RGPD

Extracte del contracte general de serveis en relació a la protecció de dades (RGPD).
En el teu SW Panel pots obtenir el contracte complet dels teus serveis.

Protecció de Dades de Caràcter Personal.
14.1. Responsable del tractament
SW Hosting & C. T., S.L.
C. / Ponent, 13 -15 Pol. Ind. Mas Lladó II, 17458 Fornells de la Selva - Girona - Spain
e-mail: info@swhosting.com
14.2. Finalitat del tractament
14.2.1. Per al tractament administratiu, comptable, i fiscal en la gestió de clients.
14.2.1.a. Estudis d'informes financers
14.2.1.b. Estudis de solvència.
14.2.1.c. Estudis d'obligacions formals i fiscals.
14.2.2. Per a la realització d'estudis
14.2.2.a. Estudis de mercat
14.2.2.b. Anàlisi i estudis per mesurar la qualitat dels nostres serveis o productes.
14.2.2.c. Enquestes de satisfacció o seguiment de client
14.2.3. Prestació del servei de suport tècnic
14.2.3.a. Identificació dels autoritzats a aquest servei
14.2.3.b. Control d'accessos físics al CPD i als seus serveis.
14.2.4. Notificacions tècniques de seguretat, de suport i d'actualització de serveis.
14.2.5. Notificacions comercials i campanyes promocionals per qualsevol mitjà.
14.3. Termini de conservació
14.3.1. El termini de conservació, mínim, de les dades en condició de Client serà acord amb el que obliga a tenir la informació comptable i fiscal de la mercantil, davant requeriment de l'entitat pública competent (Agència Tributària, jutjats o tribunals), o, si no, un mínim de 10 anys.
14.3.2. No obstant això del punt 14.3.1, es conservaran les dades, indefinidament, a efectes històrics i estadístics, excepte si hi ha sol·licitud expressa d'oblit per part del CLIENT.
14.4. Legitimació
14.4.1. Consentiment de l'interessat.
14.4.2. Les dades són tractats d'acord amb la relació contractual formalitzada.

14.5. Destinataris de les dades (cessions o transferències)
14.5.1. Les dades podran ser cedides o comunicades, si escau, a entitats bancàries per a la realització de cobraments o pagaments, Entitats Jurídiques, si escau, per a la reclamació d'impagaments, així com a requeriment de l'Agència Tributària, jutjats o tribunals.
14.6. Drets
14.6.1. El CLIENT pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, Portabilitat, Supressió o, si s'escau, Oposició
14.6.1.a. Per exercitar els drets de rectificació o accés, el CLIENT disposa de la seva Àrea Privada o SW Panel.
14.6.1.b. Dret de cancel·lació, supressió o oposició
14.6.1.b.1. Per realitzar qualsevol d'aquestes accions ha de fer servir la seva àrea privada o SW Panel.
14.6.1.b.2. SW Hosting proporciona una apartat de "Correus de Notificacions" on el CLIENT pot desactivar l'enviament de forma parcial o total d'aquests correus, detallats en la secció 14.8.
14.6.1.b.3. SW Hosting proporciona a la Fitxa de client de SW Panel, la possibilitat de desubscriures de les notificacions comercials que es detallen en la secció 14.7. Simplement haurà desmarcar un "checkbox" dissenyat a aquest efecte.
14.6.1.c. Dret a l'oblit
14.6.1.c.1. El client, sempre que ho desitgi, podrà sol·licitar l'oblit de totes les seves dades.
14.6.1.c.2. La sol·licitud de "oblit" s'ha de fer mitjançant correu electrònic al compte rgpd@swhosting.com adjuntat documentació que acrediti de forma fefaent la seva identitat.
14.6.1.c.3 S'entén com a document acreditatiu, DNI o document identificatiu equivalent per a persones físiques.
14.6.1.c.4 En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
14.6.1.c.5. El client no podrà sol·licitar el dret a l'oblit de les seves dades, fins que es compleixi, com a mínim, el període de conservació de les mateixes, estipulat en la clàusula 14.3.1 del present.
14.6.2. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
14.7. Enviament de butlletins i comunicacions comercials
14.7.1. SW Hosting mantindrà informat al CLIENT, si així ho sol·licita, mitjançant l'enviament de butlletins o comunicacions comercials de forma regular.
14.7.2. Tots els butlletins o comunicacions comercials enviats per SW Hosting en format electrònic, inclourent d'un link perquè el CLIENT pugui exercir el seu dret a la cancel·lació.
14.7.3. Qualsevol comunicació comercial, realitzada per SW Hosting, per informar de campanyes, promocions, publicitat o esdeveniments sobre els nostres productes o serveis, no de format electrònic, inclou el dret a la cancel·lació, i el CLIENT podrà exercir el seu dret a cancel·lació, tal com es detalla en l'apartat 14.6 del present.
14.8. Enviament de notificacions administratives, tècniques o de qualitat
14.8.1. SW Hosting, per tal de garantir la qualitat del servei informarà de forma regular al CLIENT de situacions o canvis en l'estat dels seus serveis o del seu compte de client.
14.8.2. Si ho desitja, el CLIENT podrà cancel·lar l'enviament d'aquestes notificacions utilitzant la seva àrea privada o SW Panel.
14.8.3. La cancel·lació de l'enviament de comunicacions tècniques o administratives relatives al servei objecte del present per part del CLIENT, no eximeix el CLIENT de les obligacions contingudes en les mateixes.
14.8.4. SW Hosting s'ubicarà en la seva àrea de client o SW Panel una còpia de la notificació encara està no hagi estat enviada al CLIENT, per tal que aquest pugui consultar-les i tenir constància del contingut de les mateixa.
14.9. Ubicació de les dades
14.9.1. SW Hosting, pot situar, total o parcialment, les dades en qualsevol dels seus Data Centers que es trobin en territori Europeu.
14.10. Mesures de Seguretat
14.10.1. Les mesures de seguretat implantades es basen en els controls de seguretat del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació, basat en la Norma UNE-EN ISO / IEC 27001: 2013, auditada i certificada anualment amb el número de certificat IS 676.402.