a ajudar a detenir o remeiar la violació. Per a informar de qualsevol violació d'aquesta PUA o realitzar consultes relacionades, posi's en contacte amb nosaltres a través de l'email [email protected].
SLA, Acord de Nivell de servei i qualitat.
Aquest Acord de nivell de servei i qualitat, d'ara endavant SLA, s'estableix entre SW Hosting US, LLC o/i els seus afiliats, als quals ens referirem com "SW Hosting" i vostè al qual ens referirem com el "CLIENT".
Introducció
En aquest SLA es pretén organitzar i estipular, de manera coherent, les bases sobre les quals hauran d'analitzar-se la qualitat i continuïtat que SW Hosting ofereix en els serveis, així com definir els mitjans de reclamació i de garantia, dels quals el CLIENT disposa, en cas d'incompliment.
1. Definició de servei
1.1. S'estableix com a servei la suma de processos i recursos que SW Hosting subministra al CLIENT segons el tipus i nivell contractat.
1.2. SW Hosting es compromet als nivells de qualitat de servei establerts en la secció 2 d'aquest SLA.
1.3. La degradació parcial del servei, no s'entén com a pèrdua d'aquest.
1.4. El no compliment d'aquesta disponibilitat de servei per part d’ SW Hosting atorga al CLIENT la possibilitat de reclamar a SW Hosting les compensacions pertinents. En la secció 5 del present es detalla la fórmula, mètodes i procediments per a calcular i realitzar aquestes reclamacions.
1.5. SW Hosting en cap cas assumirà responsabilitats sobre el servei més enllà de les establertes en aquest SLA, i per tant el CLIENT accepta no reclamar cap mena de compensació addicional a les establertes en la secció 5 d'aquest SLA.

2. Detalls de l’ SLA
2.0. Àmbit d'aplicació d'aquest SLA
2.0.a. A continuació es determina com a àmbit d'aplicació d'aquest SLA, els serveis detallats en les seccions 2.0.b d’aquest SLA.
2.0.b. Són aplicable els productes disponibles per a activació/contractació en els llocs web propietat d’ SW Hosting.
2.0.c. S'exclou qualsevol altre producte/servei que SW Hosting ofereixi, si no es contempla com explícitament inclòs en l'àmbit d'aplicació dels SLA.
2.1. Els compromisos de qualitat d’ SW Hosting amb el CLIENT són:
2.1.1. Disponibilitat del servei
2.1.1.a. Límit mínim de disponibilitat de servei, 99,95% del temps. A partir d'ara LMD
2.1.1.b. S'estableix com a base el càlcul del temps en segons, en períodes mensuals de facturació de serveis, d'1 a 30 de mes. A partir d'ara PPS.
2.1.1.c. Es defineix un temps mínim de disponibilitat mensual del servei de 2590704 segons. A partir d'ara TMD.
2.1.1.d. Es defineix un temps màxim d'indisponibilitat mensual del servei de 1296 segons. A partir d'ara TXI.
2.1.2. Temps d'intervenció i restauració del servei
S'estableix un temps màxim d'intervenció i de restauració, consultar la secció 4 d’aquest SLA.
2.2. No s'entendrà com a incompliment de serveis totes aquelles incidències derivades de:
2.2.1. Mal ús del servei per part del CLIENT o de qualsevol dels seus empleats.
2.2.2. Actuació directa del CLIENT sobre els seus serveis que provoqui una caiguda total o parcial d'aquests.
2.2.3. Degradació o caiguda dels serveis fruits d'atacs maliciosos per part de tercers.
2.2.4. Bloqueig dels serveis per part d’ SW Hosting per aplicació d'alguna de les clàusules del contracte marc de servei acordat amb el CLIENT.
2.2.5. Qualsevol altra causa que no pugui determinar-se com a directa i únicament atribuïble a SW Hosting.
2.3. Exclusions de responsabilitat en la qualitat i continuïtat del servei, i de l'aplicació de les presents clàusules d'aquest SLA.
2.3.1. Qualsevol interrupció o discontinuïtat del servei derivada directa o indirectament, que ocorri a través o conseqüència d'una guerra, guerra civil, invasió, hostilitats (s'hagi declarat o no la guerra), rebel·lió, insurrecció, poder militar o usurpació de l'estat, confiscació o nacionalització o requisició o destrucció de danys a propietats per o sota l'ordre de qualsevol govern o autoritat pública local.
2.3.2. Qualsevol interrupció o discontinuïtat del servei derivada directa o indirectament, que ocorri a conseqüència de terrorisme, o de qualsevol acte o actes de força o violència amb finalitats polítics, religiosos o altres finalitats, amb la intenció d'enderrocar o influenciar en qualsevol govern, o amb el propòsit d'atemorir a la població per qualsevol persona o persones, actuant soles o en connexió amb qualsevol organització.
2.3.3. Qualsevol interrupció o discontinuïtat del servei derivada directa o indirectament per causes de desastres naturals, terratrèmols o caigudes de meteorits, o qualsevol altra força qualificada com a força major.
2.3.4. En cas de conflicte sobre l'aplicació o no d'una causa d'exclusió contemplada en el present, el CLIENT haurà de demostrar tàcitament que aquesta exclusió no és aplicable. De no aplicar-se o poder-se demostrar, s'entendrà de mutu acord i per totes dues parts l'aplicació de l'exclusió.
2.3.5. Qualsevol responsabilitat diferent de les especificades i o tipificades en les secció 5 i les taules compensatòries en ella definides secció 5.2, 5.3 i 5.4, es considerarà com de no aplicació o exclusió.
3. Comunicació d'incidències
3.1. Mitjans vàlids de comunicació d'incidències
3.1.1. SW Hosting proporcionarà al CLIENT els següents mitjans de comunicació d'incidències o errors en el servei.
3.1.1.a. Mitjançant Tiquet tècnic de sistemes de Nivell 2 des de l'àrea privada de clients o “SWPanel” en cas de disposar d'aquest servei.
3.1.1.b. Iniciar una conversa amb suport o mur de suport des de l'àrea privada de clients o “SWPanel”. En aquest cas el MXI s'estableix en 24 hores.
3.2. Mitjans no vàlids de comunicació d'incidències
3.2.a. No s'entendrà com a notificació vàlida d'una incidència, l'enviament de correus electrònics a qualsevol destinatari d’ SW Hosting, ni a comptes de correu genèrics.
3.2.b. No s'entendrà com a notificació vàlida d'una incidència, l'ús de qualsevol xarxa social, o elements de missatgeria per a realitzar la notificació d'aquesta.
3.2.c. No s'entendrà com a notificació vàlida d'una incidència, l'ús del telèfon com a mitjà de comunicació d'aquesta.
3.2.d. No s'entendrà com a notificació vàlida d'una incidència, aquelles que no hagin estat informades a SW Hosting per qualsevol dels mitjans detallats en la secció 3.1.1 d’aquest SLA.
3.3. Notificació no vàlida d'incidències
3.3.1. L'ús de mitjans no vàlids per a la notificació d'incidències, detallats en la secció 3.2 del present, no computarà el temps, com a termini establert en la intervenció i resolució de la incidència estipulat en la secció 2.
3.3.2. Totes les notificacions no vàlides d'incidències queden exemptes d'aquest SLA, no podent el CLIENT en cap cas, reclamar compensacions algunes.
3.4. Definició d'hora de notificació d'incidència
3.4.a. S'entén per hora de notificació d'incidència, el dia, hores, minuts i segons en el qual el CLIENT ha notificat la incidència mitjançant les directrius definides en la secció 3.1
3.4.b. A partir d'ara HNI. El valor HNI sempre ha d'expressar-se en segons per a qualsevol fórmula de càlcul.
4. Intervenció i restauració del servei
4.1. Definició de temps d'intervenció
4.1.a. S'entén per temps d'intervenció, el temps que transcorre entre la notificació de la incidència en el servei tal com es detalla en la secció 3, i l'assignació per part d’ SW Hosting, de recursos i personal especialitzat, per a la resolució d'aquesta incidència.
4.1.b. A partir d'ara TIS.
4.2. Definició de restauració del servei
4.2.a. S'entén per restauració del servei, el moment en el qual es notifica al CLIENT la resolució per part d’ SW Hosting de la incidència notificada.
4.2.b. A partir d'ara TRS. El valor del TRS sempre ha d'expressar-se en segons per a qualsevol fórmula de càlcul.
4.3. Compromís d'intervenció i restauració
4.3.1. SW Hosting es compromet a un temps màxim d'intervenció sobre una incidència notificada, no superior a les 2 hores. A partir d'ara MXI.
4.3.1.1. Excepcions en el temps d'intervenció sobre la incidència.
4.3.1.1.a. S'entén com a única excepció en el temps d'intervenció, qualsevol causa major o de desastre.
4.3.2. Definició del temps màxim de restauració del servei o MRI.
El valor MRI sempre ha d'expressar-se en segons per a l'aplicació en qualsevol fórmula de càlcul.
4.3.2.a Per als clients amb suport de nivell 2, temps màxim de restauració del servei no superior a les 2 hores. MRI en segons 7200.
4.3.2.b Per als clients que no disposen de suport de nivell 2, temps màxim de restauració del servei no superior a les 24 hores. MRI en segons 86400.
4.3.2.1. SW Hosting aplicarà per defecte la Fórmula de càlcul basada en TRS, secció 5.3.2 del present.
4.3.2.2. Excepcions en el temps de restauració del servei.
S'aplicarà com a Fórmula de càlcul, la basada en MXI, secció 5.3.2 del present.
A fi de mantenir el compromís de qualitat amb el CLIENT, SW Hosting, en aquest supòsit, aplicarà el criteri de compromís d'intervenció MXI, anul·lant-se el compromís de temps de restauració, per ser impossible el compliment del mateix a efectes naturals.
4.3.2.2.a. S'entendrà com a excepció, aquelles intervencions software sobre els equips que impliqui regeneracions de RAID de discos, formateig de discos i restauració de còpies de seguretat, o reinstal·lacions de sistema base o sistemes operatius. Aquests processos tenen un temps d'execució superior als temps estipulats en la secció 4.3.2 del present.
4.3.2.2.b. S'entendrà com a excepció, aquelles intervencions que requereixin d'una resposta o intervenció per part del CLIENT per a completar la restauració de la incidència, i que aquesta resposta no es realitzi en els marges de temps necessaris per al compliment dels temps estipulats en la secció 4.3.2 i mitjançant els canals estipulats en la secció 3.2 d’aquest SLA.
4.3.2.2.c. S'entendrà com a excepció, aquelles intervencions que requereixin un canvi de software o de configuració dels serveis que no puguin realitzar-se de manera natural en el període de temps estipulat en la secció 4.3.2
4.3.2.2.d. S'entendrà com a excepció, aquelles intervencions que des d’ SW Hosting siguin notificades al CLIENT com programades per a una data i hora en concret, requereixin de la intervenció d'un tècnic específic, o necessitin un espai de temps per a diagnòstic o resolució. En aquest cas, SW Hosting sempre notificarà aquesta excepció, informant d'un temps previst de resolució, o temps d'espera, al CLIENT mitjançant tiquet tècnic.
4.3.2.2.e. S'entendrà com a excepció, aquelles intervencions, no detallades en les seccions a, b ,c i d, la quals no puguin ser solucionades ni resoltes en un temps natural i d'aquests processos d'actuació i resolució executats per part d’ SW Hosting necessaris per a la restauració del servei, excedeixi del temps estipulat en la secció 4.3.2.
5. Condicions
5.0. Definició de problema o incidència en els serveis
5.0.a. No s'entendrà per problemes en els serveis, els ocasionats per la interrupció, alteració, indisponibilitat o defectes en el servei, o per les pèrdues de continuïtat en la(les) transmissió(ns), que no fossin directament i exclusivament imputables al desenvolupament de l'activitat d’ SW Hosting, al seu equip tècnic o al seu personal, o es deguin a un supòsit de força major.
5.0.b. No s'entendrà per problemes del servei totes aquelles excepcions detallades en la secció 2.3 d'exclusions de responsabilitat de servei d’aquest SLA.
5.1. Política de compensació
5.1.1. La sol·licitud de compensació ha de realitzar-la el CLIENT segons els criteris detallats en la secció 5.3 d'aquest SLA, i sota les següents condicions:
5.1.1.a. La sol·licitud de compensació haurà de realitzar-se mitjançant Tiquet Administratiu a través del seu SWPanel.
5.1.1.b. Qualsevol compensació sobre els serveis haurà de ser documentada i aprovada per l'Àrea Financera i de Sistemes d’ SW Hosting. No es procedirà a cap compensació sense aquesta aprovació.
5.1.1.c. No podran sol·licitar-se compensacions sobre incidències del servei que hagin succeït amb una data anterior als 2 mesos de la data de reclamació.
5.1.1.d. Passat aquest període de temps, el client rebutja qualsevol tipus de reclamació sobre aquesta incidència.
5.1.2. SW Hosting es reserva el dret a la no aplicació de compensacions en el servei en cas d'incórrer el CLIENT en qualsevol dels següents punts:
5.1.2.a. No trobar-se el CLIENT al corrent de pagament de les seves factures.
5.1.2.b. No haver notificat el CLIENT la incidència utilitzant els mitjans estipulats en la secció 3.1.1 d'aquest SLA.
5.1.3. SW Hosting aplicarà compensacions en la pròxima factura del servei en relació als criteris estipulats en la secció 5.3 d'aquest SLA.
5.1.4. No s'entendran com a errors o deficiències en el servei compensables, totes aquelles que no estiguin derivades única i exclusivament d’ SW Hosting, quedant excloses totes les deficiències alienes a SW Hosting.
5.1.5. No s'entendrà com a errors o incidències en el servei totes aquelles detallades en els punts especificats en la secció 2.2 i 2.3 d'aquest SLA.
5.2. Compensacions
5.2.1. S'estableixen en funció del càlcul del temps de disponibilitat del servei.
5.2.2. Per al càlcul de l'incompliment, haurà de calcular-se primer el Temps Total de Disponibilitat, a partir d'ara TTD.
5.2.3. S'estableix com a base de càlcul d'indisponibilitat del servei, el temps de disponibilitat de servei mínim detallat en la secció 2.1.1 del present.
5.2.4. S'estableix com a temps imputable a la indisponibilitat del servei, el transcorregut entre el temps màxim de restauració del servei estipulat en la secció 4.3.2, incloent les excepcions estipulades en les seccions 4.3.2.1 i següents, i la restauració d'aquest.
5.3. Fórmules de càlcul del TTD
S'aplicaran una o altra fórmula, en funció de les clàusules aplicades en la secció 4.3.2 del present.
5.3.1. Fórmula de càlcul basada en TRS
TTD = 100 - ((((HNI - TRS) - MRI) / PPS) * 100)
5.3.2. Fórmula de càlcul basada en MXI
TTD = 100 - ((((HNI - TXI) - MRI) / PPS) * 100)
5.4. Taula de compensacions segons TTD
SW Hosting estipula com a compensacions, l'abonament de part de la quota base del servei en funció de la següent taula.
5.4.1. Un TTD d'entre LMD i 99,7501% de nivell del servei establert durant 1 mes.
Sense compensació.
5.4.2. Un TTD d'entre 99,75% i el 99,5501% de nivell del servei establert durant 1 mes.
S'aplicarà un abonament del 10% de la quota del servei afectat.
5.4.3. Un TTD d'entre 99,55% al 99,3501% del nivell de servei establert durant 1 mes.
S'aplicarà un abonament del 25% de la quota del servei afectat.
5.4.4. Un TTD inferior al 99,35% del nivell de servei establert durant 1 mes.
S'aplicarà un abonament del 100% de la quota del servei afectat.
5.4.5. Màxim de compensació
5.4.5.1. S'estipula un màxim de compensació econòmica mai superior a la quota base mensual del servei afectat per la incidència.
5.4.5.2. El CLIENT accepta la compensació detallada en la secció 5.4 del present com a vàlida i única.
5.5. Mètode de compensació
5.5.1. SW Hosting aplicarà l'abonament solament sobre la quota base pertanyent al servei afectat per la incidència compensable. No s'abonarà o compensarà sobre quotes d'altres serveis que el CLIENT pugui tenir contractats amb SW Hosting.
5.5.2. Totes aquelles incidències en el servei que no estiguin contemplades en aquest SLA, o que els seus TTD no estiguin reflectits en la secció 5.4 d'aquest SLA, no estan subjectes a cap reclamació de compensació per part del CLIENT.
5.5.3. SW Hosting en cap moment es responsabilitzarà de compensacions més enllà de les estipulades en aquest SLA, les quals el CLIENT accepta com les úniques compensacions reclamables a SW Hosting.
5.5.4. SW Hosting en cap moment compensarà a ningú que no sigui el CLIENT, ni a tercers que puguin resultar perjudicats per l'incompliment dels criteris de qualitat de servei establerts en la secció 2 d'aquest SLA.
5.5.5. Amb el percebo de les compensacions establertes en la secció 5.4 d'aquest SLA de qualitat de servei, el CLIENT renuncia a quantes accions civils o penals poguessin correspondre-li respecte d’ SW Hosting atribuint a la compensació rebuda la condició de saldo i quitança sense demanar ni reclamar res més, acceptant com a justes i correctes les compensacions estipulades en aquest SLA, les quals accepta.
DPA, Acord de processament de dades
Definició i separació de responsabilitats entre SW Hosting i el CLIENT
a. Per a serveis On-Premise. Housing i/o Collocation
a.1. Són responsabilitat del client: la gestió d'Aplicacions, Dades, Temps d'Execució, Middleware, Sistemes Operatius, Virtualització, Servidors, Emmagatzematge, Xarxa
a.2. Són responsabilitat d’ SW Hosting: Energia elèctrica i refrigeració de la Sala.
b. Per a infraestructura com a servei (IaS). Cloud, Servidors Dedicats VPS.
b.1. Són responsabilitat del client: la gestió d'Aplicacions, Dades, Temps d'Execució, Middleware, Sistemes Operatius
b.2. Són responsabilitat d’ SW Hosting: Virtualització, Servidors, Emmagatzematge, Xarxa
c. Per a plataforma de serveis (PaS). Hosting compartit
c.1. Són responsabilitat del client: la gestió d'Aplicacions, Dades
c.2. Són responsabilitat d’ SW Hosting: Temps d'Execució, Middleware, Sistemes Operatius, Virtualització, Servidors, Emmagatzematge, Xarxa
Definicions de mòduls SCC de la UE
a. Mòdul 1: transferència de responsable a responsable
b. Mòdul 2: transferència de responsable a encarregat
c. Mòdul 3: transferència d'encarregat a encarregat
d. Mòdul 4: transferència d'encarregat a responsable
Pot trobar tota la documentació en https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf
1. Abast, Ordre de Precedència i Terme
1.1. Aquest DPA de Processament de Dades ("DPA") és un annex als Termes de Servei del Client CDS entre SW Hosting US, LLC ("SW Hosting") i el Client. SW Hosting i el Client són individualment una "part" i, col·lectivament, les "parts".
1.2. Aquest DPA s'aplica on i només en la mesura en què SW Hosting processa Dades Personals en nom del Client en el curs de la prestació dels Serveis i aquestes Dades Personals estan subjectes a les Lleis de Protecció de Dades de la jurisdicció apropiada, incloent l'Estat de Califòrnia, la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu i/o els seus estats membres, Suïssa i/o el Regne Unit. Les parts es comprometen a complir amb els termes i condicions d'aquesta DPA en relació amb aquestes Dades Personals.
1.3. La durada del Tractament cobert pel present DPA s'ajustarà a la durada del CDS.
2. Definicions
2.1. "Responsable del tractament" és l'entitat que determina les finalitats i els mitjans del tractament de les dades personals. "Responsable del tractament" inclou termes equivalents en altres Lleis de Protecció de Dades, com el terme "Empresa" o "Tercer" definits per la CCPA, segons ho requereixi el context.
2.2. "Llei de Protecció de Dades" significa totes les lleis de protecció de dades i privacitat aplicables al tractament de Dades Personals en virtut de l'Acord pel que fa al Client, inclòs el Reglament 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades) ("GDPR"), i Cal. Civ. Code Title 1.81.5, § 1798.100 et seq. (Califòrnia Consumer Privacy Act) ("CCPA").
2.3. "Subjecte de les dades" significa una persona física identificada o identificable.
2.4. "Dades anonimitzades" significa un conjunt de dades que no conté cap dada personal. Les dades agregades són Dades Anonimitzades. "Desidentificar" significa crear Dades Anonimitzades a partir de Dades Personals.
2.5. "UE" significa l'Espai Econòmic Europeu.
2.6. "Clàusules contractuals tipus" significa les clàusules contractuals tipus de la Unió Europea per a les transferències internacionals des de l'Espai Econòmic Europeu a tercers països, Decisió d'Execució (UE) 2021/914 de la Comissió, de 4 de juny de 2021.
2.7. "Dades Personals" significa la informació que identifica, es relaciona, descriu, és raonablement capaç de ser associada, o podria ser raonablement vinculada, directa o indirectament, amb un Subjecte de Dades en particular per referència a un identificador com un nom, un número d'identificació, dades d'ubicació, un identificador en línia o a un o més factors específics de la identitat física, fisiològica, genètica, mental, econòmica, cultural o social d'aquesta persona física. "Dades personals" inclou termes equivalents en altres lleis de protecció de dades, com el terme "informació personal" definit per la CCPA, segons ho requereixi el context.
2.8. "Violació de Dades Personals" significa una violació de la seguretat dels Serveis que provoqui la destrucció accidental o il·legal, la pèrdua, l'alteració, la divulgació no autoritzada o l'accés a Dades Personals.
2.9. "Procés" o "Tractament" significa qualsevol operació o conjunt d'operacions que es realitzin sobre les Dades Personals, ja sigui per mitjans automàtics, com la recollida, registre, organització, emmagatzematge, adaptació o alteració, recuperació, consulta, ús, divulgació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma de posada a disposició, alineació o combinació, bloqueig, esborrat o destrucció.
2.10. "Encarregat del tractament" significa una entitat que processa Dades Personals en nom d'una altra entitat. "Encarregat del tractament" inclou termes equivalents en altres lleis de protecció de dades, com el terme "proveïdor de serveis" definit per la CCPA, segons ho requereixi el context.
2.11. Per "dades sensibles" s'entenen els següents tipus i categories de dades: dades que revelen l'origen racial o ètnic, les opinions polítiques, les creences religioses o filosòfiques, o la pertinença a un sindicat; dades genètiques; dades biomètriques; dades relatives a la salut, inclosa la informació sanitària protegida regida per la Llei de Portabilitat i Responsabilitat de les Assegurances Mèdiques; dades relatives a la vida sexual o a l'orientació sexual d'una persona física; números d'identificació governamental (per exemple, SSNs, llicència de conduir); informació de targetes de pagament; informació personal no pública regida per la Llei Gramm Leach Bliley; un identificador no encriptat en combinació amb una contrasenya o un altre codi d'accés que permetria l'accés al compte d'un subjecte de dades; i geolocalització precisa.
2.12. "Subprocessador" significa un processador contractat d'una banda que actua com a processador.
3. Descripció de les activitats de tractament de dades personals de les parts i estats de les parts
3.1. Els Annexos 1 a 3 que s'adjunten al present DPA descriuen les finalitats del Tractament de les parts, els tipus o categories de Dades Personals implicades en el Tractament i les categories de Subjectes de Dades afectades pel Tractament.
3.2. Els Annexos 1 a 3 enumeren els estatus de les parts segons la Llei de Protecció de Dades pertinent.
4. Transferència internacional de dades
4.1. Respecte a les Dades Personals dels Subjectes de Dades situades a l'UE, Suïssa o el Regne Unit que el Client transfereix a SW Hosting o permet que SW Hosting accedeixi, les parts acorden que en executar aquest DPA també executen les Clàusules Contractuals Estàndard, que s'incorporaran per referència i formen part integral d'aquest DPA. Les parts acorden que, respecte als elements de les Clàusules Contractuals Estàndard que requereixen l'aportació de les parts, els Annexos 1 a 3 contenen tota la informació pertinent.
5. Protecció de dades en general
5.1. Compliment. Les parts compliran amb les seves respectives obligacions en virtut de la Llei de Protecció de Dades i els seus avisos de privacitat.
5.2. Tractament de dades personals per part del client. El Client declara i garanteix que té el consentiment o una altra base legal necessària per a recopilar Dades Personals en relació amb els Serveis.
5.3. Cooperació.
5.3.1. Sol·licituds dels interessats. Les parts es prestaran mútuament l'assistència raonable que els permeti complir amb les seves obligacions de respondre a les sol·licituds dels Subjectes de Dades per a exercir els drets que aquests Subjectes de Dades puguin tenir en virtut de la Llei de Protecció de Dades.
5.3.2. Sol·licituds governamentals i de recerca. El Client notificarà immediatament a SW Hosting si rep una queixa o recerca d'una autoritat reguladora que indiqui que SW Hosting ha violat o està violant la Llei de Protecció de Dades.
5.3.3. Altres requisits de la Llei de Protecció de Dades. Si se'ls sol·licita, les parts es proporcionaran mútuament la informació pertinent per a complir amb les seves respectives obligacions (si n'hi hagués) de realitzar avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades o consultes prèvies amb les autoritats de protecció de dades.
5.4. Confidencialitat. Les parts s'asseguraran que els seus empleats, contractistes independents, agents i representants estiguin subjectes a l'obligació de mantenir la confidencialitat de les Dades Personals i hagin rebut una formació sobre privacitat i seguretat de les dades d'acord amb les seves responsabilitats i la naturalesa de les Dades Personals.
5.5. Dades anonimitzades, anònims o agregats. Les parts poden crear Dades Anonimitzades a partir de Dades Personals i processar les Dades Anonimitzades per a qualsevol propòsit.
6. Seguretat de les dades
6.1. Controls de seguretat. Cada part mantindrà una política de seguretat de la informació per escrit que defineixi els controls de seguretat que es basen en l'avaluació del risc de la part per a les Dades Personals que la part processa i els sistemes d'informació de la part. Els controls de seguretat d’ SW Hosting es descriuen en l'Annex 2.3 i l'Annex 3.4.
7. Obligacions d’ SW Hosting com a processador, subprocessador o proveïdor de serveis
7.1. SW Hosting tindrà les obligacions establertes en aquesta Secció 7 si processa Dades Personals en la seva qualitat de Processador o Proveïdor de Serveis del Client; per a major claredat, aquestes obligacions no s'apliquen a SW Hosting en la seva qualitat de Controlador, Empresa o Tercer.
7.2. Abast del Processament.
7.2.1. SW Hosting Processarà les Dades Personals per a proporcionar els Serveis al Client sota aquest DPA, i complir amb la llei aplicable. SW Hosting notificarà al Client si la llei canvia i aquests canvis fan que SW Hosting no pugui complir amb aquest DPA.
7.3. Sol·licituds dels Subjectes de Dades per a exercir els seus drets. SW Hosting informarà immediatament el Client si SW Hosting rep una sol·licitud d'un Subjecte de Dades per a exercir els seus drets respecte a les seves Dades Personals sota la Llei de Protecció de Dades aplicable. El Client serà responsable de respondre a aquestes sol·licituds. SW Hosting no respondrà a aquests Subjectes de Dades excepte per a reconèixer les seves sol·licituds. SW Hosting proporcionarà al Client l'assistència comercialment raonable, a petició, per a ajudar el Client a respondre a la sol·licitud d'un Subjecte de Dades.
7.4. Subprocessadors d’ SW Hosting.
7.4.1. Subprocessadors existents. El Client accepta que SW Hosting pot utilitzar els Subprocessadors enumerats en l'Annex 3.
7.4.2. Ús de Subprocessadors. El Client atorga a SW Hosting autorització general per a contractar Subprocessadors si SW Hosting i un Subprocessador celebren un acord que requereixi que el Subprocessador compleixi amb obligacions que no siguin menys protectores que aquest DPA.
7.4.3. Notificació d'addicions o canvis en els subprocessadors. SW Hosting notificarà al Client de qualsevol addició o reemplaçament dels seus Subprocessadors a través de correu electrònic o altres mètodes de contacte i posarà aquesta llista a la disposició del Client si aquest el sol·licita. SW Hosting proporcionarà al Client almenys 30 dies per a objectar l'addició o reemplaçament de Subprocessadors en relació amb l'acompliment d’ SW Hosting sota aquest DPA, calculat a partir de la data en què SW Hosting proporcioni la notificació al Client. Si el Client s'oposa raonablement a l'addició o al reemplaçament del Subprocessador d’ SW Hosting, SW Hosting deixarà immediatament d'usar aquest Subprocessador en relació amb els Serveis d’ SW Hosting sota aquest DPA, i les parts entraran en negociacions de bona fe per a resoldre l'assumpte. Si les parts no poden resoldre l'assumpte dins dels 15 dies de l'objecció raonable del Client (termini que les parts poden estendre per acord escrit), el Client pot acabar aquest DPA i/o qualsevol declaració de treball, ordre de compra, o altres acords escrits. Les parts acorden que SW Hosting té discreció exclusiva per a determinar si l'objecció del Client és raonable; no obstant això, les parts acorden que l'objecció del Client és presumptament raonable si el Subprocessador és un competidor del Client i el Client té una raó per a creure que el competidor podria obtenir un avantatge competitiu de les Dades Personals que SW Hosting li revela, o el Client anticipa que l'ús d’ SW Hosting del Subprocessador seria contrari a la llei aplicable al Client.
7.4.4. Responsabilitat dels Subprocessadors. SW Hosting serà responsable dels actes o omissions dels seus Subprocessadors en la mateixa mesura en què SW Hosting seria responsable si realitzés els serveis del Subprocessador directament en virtut del DPA, tret que s'estableixi el contrari en aquest DPA.
7.5. Violació de Dades Personals. SW Hosting notificarà al Client sense demora indeguda d'una Violació de Dades Personals que afecti les Dades Personals que SW Hosting processa en relació amb els Serveis. A petició, SW Hosting proporcionarà informació al Client sobre la Violació de Dades Personals en la mesura necessària perquè el Client compleixi amb qualsevol obligació que tingui d'investigar o notificar a les autoritats, excepte que SW Hosting es reserva el dret de redactar informació que sigui confidencial o sensible des del punt de vista de la competència. Les notificacions s'enviaran a l'adreça de correu electrònic que el Client proporcioni en el seu compte. El Client accepta que la notificació per correu electrònic d'una Violació de Dades Personals és suficient. SW Hosting accepta que notificarà al Client si canvia la seva informació de contacte. El Client accepta que SW Hosting pot no notificar al Client d'esdeveniments relacionats amb la seguretat que no resultin en una Violació de Dades Personals.
7.6. Eliminació i devolució de dades personals. Després de la desactivació dels Serveis, totes les Dades Personals seran eliminats, tret que aquest requisit no s'apliqui en la mesura en què SW Hosting estigui obligat per la llei aplicable a retenir alguns o totes les Dades Personals, o a les Dades Personals que hagi arxivat en sistemes de còpia de seguretat, que tals Dades Personals SW Hosting aïllarà de manera segura i protegirà de qualsevol processament posterior, excepte en la mesura requerida per la llei aplicable.
7.7. Auditories.
7.7.1. SW Hosting mantindrà registres dels seus estàndards de seguretat. Si el Client el sol·licita per escrit, SW Hosting proporcionarà (de manera confidencial) còpies de les certificacions externes pertinents del SGSI, resums d'informes d'auditoria i/o una altra documentació raonablement requerida pel Client per a verificar el compliment d’ SW Hosting amb aquest DPA. SW Hosting també proporcionarà respostes per escrit (de manera confidencial) a totes les sol·licituds raonables d'informació fetes pel Client, incloent respostes a qüestionaris de seguretat de la informació i d'auditoria, que el Client (actuant raonablement) consideri necessàries per a confirmar el compliment d’ SW Hosting amb aquesta DPA, sempre que el Client no exerceixi aquest dret més d'una vegada a l'any.
7.7.2. En la mesura en què s'apliquin les Clàusules Contractuals Estàndard i el Client argumenti i estableixi raonablement que la documentació anterior i/o altres informes d'auditoria de tercers no són suficients per a demostrar el compliment de les obligacions establertes en aquest DPA, el Client podrà executar una auditoria com s'indica en la Clàusula 8. 9 de les Clàusules Contractuals Estàndard en conseqüència, sempre que en tal cas, les parts acordin: (a) el Client és responsable de tots els costos i honoraris relacionats amb aquesta auditoria (incloent el temps, el cost i els materials gastats per SW Hosting); (b) un auditor de tercers ha de ser mútuament acordat entre les parts per a seguir els procediments d'auditoria estàndard de la indústria i apropiats; (c) aquesta auditoria no ha d'interferir desenraonadament amb les activitats comercials d’ SW Hosting i ha de ser raonable en temps i abast; i (d) les parts han d'acordar un pla d'auditoria específic abans de qualsevol auditoria, que ha de ser negociat de bona fe entre les parts. Per a evitar dubtes, res en aquesta Secció 7.7.2 modifica o varia les Clàusules Contractuals Estàndard, i en la mesura en què una autoritat competent consideri el contrari o qualsevol part de la Secció 7.7.2 sigui d'una altra manera prohibida, inaplicable o inapropiada en vista de les Clàusules Contractuals Estàndard, la part pertinent serà separada i les disposicions restants del present DPA no es veuran afectades.

Annex 1: Descripció del tractament i dels subprocessadors
$
$
$
$Activitat de la tramitació
$Estat de les parts
$Categories de dades personals tractats
$Categories de dades sensibles tractats
$Freqüència de la transferència
$Mòdul de SCC aplicable
$
$
$
$
$El CLIENT revela dades personals a SW Hosting per a proporcionar, operar i mantenir els serveis d’ SW Hosting.
$El CLIENT és un controlador.

SW Hosting és un controlador.
$Registre del compte, informació de pagament, contingut de l'usuari, comunicacions, cookies i altres tecnologies de seguiment, ús dels Serveis i comptes de tercers.
$Res
$Continu
$Mòdul 1
$
$
$El CLIENT divulga dades personals per a millorar, analitzar i personalitzar els serveis d’ SW Hosting.
$El CLIENT és un controlador.

SW Hosting és un controlador.
$Registre del compte, informació de pagament, contingut de l'usuari, comunicacions, cookies i altres tecnologies de seguiment, ús dels Serveis i comptes de tercers.
$Res
$Continu
$Mòdul 1
$
$
$El CLIENT es posa en contacte amb SW Hosting per a sol·licitar suport tècnic.
$El CLIENT és un controlador.

SW Hosting és un controlador.
$Registre del compte, informació de pagament, contingut de l'usuari, comunicacions, ús dels Serveis i comptes de tercers.
$Res
$Continu
$Mòdul 1
$
$
$El CLIENT emmagatzema les dades de l'usuari final en els serveis d’ SW Hosting.
$SW Hosting és un processador.

El CLIENT és un controlador o processador d'un controlador.
$Segons el determinat pel CLIENT.
$Segons el determinat pel CLIENT.
$Segons el determinat pel CLIENT.
$Mòdul 2

o Mòdul 3 (si el CLIENT és un processador d'un altre controlador)
$
$
$
Activitat de la tramitació: El CLIENT revela dades personals a SW Hosting per a proporcionar, operar i mantenir els serveis d’ SW Hosting.
Estat de les parts: El CLIENT és un controlador. SW Hosting és un controlador.
Categories de dades personals tractades: Registre del compte, informació de pagament, contingut de l'usuari, comunicacions, cookies i altres tecnologies de seguiment, ús dels Serveis i comptes de tercers.
Categories de dades sensibles tractades: Res
Freqüència de la transferència: Continu
Mòdul de SCC aplicable: Mòdul 1
Activitat de la tramitació: El CLIENT divulga dades personals per a millorar, analitzar, personalitzar i els serveis d’ SW Hosting.
Estat de les parts: El CLIENT és un controlador. SW Hosting és un controlador.
Categories de dades personals tractades: Registre del compte, informació de pagament, contingut de l'usuari, comunicacions, cookies i altres tecnologies de seguiment, ús dels Serveis i comptes de tercers.
Categories de dades sensibles tractades: Res
Freqüència de la transferència: Continu
Mòdul de SCC aplicable: Mòdul 1
Activitat de la tramitació: El CLIENT es posa en contacte amb SW Hosting per a sol·licitar suport tècnic.
Estat de les parts: El CLIENT és un controlador. SW Hosting és un controlador.
Categories de dades personals tractats: Registre del compte, informació de pagament, contingut de l'usuari, comunicacions, ús dels Serveis i comptes de tercers.
Categories de dades sensibles tractades: Res
Freqüència de la transferència: Continu
Mòdul de SCC aplicable: Mòdul 1
Activitat de la tramitació: El CLIENT emmagatzema les dades de l'usuari final en els serveis d’ SW Hosting.
Estat de les parts: SW Hosting és un processador. El CLIENT és un controlador o processador d'un controlador.
Categories de dades personals tractades: Segons el determinat pel CLIENT.
Categories de dades sensibles tractats: Segons el determinat pel CLIENT.
Freqüència de la transferència: Segons el determinat pel CLIENT.
Mòdul de SCC aplicable: Mòdul 2 o Mòdul 3 (si el CLIENT és un processador d'un altre controlador)

Annex 2: Informació de responsable del tractament per a les transferències internacionals de dades
1. Períodes de retenció
SW Hosting reté les Dades Personals que recopila com a Controlador durant el temps que SW Hosting té un propòsit comercial per a això o durant el major temps permès per la llei aplicable.
2. Mesures tècniques i organitzatives
$
$
$
$Mesura de seguretat tècnica i organitzativa
$Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa
$
$
$
$
$Mesures de seudonimització i xifrat de dades personals
$Les bases de dades d’ SW Hosting que emmagatzemen les Dades Personals del CLIENT estan encriptades..
$
$
$Mesures per a la protecció de dades durant la transmissió.
Mesures per a la protecció de dades durant l'emmagatzematge
$Les bases de dades d’ SW Hosting que emmagatzemen les Dades Personals del CLIENT estan encriptades..
$
$
$Mesures per a garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resistència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
Mesures per a garantir la capacitat de restablir la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera oportuna en cas d'incident físic o tècnic
$SW Hosting utilitza una varietat d'eines i mecanismes per a aconseguir una alta disponibilitat i resiliència. La infraestructura d’ SW Hosting abasta múltiples zones de disponibilitat independents de fallades. La infraestructura d’ SW Hosting és capaç de detectar i resoldre els problemes que experimenten els hosts o fins i tot centres de dades completes en temps real i emprar eines d'orquestració que tenen la capacitat de regenerar hosts, construint-los a partir de l'última còpia de seguretat. SW Hosting també utilitza eines especialitzades que supervisen el rendiment dels servidors, les dades i la capacitat de càrrega de trànsit dins de cada zona de disponibilitat i centre de dades de col·locació.
$
$
$Processos per a comprovar, valorar i avaluar periòdicament l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives amb la finalitat de garantir la seguretat del tractament
$SW Hosting duu a terme una varietat d'auditories internes i externes regulars que inclouen les operacions de seguretat.
SW Hosting ha desenvolupat i implementat un entorn de control de seguretat dissenyat per a protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels sistemes dels clients. La política d'ús de les dades dels clients regeix els requisits per a l'ús de les dades dels clients d'acord amb diverses normes de la indústria.
$
$
$Mesures per a la identificació i autorització d'usuaris
$Les polítiques de control d'accés requereixen que l'accés als actius d’ SW Hosting es concedeixi sobre la base d'una justificació empresarial, amb l'autorització del propietari de l'actiu i els límits basats en els principis de "necessitat de conèixer" i "mínim privilegi". A més, la política també aborda els requisits per al cicle de vida de la gestió d'accés, incloent la provisió d'accés, l'autenticació, l'autorització d'accés, l'eliminació dels drets d'accés i les revisions periòdiques d'acceso.la documentació d'aquests requisits es registra i es proporciona als auditors externs per a les proves de certificació de seguretat.
$
$
$Mesures per a garantir la seguretat física dels llocs en els quals es tracten les dades personals
$Els centres de dades d’ SW Hosting es gestionen i supervisen físicament les 24 hores del dia per a protegir les dades i els serveis de l'accés no autoritzat, així com de les amenaces ambientals. Tots els centres de dades tenen l'accés restringit a les persones a través de portes amb control de credencials biomètriques. S’ utilitza CCTV per a supervisar l'accés físic als centres de dades i als sistemes d'informació. Les càmeres es col·loquen per a vigilar les portes del perímetre, les entrades i sortides de les instal·lacions, els passadissos interiors, les zones engabiades, les zones d'alta seguretat, l'enviament i la recepció, les zones externes de les instal·lacions com els aparcaments i altres zones de les instal·lacions.
$
$
$Mesures per a garantir el registre d'esdeveniments
$El registre d'esdeveniments de servei, usuari i seguretat (registres del servidor web, registres del servidor FTP, etc.) està habilitat i es conserva de forma centralitzada. SW Hosting restringeix l'accés als registres d'auditoria al personal autoritzat en funció de les responsabilitats del treball.
Els procediments de registre d'auditoria es revisen com a part de les auditories externes per als estàndards de seguretat.
$
$
$Mesures per a la governança i gestió interna de la seguretat informàtica.
Mesures per a la certificació/garantia de processos i productes
$SW Hosting ha desenvolupat i implementat un entorn de control de seguretat dissenyat per a protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels sistemes dels clients. SW Hosting realitza una revisió interna anual de totes les polítiques i procediments de gestió de la seguretat. Els auditors externs realitzen una revisió anual d'aquestes polítiques i procediments.
SW Hosting duu a terme una varietat de controls i auditories internes i externes regulars que inclouen les operacions de seguretat.
$
$
$Mesures per a garantir la minimització de les dades.
Mesures per a garantir la qualitat de les dades.
Mesures per a garantir la conservació limitada de les dades.
Mesures per a garantir la responsabilitat.
Mesures per a permetre la portabilitat de les dades i garantir la seva eliminació
$Per a obtenir més informació sobre aquests punts, consulta la Política de Privacitat.
$
$
$Mesures tècniques i organitzatives que ha d'adoptar el [sub]-processador per a prestar assistència al responsable del tractament i, en el cas de les transferències d'un processador a un [sub]-processador, al CLIENT.
$Quan SW Hosting contracta a un Subprocessador, SW Hosting i el Subprocessador celebren un acord amb obligacions de protecció de dades substancialment similars a les contingudes en aquest Annex. Cada acord de Subprocessador ha de garantir que SW Hosting sigui capaç de complir amb les seves obligacions amb el CLIENT. A més d'implementar mesures tècniques i organitzatives per a protegir les dades personals, els subprocessadors deuen (a) notificar a SW Hosting en cas d'un Incident de Seguretat perquè SW Hosting pugui notificar al CLIENT; (b) eliminar les dades personals quan l'indiqui SW Hosting d'acord amb les instruccions del CLIENT a SW Hosting; © no contractar subprocessadors addicionals sense l'autorització d’ SW Hosting; (d) no canviar la ubicació on es processen les dades personals; o (e) processar les dades personals d'una manera que entri en conflicte amb les instruccions del CLIENT a SW Hosting.
$
$
$
Mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures de seudonimització i xifrat de dades personals
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Les bases de dades d’ SW Hosting que emmagatzemen les Dades Personals del CLIENT estan encriptades.
Mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures per a la protecció de dades durant la transmissió
Mesures per a la protecció de dades durant l'emmagatzematge
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Les bases de dades d’ SW Hosting que emmagatzemen les Dades Personals del CLIENT estan encriptades.
Mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures per a garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resistència permanents dels sistemes i serveis de tractament. Mesures per a garantir la capacitat de restablir la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera oportuna en cas d'incident físic o tècnic
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: SW Hosting utilitza una varietat d'eines i mecanismes per a aconseguir una alta disponibilitat i resiliència. La infraestructura d’ SW Hosting abasta múltiples zones de disponibilitat independents de fallades. La infraestructura d’ SW Hosting és capaç de detectar i resoldre els problemes que experimenten els hosts o fins i tot centres de dades completes en temps real i emprar eines d'orquestració que tenen la capacitat de regenerar hosts, construint-los a partir de l'última còpia de seguretat. SW Hosting també utilitza eines especialitzades que supervisen el rendiment dels servidors, les dades i la capacitat de càrrega de trànsit dins de cada zona de disponibilitat i centre de dades de col·locació.
Mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Processos per a comprovar, valorar i avaluar periòdicament l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives amb la finalitat de garantir la seguretat del tractament
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: SW Hosting duu a terme una varietat d'auditories internes i externes regulars que inclouen les operacions de seguretat. SW Hosting ha desenvolupat i implementat un entorn de control de seguretat dissenyat per a protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels sistemes dels clients. La política d'ús de les dades dels clients regeix els requisits per a l'ús de les dades dels clients d'acord amb diverses normes de la indústria.
Mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures per a la identificació i autorització d'usuaris
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Les polítiques de control d'accés requereixen que l'accés als actius d’ SW Hosting es concedeixi sobre la base d'una justificació empresarial, amb l'autorització del propietari de l'actiu i els límits basats en els principis de "necessitat de conèixer" i "mínim privilegi". A més, la política també aborda els requisits per al cicle de vida de la gestió d'accés, incloent la provisió d'accés, l'autenticació, l'autorització d'accés, l'eliminació dels drets d'accés i les revisions periòdiques d'accés. La documentació d'aquests requisits es registra i es proporciona als auditors externs per a les proves de certificació de seguretat.
Mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures per a garantir la seguretat física dels llocs en els quals es tracten les dades personals
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Els centres de dades d’ SW Hosting es gestionen i supervisen físicament les 24 hores del dia per a protegir les dades i els serveis de l'accés no autoritzat, així com de les amenaces ambientals. Tots els centres de dades tenen l'accés restringit a les persones a través de portes amb control de credencials biomètriques. S’ utilitza CCTV per a supervisar l'accés físic als centres de dades i als sistemes d'informació. Les càmeres es col·loquen per a vigilar les portes del perímetre, les entrades i sortides de les instal·lacions, els passadissos interiors, les zones engabiades, les zones d'alta seguretat, l'enviament i la recepció, les zones externes de les instal·lacions com els aparcaments i altres zones de les instal·lacions.
Mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures per a garantir el registre d'esdeveniments
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: El registre d'esdeveniments de servei, usuari i seguretat (registres del servidor web, registres del servidor FTP, etc.) està habilitat i es conserva de forma centralitzada. SW Hosting restringeix l'accés als registres d'auditoria al personal autoritzat en funció de les responsabilitats del treball. Els procediments de registre d'auditoria es revisen com a part de les auditories externes per als estàndards de seguretat.
Mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures per a la governança i gestió interna de la seguretat informàtica. Mesures per a la certificació/garantia de processos i productes
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: SW Hosting ha desenvolupat i implementat un entorn de control de seguretat dissenyat per a protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels sistemes dels clients. SW Hosting realitza una revisió interna anual de totes les polítiques i procediments de gestió de la seguretat. Els auditors externs realitzen una revisió anual d'aquestes polítiques i procediments. SW Hosting duu a terme una varietat de controls i auditories internes i externes regulars que inclouen les operacions de seguretat.
Mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures per a garantir la minimització de les dades. Mesures per a garantir la qualitat de les dades. Mesures per a garantir la conservació limitada de les dades. Mesures per a garantir la responsabilitat. Mesures per a permetre la portabilitat de les dades i garantir la seva eliminació
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Per a obtenir més informació sobre aquests punts, consulta la Política de Privacitat.
Mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures tècniques i organitzatives que ha d'adoptar el [sub]-processador per a prestar assistència al responsable del tractament i, en el cas de les transferències d'un processador a un [sub]-processador, al CLIENT.
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Quan SW Hosting contracta a un Subprocessador, SW Hosting i el Subprocessador celebren un acord amb obligacions de protecció de dades substancialment similars a les contingudes en aquest Annex. Cada acord de Subprocessador ha de garantir que SW Hosting sigui capaç de complir amb les seves obligacions amb el CLIENT. A més d'implementar mesures tècniques i organitzatives per a protegir les dades personals, els subprocessadors deuen (a) notificar a SW Hosting en cas d'un Incident de Seguretat perquè SW Hosting pugui notificar al CLIENT; (b) eliminar les dades personals quan l'indiqui SW Hosting d'acord amb les instruccions del CLIENT a SW Hosting; © no contractar subprocessadors addicionals sense l'autorització d’ SW Hosting; (d) no canviar la ubicació on es processen les dades personals; o (e) processar les dades personals d'una manera que entri en conflicte amb les instruccions del CLIENT a SW Hosting.
3. Informació per a transferències internacionals
A l'efecte de les Clàusules Contractuals Tipus s'estableixen la següents actualitzacions/modificacions en les clàusula dels Mòduls SCC
Clàusula 11(a), Mòdul 1: Les parts no seleccionen l'opció de resolució de conflictes independent.
Clàusula 17, Mòdul 1: Les parts seleccionen l'opció 1. L'Estat membre és: Espanya.
Clàusula 18(b), Mòdul 1: Les parts acorden que seran els tribunals d'Espanya.
Annex I(A): L'exportador de dades és el Client. L'importador de dades és SW Hosting. Les dades de contacte del Client són l’(les) adreça(es) de correu electrònic designada(s) pel Client en el seu compte d’ SW Hosting. Les dades de contacte d’ SW Hosting són: [email protected].
Annex I(B): Les parts acorden que l'Annex 1 descriu la transferència.
Annex I(C): L'autoritat de control competent és l'autoritat de control de: L'Autoritat Holandesa de Protecció de Dades (Autoriteit Persoonsgegevens)
Annex II: Les parts acorden que l'Annex 2.3 descriu les mesures tècniques i organitzatives aplicables a la transferència.

Annex 3: Informació de Controlador a Processador i/o Processador a Processador per a transferències internacionals de dades
1. Subprocessadors
SW Hosting utilitza Subprocessadors quan actua com a Processador. El Client autoritza a SW Hosting a utilitzar aquests Subprocessadors d'acord amb la Secció 7.4. Els Subprocessadors estan disponibles sota petició en [email protected].
2. Períodes de retenció
SW Hosting reté les Dades Personals que recopila o rep del Client com a Processador durant la durada de l'Acord i d'acord amb les seves obligacions en aquest DPA.
3. Mesures tècniques i organitzatives
$
$
$Mesures de seguretat tècnica i organitzativa
$Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa
$
$
$
$
$Mesures de seudonimització i xifrat de les dades personals
Mesures per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
$Responsabilitat del client.
$
$
$Mesures per a garantir la capacitat de restablir la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera oportuna en cas d'incident físic o tècnic
$Responsabilitat del client: És responsabilitat del client realitzar còpies de seguretat i utilitzar mecanismes de redundància per a protegir les seves dades de contingut.
$
$
$Processos per a comprovar, valorar i avaluar periòdicament l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives amb la finalitat de garantir la seguretat del tractament
Mesures per a la identificació i autorització dels usuaris
Mesures per a la protecció de les dades durant la transmissió
Mesures per a la protecció de les dades durant l'emmagatzematge.
$Responsabilitat del client.
$
$
$Mesures per a garantir la seguretat física dels llocs en els quals es processen les dades personals
$Els centres de dades d’ SW Hosting es gestionen i supervisen físicament les 24 hores del dia per a protegir les dades i els serveis de l'accés no autoritzat, així com de les amenaces ambientals. Tots els centres de dades tenen l'accés restringit a les persones a través de portes amb control de credencials biomètriques. S’ utilitza CCTV per a supervisar l'accés físic als centres de dades i als sistemes d'informació. Les càmeres es col·loquen per a vigilar les portes del perímetre, les entrades i sortides de les instal·lacions, els passadissos interiors, les zones engabiades, les zones d'alta seguretat, l'enviament i la recepció, les zones externes de les instal·lacions com els aparcaments i altres zones de les instal·lacions.
$
$
$Mesures per a garantir el registre d'esdeveniments
Mesures per a la governança i gestió interna de la seguretat informàtica
Mesures per a la certificació/garantia de processos i productes
Mesures per a garantir la minimització de dades
Mesures per a garantir la qualitat de les dades
Mesures per a garantir la retenció limitada de dades
Mesures per a garantir la responsabilitat.
$Responsabilitat del client.
$
$
$Mesures per a permetre la portabilitat de dades i garantir l'esborrat
$El Client pot exportar o esborrar el Contingut dels seus serveis utilitzant sempre que ho desitgi, fins i tot pot instal·lar en els seus serveis eines d'exportació i importació de dades..
$
$
$Mesures tècniques i organitzatives que ha d'adoptar el [sub]encarregat del tractament per a prestar assistència al responsable del tractament i, en el cas de les transferències d'un encarregat a un [sub]encarregat, al Client.
$Responsabilitat del client.
$
$
$

Mesures de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures de seudonimització i xifrat de les dades personals
Mesures per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Responsabilitat del client.
Mesures de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures per a garantir la capacitat de restablir la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera oportuna en cas d'incident físic o tècnic
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Responsabilitat del client: És responsabilitat del client realitzar còpies de seguretat i utilitzar mecanismes de redundància per a protegir les seves dades de contingut.
Mesures de seguretat tècnica i organitzativa: Processos per a comprovar, valorar i avaluar periòdicament l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives amb la finalitat de garantir la seguretat del tractament
Mesures per a la identificació i autorització dels usuaris
Mesures per a la protecció de les dades durant la transmissió
Mesures per a la protecció de les dades durant l'emmagatzematge.
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Responsabilitat del client.
Mesures de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures per a garantir la seguretat física dels llocs en els quals es processen les dades personals
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Els centres de dades de SW Hosting es gestionen i supervisen físicament les 24 hores del dia per a protegir les dades i els serveis de l'accés no autoritzat, així com de les amenaces ambientals. Tots els centres de dades tenen l'accés restringit a les persones a través de portes amb control de credencials biomètriques. S’ utilitza CCTV per a supervisar l'accés físic als centres de dades i als sistemes d'informació. Les càmeres es col·loquen per a vigilar les portes del perímetre, les entrades i sortides de les instal·lacions, els passadissos interiors, les zones engabiades, les zones d'alta seguretat, l'enviament i la recepció, les zones externes de les instal·lacions com els aparcaments i altres zones de les instal·lacions.
Mesures de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures per a garantir el registre d'esdeveniments
Mesures per a la governança i gestió interna de la seguretat informàtica
Mesures per a la certificació/garantia de processos i productes
Mesures per a garantir la minimització de dades
Mesures per a garantir la qualitat de les dades
Mesures per a garantir la retenció limitada de dades
Mesures per a garantir la responsabilitat.
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Responsabilitat del client.
Mesures de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures per a permetre la portabilitat de dades i garantir l'esborrat
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: El Client pot exportar o esborrar el Contingut dels seus serveis utilitzant sempre que ho desitgi, fins i tot pot instyalar en els seus serveis eines d'exportació i importació de dades.
Mesures de seguretat tècnica i organitzativa: Mesures tècniques i organitzatives que ha d'adoptar el [sub]encarregat del tractament per a prestar assistència al responsable del tractament i, en el cas de les transferències d'un encarregat a un [sub]encarregat, al Client.
Evidència de la mesura de seguretat tècnica i organitzativa: Responsabilitat del client.


4. Informació per a transferències internacionals
A l'efecte de les Clàusules Contractuals Tipus s'estableixen la següents actualitzacions/modificacions en les clàusula dels Mòduls SCC
Clàusula 9, Mòdul 2(a): Les parts seleccionen l'opció 2. El termini és de 10 dies.
Clàusula 11(a): Les parts no seleccionen l'opció de resolució independent de conflictes.
Clàusula 17, mòdul 2: Les parts seleccionen l'opció 2. L'Estat membre de l'exportador de dades és: Espanya.
Clàusula 18(b), Mòdul 2: Les parts acorden que seran els tribunals d'Espanya.
Annex I(A): L'exportador de dades és el Client. L'importador de dades és SW Hosting. Les dades de contacte del Client són l’(les) adreça(ces) de correu electrònic designada(es) pel Client en el seu compte d’ SW Hosting. Les dades de contacte d’ SW Hosting són: [email protected].
Annex I(B): Les parts acorden que l'Annex 1 descriu la transferència.
Annex I(C): L'autoritat de control competent és l'autoritat de control de: Client que actua com a exportador de dades.
Annex II: Les parts acorden que l'Annex 3.3 descriu les mesures tècniques i organitzatives aplicables a la transferència.
TDT, Acord per al tractament de dades de tercers
Aquest acord de Tractament de Dades per part de tercers, a partir d'ara TDT, s'estableix per a clients situats en el territori espanyol i que estan subjectes a la normes de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, d'ara endavant AEPD, així mateix, aquest TDT s'estableix entre SW Hosting US, LLC o/i els seus afiliats, als quals ens referirem com "SW Hosting" i que gestionen o poden gestionar sota demanda les dades personals de tercers i/o de vostè. Així mateix, en aquest TDT, quan ens referim a vostè parlarem del "CLIENT".
1. Definicions
1.1. Responsable del(ls) fitxer(s) i/o del tractament: persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del tractament.
1.2. Encarregat del tractament: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que, només o conjuntament amb uns altres, tracti dades personals per compte del responsable del tractament.
1.3. Segons la terminologia anterior:
1.3.a. El CLIENT és el responsable del(ls) fitxer(s) i/o del tractament.
1.3.b. SW Hosting, pot actuar d'encarregat del tractament, en cas que el CLIENT així ho sol·liciti, i durant el temps que SW Hosting disposi d'accés al servei.
2. Accés al servei i a les dades
2.1. SW Hosting generarà, en el moment de la contractació del servei, objecte del present, una contrasenya d'accés de seguretat amb una duresa mínima del 80% segons algorismes de càlcul basats en SHA2, que serà subministrada al CLIENT.
2.2. SW Hosting entrega el servei objecte del present sense dades.
2.3. SW Hosting no emmagatzemarà aquesta contrasenya per a garantir la confidencialitat total del servei, així com de les dades que el CLIENT en ell situï.
2.3.a. Així mateix, SW Hosting aconsella al CLIENT el canvi de la contrasenya d'accés aleatòria generada per SW Hosting, segons es detalla en el punt 2.1, en un termini no superior a 24 hores.
3. Procés de Sol·licitud d'accés i de tractament de les dades
3.1. El CLIENT pot sol·licitar i auditar a SW Hosting, en cas d'estimar-ho oportú, l'accés al seu servei, i per consegüent, l'accés a les dades que en ell se situen.
3.1.1. Aquest accés serà sempre temporal, i SW Hosting notificarà al client la finalització d'aquest.
3.2. Per a sol·licitar i autoritzar l'accés d’ SW Hosting al servei objecte del present, el client haurà de:
3.2.a. Obrir un Tiquet d'Enginyeria de Sistemes o de Seguretat relacionat al servei objecte del present, a través del seu SWPanel.
3.2.b. Detallar les tasques que SW Hosting ha de realitzar, així com autoritzar l'accés concret a les dades que el CLIENT estimi oportú i sigui necessari.
3.2.c. Facilitar en aquest mateix Tiquet, les dades d'accés necessaris, perquè SW Hosting pugui accedir al servei.
3.2.d. El CLIENT facultarà la naturalesa de l'accés, determinant un usuari i contrasenya que serà subministrat a SW Hosting tal com es detalla en el punt 3.2.b.
3.2.e. Si el CLIENT ho estima oportú, podrà facilitar un usuari a SW Hosting sense cap mena d'accés a dades.
3.3. Una vegada s'estableixi l'accés per part d’ SW Hosting al servei i a les dades, seran aplicable les clàusules detallades en la secció 4 d'aquest Annex.
3.3.a. Si la naturalesa de l'accés facilitat pel CLIENT a SW Hosting no implica accés a les dades, no s'aplicaran les clàusules detallades en la secció 4 d'aquest Annex.
3.4. SW Hosting procedirà a accedir al servei per a fer les tasques encomanades pel client i que han d'estar detallades de manera inequívoca en el Tiquet.
3.5. Una vegada finalitzi l'accés, SW Hosting procedirà a tancar el Tiquet i detallar totes aquelles accions que s'han realitzat sobre el servei, així com, en cas d'existir, totes les possibles afectacions sobre les dades.
3.6. SW Hosting destruirà les dades d'accés facilitats pel CLIENT per a garantir la total confidencialitat d'aquests.
3.7. EL CLIENT haurà de canviar les dades d'accés al servei facilitats a SW Hosting.
4. Objecte de l'encàrrec de tractament.
4.1. El CLIENT haurà de definir l'objecte del tractament de les dades tal com es detalla en la secció 3.1 del present.
4.2. Identificació de la informació afectada.
Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, el CLIENT o responsable del tractament, posa a la disposició d’ SW Hosting, l'entitat encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:
4.2.a. Dades i contrasenya per a l'accés al servei i a les dades
4.2.b. Detalls de les accions que desitja que SW Hosting realitzi en relació a les dades contingudes en el servei
4.3. Durada.
El present TDT té la durada estipulada pel temps que SW Hosting tarda a processar i donar per tancat el Tiquet en el qual el CLIENT autoritza el tractament de dades. Una vegada finalitzi, l'encarregat del tractament eliminarà totes les dades contingudes en el servei, així com qualsevol còpia que estigui en el seu poder.
4.4. Obligacions de l'encarregat del tractament o SW Hosting.
Durant el procés d'accés al servei i a les dades, segons pautes detallades en la secció 3 del present annex, SW Hosting i tot el seu personal s'obliga a:
4.4.1. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o els que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
4.4.2. Tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament. Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’ RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres, l'encarregat informarà immediatament el responsable.
4.4.3. Portar per escrit un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:
4.4.3.a. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o encarregats i de cada responsable per compte del qual actuï l'encarregat i, en el seu cas, del representant del responsable o de l'encarregat i del delegat de protecció de dades.
4.4.3.b. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
4.4.3.c. En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació de dita tercera país o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades en l'article 49 apartat 1, paràgraf segon de l’ RGPD, la documentació de garanties adequades.
4.4.4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:
4.4.4.a. La seudonimització i el xifrat de dades personals.
4.4.4.b. La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
4.4.4.c. La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.
4.4.5. No comunicar les dades a terceres persones, tret que compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable identificarà, de manera prèvia i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per a procedir a la comunicació.
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres que li sigui aplicable, informarà el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que tal Dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
4.4.6. Subcontractació.
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, excepte els serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.
Si fos necessari subcontractar algun tractament, aquest fet s'haurà de comunicar prèviament i per escrit al responsable, amb una antelació de 15 dies, indicant els tractaments que es pretén subcontractar i identificant de manera clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació podrà dur-se a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini establert.
El subcontractista, que també tindrà la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions establertes en aquest TDT per a l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. En el cas d'incompliment per part del subencarregat, l'encarregat inicial continuarà sent plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les obligacions.
4.4.6.a. Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal als quals hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després que finalitzi el seu objecte.
4.4.6.b. Garantir que les persones autoritzades per a tractar dades personals es comprometin, de manera expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.
4.4.6.c. Mantenir a la disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de l'obligació establerta en l'apartat anterior.
4.4.6.d. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per a tractar dades personals.
4.4.7. Assistir al responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets de:
4.4.7.a. Limitació del tractament i accés
4.4.7.b. Portabilitat de dades
4.4.8. Notificació de violacions de la seguretat de les dades durant el procés de delegació del tractament.
L'encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda, i, en qualsevol cas, abans del termini màxim de 15 dies, i a través del correu electrònic a l'adreça d'email indicada en el moment de la contractació del servei objecte del present, les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència.
No serà necessària la notificació quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
4.4.9. Donar suport al responsable del tractament en la realització de les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
4.4.10. Donar suport al responsable del tractament en la realització de les consultes prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui.
4.4.11. Posar a la disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o les inspeccions que realitzin el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
4.4.12. Implantar les mesures de seguretat següents:
Les mesures de seguretat relatives al tractament de dades, establertes en la nostra normativa de seguretat certificada i auditada segons l'estàndard normatiu UNE-EN ISO / IEC 27001: 2013, auditada i certificada anualment amb el número de certificat IS 676402
4.4.13. Designar un delegat de protecció de dades i comunicar la seva identitat i dades de contacte al responsable.
4.4.14. Destinació de les dades.
4.4.14.1. En finalitzar l'accés sol·licitat pel CLIENT
Destruir qualsevol còpia de les dades als quals s'ha tingut accés i garantir la destrucció de les contrasenyes d'accés utilitzades per a accedir a les dades.
4.4.14.2. En finalitzar el contracte de servei del CLIENT.
Destruir totalment les dades i el contingut del servei de manera segura i irreversible.
4.5. Obligacions del responsable del tractament o el CLIENT.
4.5.a. Lliurar a l'encarregat les dades als quals es refereix la clàusula 4.2 d'aquest TDT.
4.5.b. Complir amb els requeriments legals de l’ RGPD en la protecció de dades personals de les operacions de tractament a realitzar per l'encarregat.
4.5.c. Realitzar les consultes prèvies que correspongui.
4.5.d. Vetllar, de manera prèvia i durant tot el tractament, pel compliment de l’ RGPD per part de l'encarregat.
4.5.e. Si ho considera oportú Supervisar el tractament, inclosa la realització d'inspeccions i auditories.
4.5.f. Dret d'informació. Correspon al responsable facilitar el dret d'informació en el moment de la recollida de les dades.
4.5.g. Correspon al responsable del fitxer atendre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat de les dades de caràcter personal que el gestioni.
PDP, Política de Privacitat
Aquesta Política de Privacitat descriu com a SW Hosting US, LLC i els seus afiliats, als quals ens referirem com "SW Hosting" recopilen, utilitzen i comparteixen la informació en relació amb el seu ús dels nostres llocs web (incloent www.swhosting.com i www.swpanel.com), serveis i aplicacions (col·lectivament, els "Serveis"). Aquesta Política de Privacitat (la "Política de Privacitat") no s'aplica a la informació que els nostres clients poden processar en utilitzar els nostres Serveis. Així mateix, en aquesta Politica de Privacitat, quan ens referim a vostè parlarem del "CLIENT".
Si busca informació específica de la CCPA, consulti també el nostre Avís de Privacitat de la CCPA, que s'incorpora a aquesta Política de Privacitat.
Si busca informació específica de la RGPD, consulti també el nostre Avís de Privacitat de la RGPD, que s'incorpora a aquesta Política de Privacitat.
Podem recopilar i rebre informació sobre els usuaris dels nostres Serveis, els CLIENTS de diverses fonts, entre elles: (i) la informació que el CLIENT proporciona a través del seu compte d'usuari en els Serveis (el seu "Compte") si es registra en els Serveis; (ii) el seu ús dels Serveis; i (iii) de llocs web, serveis i socis de tercers.
Li recomanem que llegeixi aquesta Política de Privacitat íntegrament, incloent les Divulgacions Addicionals a les quals es fa referència al final d'aquesta PDP, per a assegurar-se que està completament informat. Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat o sobre les pràctiques de recopilació, ús i divulgació de dades d’ SW Hosting, posi's en contacte amb nosaltres en [email protected].
1. Informació que recopilem
Informació que el CLIENT proporciona
1.1. Registre del compte. Quan el CLIENT es registra per a obtenir un compte, podem demanar-li la seva informació de contacte, incloent elements com el nom, el nom de l'empresa, l'adreça, l'adreça de correu electrònic i el número de telèfon.
1.1.1. Si decideix recomanar els nostres serveis a un amic, també podem recopilar l'adreça de correu electrònic del seu amic per a poder enviar-li un codi promocional o de recomanació perquè es registri en els nostres serveis.
1.2. Informació de pagament
Quan el CLIENT afegeix la informació del seu compte financer al seu Compte, pot utilitzar dos sistemes de gestió del pagament.
1.2.1 Si vostè decideix utilitzar proveïdors de pagaments de tercers, no emmagatzemem la informació del seu compte financer en els nostres sistemes; no obstant això, tenim accés i podem retenir, la informació del subscriptor a través del nostre processador de pagaments de tercers.
1.2.2 Si utilitza proveïdors de pagaments gestionats directament per SW Hosting, en aquest cas, emmagatzemem la informació del seu compte financer en els nostres sistemes de forma degudament securitzada i auditada anualment mitjançant normativa ISO 27001
1.3. Dades personals. Es tracta d'informació que identifica, es relaciona, descriu, és raonablement capaç d'associar-se o podria raonablement vincular-se, directa o indirectament, amb un Subjecte de Dades, en particular per referència a un identificador com un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o a un o més factors específics de la identitat física, fisiològica, genètica, mental, econòmica, cultural o social d'aquesta persona física. "Dades personals" inclou termes equivalents en altres lleis de protecció de dades, com el terme "informació personal" definit per la CCPA o RGPD, segons ho requereixi el context.
1.4. Comunicacions. Si es posa en contacte amb nosaltres directament, podem rebre informació addicional sobre el CLIENT, com el seu nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, el contingut del missatge i/o els arxius adjunts que el CLIENT enviï, i qualsevol altra informació que decideixi proporcionar. També podem rebre una confirmació quan el CLIENT obre un correu electrònic nostre.
La informació personal que se li sol·licita, i les raons per les quals se li demana que la proporcioni, se li aclariran en el moment en què li demanem que proporcioni aquesta informació.
2. Informació que recollim quan el CLIENT utilitza els nostres serveis.
2.1. Cookies i altres tecnologies de seguiment. Com ocorre en la majoria dels llocs web, recopilem certa informació automàticament i l'emmagatzemem en arxius de registre. A més, quan el CLIENT utilitza els nostres Serveis, podem recollir certa informació automàticament del seu dispositiu. Aquesta informació pot incloure adreces de protocol d'Internet (IP), tipus de navegador, proveïdor de serveis d'Internet (ISP), pàgines de referència/sortida, sistema operatiu, segell de data/hora, dades de clics, pàgina de destinació i URL de referència. Per a recopilar aquesta informació, és possible que s'instal·li una cookie en el seu ordinador o dispositiu quan visiti els nostres Serveis. Les cookies contenen una petita quantitat d'informació que permet als nostres servidors web reconèixer-li. Emmagatzemem la informació que recollim a través de les cookies, els arxius de registre i/o els gifs transparents per a registrar les seves preferències. També podem recopilar automàticament informació sobre el seu ús de les característiques dels nostres Serveis, sobre la funcionalitat dels nostres Serveis, la freqüència de les visites i una altra informació relacionada amb interaccions del CLIENT amb els Serveis. Podem fer un seguiment del seu ús en diferents llocs web i serveis. En alguns països, inclosos els de l'Espai Econòmic Europeu ("UE"), la informació a la qual es fa referència en aquest paràgraf pot considerar-se dades personals en virtut de les lleis de protecció de dades aplicables.
2.2. Ús dels nostres Serveis. Quan el CLIENT utilitza els nostres Serveis, podem recopilar informació sobre la seva participació i utilització dels nostres Serveis, com l'ús del processador i la memòria, la capacitat d'emmagatzematge, la navegació pels nostres Serveis i les mètriques a nivell del sistema. Utilitzem aquestes dades per a operar els Serveis, mantenir i millorar el rendiment i la utilització d'aquests, desenvolupar noves funcions, protegir la seguretat dels nostres Serveis i dels nostres clients, i proporcionar atenció al client. També utilitzem aquestes dades per a desenvolupar anàlisis agregades i intel·ligència empresarial que ens permetin operar, protegir, prendre decisions informades i informar sobre el rendiment del nostre negoci.
3. Informació que rebem de tercers.
3.1. Comptes de tercers. Si el CLIENT decideix vincular els nostres Serveis a un compte de tercers, rebrem informació sobre aquest compte, com el seu token d'autenticació del compte de tercers, per a autoritzar la vinculació. Si desitja limitar la informació disponible per a nosaltres, ha de visitar la configuració de privacitat dels seus comptes de tercers per a conèixer les seves opcions.
4. Com utilitzem la informació
Utilitzem la informació que recopilem de diverses maneres, entre elles
4.1. Proporcionar, operar i mantenir els nostres Serveis
4.2. Millorar, personalitzar i ampliar els nostres Serveis
4.3. Comprendre i analitzar com utilitza vostè els nostres Serveis
4.4. Desenvolupar nous productes, serveis, característiques i funcionalitats
4.5. Comunicar-nos amb el CLIENT, ja sigui directament o a través d'un dels nostres socis, fins i tot per al servei d'atenció al client, per a proporcionar-li actualitzacions i altra informació relacionada amb el Servei, i per a finalitats de màrqueting i promoció
4.6. Processar les seves transaccions
4.7. Trobar i prevenir el frau
4.8. Per a finalitats de compliment, incloent l'aplicació dels nostres Termes de Servei, o altres drets legals, o com pot ser requerit per les lleis i reglaments aplicables o sol·licitat per qualsevol procés judicial o agència governamental.
5. Com compartim la informació
Podem compartir la informació que recopilem de diverses maneres, incloent les següents:
5.1. Venedors i proveïdors de serveis. Podem compartir la informació amb tercers proveïdors i prestadors de serveis que presten serveis en el nostre nom, per exemple, per a ajudar a prestar els nostres Serveis, amb finalitats promocionals i/o de màrqueting, i per a proporcionar-li informació rellevant per al CLIENT, com a anuncis de productes, actualitzacions de software, ofertes especials o una altra informació.
5.2. Informació agregada. Quan la llei ho permeti, podem utilitzar i compartir informació sobre els usuaris amb els nostres socis en forma agregada o desidentificada que no pugui utilitzar-se raonablement per a identificar-li.
5.3 . Publicitat. Treballem amb socis publicitaris de tercers per a mostrar-li anuncis que creiem que poden interessar-li. Aquests socis publicitaris poden establir i accedir a les seves pròpies cookies, etiquetes de píxel i tecnologies similars en els nostres Serveis, i poden recopilar o tenir accés a informació sobre el CLIENT que poden recopilar al llarg del temps i en diferents serveis en línia.
5.4. Socis de tercers. També compartim informació sobre els usuaris amb tercers associats per a rebre informació addicional disponible públicament sobre el CLIENT.
5.5. Informació que compartim quan el CLIENT es registra a través d'una recomanació. Si el CLIENT es registra en els nostres Serveis a través de la recomanació d'un amic, podem compartir informació amb el seu recomanador per a fer-li saber que el CLIENT va utilitzar la seva recomanació per a registrar-se en els nostres Serveis.
5.6. Anàlisi. Utilitzem proveïdors d'anàlisis com Google Analytics. Google Analytics utilitza cookies per a recopilar informació no identificable. Google proporciona algunes opcions de privacitat addicionals en relació amb les seves cookies de Analytics en http://www.google.com/policies/privacy/partners/.
5.7. Transferències comercials. La informació pot ser revelada i transferida a qualsevol possible adquirent, successor o cessionari com a part de qualsevol proposta de fusió, adquisició, finançament del deute, venda d'actius o transacció similar, o en cas d'insolvència, fallida o administració judicial en la qual la informació es transfereix a un o més tercers com un dels nostres actius comercials.
5.8. Segons ho exigeix la llei i altres divulgacions similars. També podem compartir informació per a (i) complir amb qualsevol llei, reglament, procés legal o sol·licitud governamental aplicable; (ii) fer complir aquesta Política de Privacitat i les nostres Condicions de Servei, incloent la recerca de possibles violacions d'aquestes; (iii) detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; (iv) respondre a les seves sol·licituds; o (v) protegir els nostres drets, propietat o seguretat, els nostres usuaris i el públic. Això inclou l'intercanvi d'informació amb altres empreses i organitzacions per a la protecció contra el frau i la prevenció d’ spam/malware.
5.9. A més, podem compartir qualsevol informació addicional sempre amb el seu consentiment exprés.
6. Base legal per al tractament de la informació personal
La nostra base legal per a recollir i utilitzar les dades personals descrites anteriorment dependrà de les dades personals en qüestió i del context específic en el qual les recollim.
No obstant això, normalment només recopilarem les seves dades personals (i) quan les necessitem per a executar un contracte amb el CLIENT; (ii) quan el tractament sigui en el nostre interès legítim i no estigui anul·lat pels seus drets; o (iii) quan tinguem el seu consentiment per a fer-ho. Tenim un interès legítim en el funcionament dels nostres Serveis i en la comunicació amb el CLIENT segons sigui necessari per a prestar aquests Serveis, per exemple, en respondre a les seves consultes, millorar la nostra plataforma, realitzar activitats de màrqueting, o amb la finalitat de detectar o prevenir activitats il·legals.
En alguns casos, també podem tenir l'obligació legal de recaptar les seves dades personals o podem necessitar-les per a protegir els seus interessos vitals o els d'una altra persona.
Si demanem que ens proporcioni dades personals per a complir amb un requisit legal o per a executar un contracte amb el CLIENT, li ho farem saber en el moment corresponent i informarem de si el subministrament de les seves dades personals és obligatori o no (així com de les possibles conseqüències si no ens proporciona les seves dades personals).
7. Serveis de tercers
El CLIENT pot accedir a altres ofertes de tercers a través dels Serveis, per exemple, fent clic en els enllaços a aquestes ofertes de tercers des dels Serveis. SW Hosting no és responsable de les polítiques i/o pràctiques de privacitat d'aquestes ofertes de tercers, i li recomanem que revisi acuradament les seves polítiques de privacitat.
8. Seguretat
SW Hosting es compromet a protegir la seva informació. Per a això, emprem una sèrie de tecnologies i mesures de seguretat dissenyades per a protegir la informació de l'accés, ús o divulgació no autoritzats. Les mesures que utilitzem estan dissenyades per a proporcionar un nivell de seguretat adequat al risc de processar les seves dades personals. Tingui en compte que cap servei és completament segur. Encara que ens esforcem per protegir les seves dades, no podem garantir que mai es produeixi un accés no autoritzat, un pirateig informàtic, una pèrdua de dades o una violació d'aquests.
Per a obtenir més informació sobre els controls de seguretat d’ SW Hosting, consulti els següents recursos:
Acord de Processament de Dades (DPA)
Informes de certificació
9. Retenció de dades
Les dades es guardaran un mínim de 10 anys.
El CLIENT pot sol·licitar expressament l'eliminació de les seves dades personals, però ha de tenir en compte:
9.1. No eliminarem les dades personals que recopilem del CLIENT quan tenim una necessitat comercial o fiscal legítima de fer-ho (per exemple, per a prestar-li un servei que ha sol·licitat o per a complir amb els requisits legals, fiscals o comptables aplicables).
9.2. Els eliminarem quan no tinguem cap necessitat comercial legítima de processar les seves dades personals, els eliminarem o anonimitzarem o, si això no és possible (per exemple, perquè les seves dades personals s'han emmagatzemat en arxius de còpia de seguretat), emmagatzemarem de manera segura les seves dades personals i les aïllarem de qualsevol tractament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.
10. Accés a
Si el CLIENT és un usuari registrat, pot accedir a certa informació associada al seu Compte entrant en els nostres Serveis o enviant un correu electrònic a [email protected]. Si cancel·la el seu Compte, qualsevol activitat pública en el seu Compte abans de l'eliminació pot romandre emmagatzemada en els nostres servidors i pot continuar sent accessible al públic.
Per a protegir la seva privacitat i seguretat, també podem prendre mesures raonables per a verificar la seva identitat abans d'actualitzar o eliminar la seva informació. La informació que el CLIENT ens proporciona pot ser arxivada o emmagatzemada periòdicament per nosaltres d'acord amb els processos de còpia de seguretat realitzats en el curs ordinari dels negocis amb finalitats de recuperació de desastres. La seva capacitat per a accedir a la seva informació i corregir-la pot estar temporalment limitada quan l'accés i la correcció puguin: inhibir la capacitat d’ SW Hosting per a complir amb una obligació legal; inhibir la capacitat d’ SW Hosting per a investigar, fer o defensar reclamacions legals; resultar en la divulgació de dades personals d'un tercer; o resultar en l'incompliment d'un contracte o la divulgació de secrets comercials o una altra informació comercial de propietat pertanyent a SW Hosting o a un tercer.
11. Els seus drets de protecció de dades sota el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR)
Consulti el nostre document específic de Política de Protecció de Dades RGPD per a UE
12. Les seves opcions
Pot utilitzar algunes de les funcions dels Serveis sense registrar-se, limitant així el tipus d'informació que recopilem.
Pot donar-se de baixa per a no rebre determinats correus electrònics promocionals nostres. Si desitja fer-ho, simplement segueixi les instruccions que es troben al final del correu electrònic o utilitzi el seu “SWPanel” per a indicar quin tipus de correus no desitja rebre.
Fins i tot si es dóna de baixa, podem continuar posant-nos en contacte amb el CLIENT amb finalitats informatives, transaccionals, relacionades amb el compte o similars.
Molts navegadors tenen una opció per a deshabilitar les cookies, la qual cosa pot impedir que el seu navegador accepti noves cookies o permetre l'ús selectiu d'aquestes. Tingui en compte que, si el CLIENT decideix no acceptar les cookies, és possible que algunes funcions i la personalització dels nostres Serveis deixin de funcionar per al CLIENT. Continuarà rebent material publicitari, però no estarà adaptat als seus interessos.
13. Privacitat dels nens
SW Hosting no recopila de forma conscient, informació de nens o menors de 18 anys, els nens i/o els menors de 18 anys tenen prohibit utilitzar els nostres Serveis. Si el CLIENT s'assabenta que un nen ens ha proporcionat dades personals en violació d'aquesta Política de Privacitat, pot alertar-nos en [email protected].
14. Canvis en aquesta Política de Privacitat
Aquesta Política de Privacitat pot ser modificada de tant en tant, per la qual cosa li preguem que la revisi amb freqüència. Els canvis en aquesta Política de Privacitat es publicaran en els nostres llocs web. Si canviem materialment les formes en les quals utilitzem o compartim les dades personals prèviament recollides del CLIENT a través dels nostres Serveis, li ho notificarem a través dels nostres Serveis, en aquesta pàgina, per correu electrònic o una altra comunicació.
15. Transferències internacionals de dades
Respecte a les Dades Personals dels Subjectes de Dades situades a l'UE, Suïssa o el Regne Unit que el Client transfereix a SW Hosting o permet l'accés d’ SW Hosting, les parts acorden que en executar el DPA també executen les Clàusules Contractuals Estàndard, que s'incorporaran per referència i formen part integral del DPA. Les parts acorden que, respecte als elements de les Clàusules Contractuals Estàndard que requereixen l'aportació de les parts, aquestes contenen tota la informació pertinent.
Escut de privacitat UE-EUA i Suïssa-EUA. Per a les dades personals que rebem de la UE i Suïssa, SW Hosting ha certificat la seva conformitat amb el Marc de l'Escut de Privacitat UE-EUA i el Marc de l'Escut de Privacitat Suïssa-EUA, segons el que s'estableix pel Departament de Comerç dels EUA en relació amb la recopilació, l'ús i la retenció de dades personals d'aquests països. Per a accedir a la llista de l'Escut de Privacitat i trobar els detalls de la nostra certificació, si us plau visiti: https://www.privacyshield.gov/.
Actualment, SW Hosting utilitza les Clàusules Contractuals Estàndard en relació amb les transferències de dades de l'UE als Estats Units en la mesura en què l'Escut de Privacitat UE-EUA es consideri invàlid i encara no existeixin altres mitjans. Consulti també les nostres preguntes freqüents sobre l’ RGPD i l'Acord de processament de dades per a obtenir més informació sobre les transferències de dades.
Contacti amb nosaltres
Si té alguna pregunta o dubte sobre aquesta política de privacitat, enviï'ns un correu electrònic a [email protected].
El controlador de dades de la seva informació personal és SW Hosting US, LLC.
CCPA, Informació de privacitat per a consumidors de Califòrnia
Aquest Acord de CCPA s'estableix entre SW Hosting US, LLC o/i els seus afiliats, als quals ens referirem com "SW Hosting" i que gestionen o poden gestionar sota demanda les dades personals de tercers i/o de vostè. Així mateix, en aquest CCPA, quan ens referim a vostè parlarem del "CLIENT".
SW Hosting està complint amb la CCPA i considerant els seus principis subjacents en la forma en què pensem en la confiança del CLIENT i la privacitat de les dades com un pilar fonamental del nostre negoci. Proporcionem aquest avís de privacitat específic de la CCPA per a complementar la informació i les divulgacions ja contingudes en la nostra Política de Privacitat. Aquest avís s'aplica a les persones residents a Califòrnia de les quals recollim informació personal.
El resum per als residents a Califòrnia és:
No venem la seva informació personal.
A continuació, descrivim les categories d'informació personal definides per la CCPA que hem recopilat amb finalitats comercials en els últims dotze mesos. Pot trobar més informació sobre les nostres pràctiques específiques en la nostra Política de Privacitat.
1. Informació que recollim, però NO venem
1.1. Identificadors
1.2. Categories d'informació personal en Cal. Civ. Code 1798.80(e)
1.3. Informació comercial
1.4. Informació professional o relacionada amb l'ocupació
2. Informació que NO recollim
2.1. Característiques de les classificacions protegides sota la llei de Califòrnia o federal
2.2. Informació biomètrica
2.3. Dades de geolocalització
2.4. Informació sensorial
2.5. Informació sobre educació no pública (segons la definició del 20 O.S.C. 1232g; 34 C.F.R. Part 99)
2.6. Inferències extretes de la informació personal
Ús de la informació personal
La CCPA defineix diverses finalitats empresarials i comercials per a la recollida, ús i divulgació de la informació personal. Encara que recopilem, utilitzem i divulguem la informació personal d'acord amb la nostra política de privacitat en el seu conjunt, volem aclarir que això inclou la informació personal d'acord amb les finalitats comercials i empresarials específics de la CCPA que s'indiquen a continuació:
a. Auditoria relacionada amb una interacció actual amb el CLIENT i transaccions concurrents, incloent, però no limitant-se a l'auditoria del compliment d'aquesta especificació i altres normes.
b. Detecció d'incidents de seguretat, protecció contra activitats malicioses, enganyoses, fraudulentes o il·legals, i persecució dels responsables d'aquestes activitats.
c. Depuració per a identificar i reparar errors que perjudiquin la funcionalitat prevista.
d. Contractació de proveïdors de serveis perquè prestin serveis en el nostre nom, inclòs el manteniment o la gestió de comptes, la prestació de serveis d'atenció al client, la tramitació o el compliment de comandes i transaccions, la verificació de la informació del client, la tramitació de pagaments, la prestació de serveis de publicitat o màrqueting, la prestació de serveis d'anàlisis o la prestació de serveis similars en nom de l'empresa o del proveïdor de serveis.
e. Realització de recerques internes per al desenvolupament tecnològic i la demostració.
f. Dur a terme activitats per a verificar o mantenir la qualitat o seguretat dels nostres serveis, i per a millorar, actualitzar o perfeccionar els nostres serveis.
g. Permetre o efectuar, directa o indirectament, una transacció comercial.
h. Per a altres propòsits per als quals proporcionem un avís específic en el moment en què es recull la informació.
Recollida i divulgació d'informació personal
En els dotze mesos anteriors a l'última actualització d'aquest avís, hem recopilat Informació Personal de fonts generals, el seu ús dels nostres serveis, els seus dispositius, els nostres afiliats, els nostres proveïdors i els nostres proveïdors de serveis. En aquest avís i en la nostra Política de Privacitat, que actualitzem de tant en tant, s'ofereix informació més específica sobre la Informació Personal que recopilem.
Com també s'explica en la nostra Política de Privacitat, compartim la seva Informació Personal amb les següents categories de tercers de la CCPA:
a. Afiliats.
b. Venedors i proveïdors de serveis, fins i tot per a l'anàlisi de dades i la comercialització i publicitat dels nostres productes i serveis per al CLIENT.
c. Tercers integrats en els nostres serveis.
d. Tercers segons ho exigeixi la llei i divulgacions similars.
e. Tercers en relació amb una fusió, venda o transferència d'actius.
f. Uns altres tercers per als quals hàgim obtingut permís del CLIENT per a revelar la seva informació personal.
Els seus drets de privacitat a Califòrnia
Si el CLIENT resideix a Califòrnia, pot exercir els següents drets.
a. Dret de coneixement i accés. Pot presentar una sol·licitud d'informació verificable sobre (i) les categories d'informació personal que recopilem o divulguem, (ii) les finalitats per als quals recopilem les categories d'informació personal, (iii) les categories de fonts de les quals recopilem informació personal i
(iv) les dades específiques d'informació personal que hem recopilat sobre vostè durant els últims dotze mesos.
b. Dret de supressió. Subjecte a certes excepcions, el CLIENT té l'opció d'eliminar la Informació Personal que sobre ell hàgim recopilat.
c. Verificació. Les sol·licituds d'accés o eliminació d'Informació Personal estan subjectes a la nostra capacitat de verificar raonablement la identitat del CLIENT a la llum de la informació sol·licitada i de conformitat amb els requisits, limitacions i reglaments pertinents de la CCPA.
d. Dret a la igualtat de servei i preu. El CLIENT té dret a no rebre un tracte discriminatori per l'exercici dels seus drets de privacitat CCPA, subjecte a certes limitacions.
e. No lloguem, venem ni compartim la seva informació personal amb empreses no afiliades per a les seves finalitats de màrqueting directe, tret que tinguem el permís del CLIENT.
f. Presentar sol·licituds. Per a exercir els seus drets sota la CCPA, pot desactivar i purgar el seu compte en la configuració del seu panell de control “SWPanel”. Per a altres sol·licituds o per a autoritzar un agent a realitzar una sol·licitud en el seu nom, també pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant [email protected].
Informació de contacte
Si té alguna pregunta, comentari o dubte sobre les nostres activitats de processament, o desitja exercir els seus drets de privacitat, enviï'ns un correu electrònic a [email protected]PPD, Política de protecció de Dades RGPD per a UE
Aquesta Política de Protecció de Dades, d'ara endavant PPD, s'estableix entre SW Hosting US, LLC o/i els seus afiliats, als quals ens referirem com "SW Hosting" i vostè, al qual ens referirem com el "CLIENT".
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests, SW Hosting facilita al CLIENT tota la informació sobre la nostra política de tractament i protecció de dades personals.
a. SW Hosting garanteix el cumpliment dels principis relatius al tractament, així com la minimització de dades, limitació de la finalitat, exactitud, seguretat, confidencialitat i transparència.
b. SW Hosting es guarda el dret a poder modificar aquesta PPD sempre que existeixi un canvi a nivell legal o per a adaptar-lo a canvis que es puguin produir en la nostra web o en el desenvolupament dels nostres productes i/o serveis
c. Responsable del tractament
SW Hosting US, LLC
35-2779795
16192 Coastal Highway, DE 19958. Lewes, Sussex . United States of America
Lewes
[email protected]
Finalitat del tractament i terminis de conservació:
Aquests són els tractaments que donem a les dades de caràcter personal proporcionats per diferents vies:
1. Correus electrònics:
Donar respostes a totes les consultes o dubtes i atendre les seves peticions
1.1. Termini de conservació:
Només s'emmagatzemen fins que es resolen els diferents dubtes o consultes
2. Formulari de contacte:
Donar respostes a totes les consultes o sol·licituds d'informació que es requereixin sobre els productes i serveis oferts per SW Hosting i per a l'enviament de comunicacions i notificacions comercials sobre els serveis oferts per SW Hosting, així com la realització de seguiment comercial (sempre que l'interessat expressi el seu consentiment en el moment de la recollida de les seves dades)
2.1. Termini de conservació:
Les dades es guardaran un mínim de 10 anys excepte si existeix sol·licitud expressa d'oblit per part del titular.
3. Ofertes d'ocupació:
Gestió de sol·licituds d'ocupació i, en el seu cas, el procés selectiu, en el qual pogués ser inclòs, per a la provisió de llocs de treball en l'entitat
3.1.1 Termini de conservació:
Durant 24 mesos des de la seva recepció per a futurs processos, excepte si existeix sol·licitud expressa d'oblit per part de l'interessat
4. Enregistrament de trucades:
Les trucades poden ser gravades amb la finalitat de verificar i assegurar la qualitat dels serveis i per motius de seguretat per a acreditar la informació proporcionada. Aquestes només seran utilitzades internament i durant el temps necessari per a aquesta finalitat
4.1. Termini de conservació:
Es conservaran un mínim de 10 anys.
5. Contractació de serveis:
Per al tractament administratiu, comptable i fiscal en la gestió de clients, per a la realització d'estudis, enquestes de qualitat i seguiment de clients, prestació del servei de suport tècnic, enviament de notificacions tècniques de seguretat, de suport i actualització de serveis i notificacions comercials i campanyes promocionals per qualsevol mitjà.
SW Hosting, amb la finalitat de garantir la qualitat del servei informarà de forma regular al CLIENT de situacions o canvis en l'estat dels seus serveis o del seu compte de client.
5.1. Termini de conservació:
Es conservaran un mínim de 10 anys.
6. Notificacions:
De forma regular SW Hosting envia notificacions al CLIENT sobre els seus serveis, promocions, novetats o alertes.
6.1 Cancel·lació de notificacions
6.2. Si ho desitja, el CLIENT podrà cancel·lar l'enviament d'aquestes notificacions utilitzant la seva àrea privada o SWPanel.
6.2.1. La cancel·lació de l'enviament de comunicacions tècniques o administratives relatives al servei objecte del present per part del CLIENT, no eximeix al CLIENT de les obligacions contingudes en aquestes.
6.2.2. SW Hosting situarà en la seva àrea de CLIENT o SWPanel una còpia de la notificació, encara que no hagi estat enviada al CLIENT, amb la finalitat que pugui consultar-la i tenir constància del contingut d’aquesta.
7. Sol·licituds d'accés a les instal·lacions d’SW Hosting:
Mantenir un control d'accés a les nostres instal·lacions i realitzar estudis estadístics a nivell intern
7.1. Termini de conservació:
Les dades es guardaran un mínim de 10 anys excepte si existeix sol·licitud expressa d'oblit per part del titular
8. Terminis genèrics de conservació de dades
Excepte els tipus de dades detallades en els punts anteriors, el termini mínim de conservació, per part d’ SW Hosting, serà al qual obliga a tenir la informació comptable i fiscal de la mercantil, davant requeriment de l'entitat pública competent (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals), o en defecte d'això, un mínim de 10 anys després de la finalització del contracte. No obstant això, es conservaran les dades, indefinidament, a efectes històrics i estadístics, excepte si existeix sol·licitud expressa d'oblit per part del CLIENT.
Legitimitat del tractament de dades
La base legitimadora del tractament és el consentiment per part de l'interessat a través dels nostres formularis de contacte o donant-se d'alta com a CLIENT en la nostra web, per la qual cosa el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.

Destinataris de les dades (cessions o transferències)
Podem compartir la informació que recopilem de diverses maneres, incloent les següents:
1. Venedors i proveïdors de serveis.
Podem compartir la informació amb tercers proveïdors i prestadors de serveis que presten serveis en el nostre nom, per exemple, per a ajudar a prestar els nostres Serveis, amb finalitats promocionals i/o de màrqueting, i per a proporcionar-li informació rellevant per al CLIENT, com a anuncis de productes, actualitzacions de software, ofertes especials o alguna altra informació.
2. Informació agregada.
Quan la llei ho permeti, podem utilitzar i compartir informació sobre els usuaris amb els nostres socis en forma agregada o desidentificada que no pugui utilitzar-se raonablement per a identificar-li.
3. Publicitat.
Treballem amb socis publicitaris de tercers per a mostrar-li anuncis que creiem que poden interessar-li. Aquests socis publicitaris poden establir i accedir a les seves pròpies cookies, etiquetes de píxel i tecnologies similars en els nostres Serveis, i poden recopilar o tenir accés a informació sobre el CLIENT que poden recopilar al llarg del temps i en diferents serveis en línia.
4. Socis de tercers.
També compartim informació sobre els usuaris amb tercers associats per a rebre informació addicional disponible públicament sobre el CLIENT.
5. Informació que compartim quan el CLIENT es registra a través d'una recomanació.
Si el CLIENT es registra en els nostres Serveis a través de la recomanació d'un amic, podem compartir informació amb el seu recomanador per a fer-li saber que el CLIENT ha utilitzat la seva recomanació per a registrar-se en els nostres Serveis.
6. Anàlisi.
Utilitzem proveïdors d'anàlisis com Google Analytics. Google Analytics utilitza cookies per a recopilar informació no identificable. Google proporciona algunes opcions de privacitat addicionals en relació amb les seves cookies de Analytics en http://www.google.com/policies/privacy/partners/.
7. Transferències comercials.
La informació pot ser revelada i transferida a qualsevol possible adquirent, successor o cessionari com a part de qualsevol proposta de fusió, adquisició, finançament del deute, venda d'actius o transacció similar, o en cas d'insolvència, fallida o administració judicial en la qual la informació es transfereix a un o més tercers com un dels nostres actius comercials.
8. Segons ho exigeix la llei i altres divulgacions similars.
També podem compartir informació per a (i) complir amb qualsevol llei, reglament, procés legal o sol·licitud governamental aplicable; (ii) fer complir aquesta Política de Privacitat i les nostres Condicions de Servei, incloent la recerca de possibles violacions d'aquestes; (iii) detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; (iv) respondre a les seves sol·licituds; o (v) protegir els nostres drets, propietat o seguretat, els nostres usuaris i el públic. Això inclou l'intercanvi d'informació amb altres empreses i organitzacions per a la protecció contra el frau i la prevenció de spam/malware.
9. A més,
podem compartir qualsevol informació addicional sempre amb el seu consentiment exprés.

Drets del titular
SW Hosting garanteix al titular els següents drets en relació a les seves dades personals:
1. Accés:
El titular té dret a saber el tractament que es realitza de les seves dades personals
2. Rectificació:
El titular té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals per inexactitud o perquè estan incompletes
3. Supressió / oblit:
El titular té dret a sol·licitar l'eliminació definitiva de les seves dades
4. Oposició:
El titular té dret al fet que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer destinat a la gestió de dades
5. Limitació del tractament:
El titular té dret a obtenir del responsible, la limitació del tractament de les seves dades, quan es compleixin unes condicions
6. Portabilitat:
El titular té dret a rebre les seves dades personals en un format estructurat i comunament utilitzat, sempre que aquests el concerneixen
El titular podrà exercir els seus drets mitjançant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: [email protected] adjuntant la documentació que acrediti de manera fefaent la seva identitat (DNI, passaport, permís de conduir o qualsevol altre document identificatiu equivalent a persones físiques). En cas que aquest actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest.
Si el titular ja és CLIENT d’ SW Hosting, podrà exercir els seus drets a través de la seva àrea privada, SWPanel, accedint mitjançant web www.swpanel.com. En el cas de dret de supressió també haurà de fer-lo mitjançant el correu electrònic [email protected] acreditant la seva identitat. No obstant això, aquest no podrà sol·licitar-ho fins que es compleixi, com a mínim, el termini de conservació del tractament de les seves dades.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Ubicació de les dades
SW Hosting pot situar, totalment o parcialment, les dades en qualsevol dels seus Centres de Dades que es trobin en territori europeu.
Mesures de Seguretat
Les mesures de seguretat implantades es basen en els controls de seguretat del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació, basat en la Norma UNE-EN ISO / IEC 27001: 2013, auditada i certificada anualment amb el número de certificat IS 676402.
CKS, Cookies en els llocs web d’ SW Hosting.
Per al bon funcionament dels llocs web d’ SW Hosting, el sistema de navegació i el software utilitzat, recullen algunes dades de navegació (d'ara endavant denominades "cookies") que són necessàries en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. Les "cookies" són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l'adreça IP que utilitza l'ordinador per a connectar-se al lloc web, l'adreça URL de la pàgina web sol·licitada, l'hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic usuari. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per a identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.
Les "cookies" queden guardades en la memòria del navegador de l'usuari, encara que la informació que contenen no s'utilitza.
En aquesta secció donarem a l'usuari informació específica de les "cookies" que s'utilitzen en els portals d’ SW Hosting i informarem l'usuari de les maneres més habituals per a esborrar-les o desactivar-les. Per a controlar l'ús de les "cookies" per part dels llocs web, l'usuari pot definir la configuració de privacitat del seu navegador. Si es deshabiliten completament les "cookies" és possible que alguns serveis de les webs d’ SW Hosting, no funcionin correctament.
1. Gestió de les "cookies"
Encara que SW Hosting no utilitza "cookies" per a recaptar dades personals identificatives, informem de la manera com l'usuari pot restringir o bloquejar les "cookies" quan navega pels llocs web d’ SW Hosting.
1.a. Recomanem el lloc web http://www.aboutcookies.org als usuaris que desitgin més informació i més detalls sobre la gestió de "cookies".
1.b. En aquesta adreça http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=1 es pot consultar com gestionar les "cookies" segons el navegador.
2. "Cookies" que guarda www.swhosting.com
Quan els usuaris naveguen per www.swhosting.com es guarda informació per a facilitar la navegació i l'accés directe a aquests continguts. Les "cookies" que guarda www.swhosting.com són les següents:
2.1. sw_session: Identifica la sessió de l'usuari i s'utilitza per a gestionar la seva cistella de productes.
2.2. SERVERID: Per al correcte funcionament i la persistència de la visita funcionant mitjançant balanceadores de càrrega
2.3. Els portals d’ SW Hosting també utilitzen "cookies" i tecnologies d'altres empreses. Les empreses que ofereixen aquests serveis utilitzen "cookies" de mesurament per a comptar les accions que realitzen els usuaris i permeten, de manera anònima, analitzar el comportament i perfil dels usuaris.
2.3.a. Google Analytics: SW Hosting utilitza Google Analytics, un servei gratuït d'estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l'equip de l'usuari per a avaluar l'ús i compilar informes sobre l'activitat.
2.3.a.1. Google emmagatzema la informació recollida per les "cookies" en servidors als Estats Units.
2.3.a.2. S'informa l'usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l'adreça IP de l'usuari amb cap altra dada de la qual disposi.
2.3.a.3. Per a rebutjar o eliminar aquesta "cookie" es pot consultar la següent adreça: http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/ o http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
2.3.b. Facebook: En les pàgines de les webs d’ SW Hosting que oferim continguts de Facebook, aquest utilitzen "cookies" per a seleccionar el contingut que s'ofereix en cada espai.
2.3.b.1. Tota la informació sobre l'ús de "cookies" que fa Facebook, es pot trobar en el següent enllaç: http://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
2.3.c. Twitter: En les pàgines de les webs d’ SW Hosting que oferim continguts de Twitter, aquest utilitza "cookies" per a seleccionar el contingut que s'ofereix en cada espai.
2.3.c.1 Per a més informació sobre les polítiques de privacitat de Twitter es pot consultar el següent enllaç: https://twitter.com/privacy
3. "Cookies" que guarda www.swpanel.com
3.a. Cap de les "cookies" de www.swpanel.com es comparteix amb tercers.
3.b. Totes les "cookies" de www.swpanel.com són encriptades per a garantir la seva total confidencialitat.
3.c. Quan un CLIENT accedeix a www.swpanel.com, es guarden una sèrie de "cookies" per a facilitar la navegació i la usabilitat de l'àrea privada de clients. Les "cookies" que guarda www.swpanel.com són les següents:
3.1. ASPSESSIONIDAWCCRAAS: Gestiona les dades de sessió.
3.2. "ENCRYPTED_ID_COOKIE": Per a la gestió de cerques en llistats.
3.3. ticket_nombre: S'utilitza per a guardar les dades de la persona que obre un tiquet des d’ SWPanel.
3.4. ticket_telefono: S'utilitza per a guardar les dades de la persona que obre un tiquet des d’ SWPanel.
3.5. ticket_email: S'utilitza per a guardar les dades de la persona que obre un tiquet des d’ SWPanel.
3.6. swpanel: S'utilitza per a la identificació dels accessos a SWPanel.
4. "Cookies" de llocs web de tercers
4.1. En els portals informatius d’ SW Hosting, hi ha vegades que s'insereixen fotos i continguts de vídeo de llocs web com YouTube i Flickr. El contingut està inserit en els nostres portals i existeix la possibilitat que els llocs web de referència disposin de "cookies". SW Hosting no té el control sobre la difusió i la gestió d'aquestes "cookies" i, per tant, es recomana que es revisin les polítiques de privacitat d'aquests llocs web per a determinar-ho.
4.2. En el cas que l'usuari comparteixi algun contingut dels portals web amb determinades xarxes socials, existeix la possibilitat que aquests llocs incloguin alguna "cookie" quan registren el seu servei. SW Hosting no té control sobre la difusió i la gestió d'aquestes "cookies" i es recomana a l'usuari que consulti la informació relativa a les seves polítiques de privacitat.
i