Blog / Com revisar l'espai en disc a Linux amb df i du

Com revisar l'espai en disc a Linux amb df i du

per SW Team

A l'entorn de Linux, mantenir un seguiment de l'ús de l'espai al disc és crucial per a l'administració efectiva de recursos. Dues de les eines més utilitzades per a aquesta tasca són df i du. Aquestes ordres ofereixen informació valuosa sobre lús de lespai en disc, i entendre com interpretar les seves sortides és essencial per a qualsevol usuari o administrador de sistemes. En aquest post, explorarem com utilitzar aquestes ordres, amb un enfocament especial en les seves versions "human-readable" (-h).

cta:cloud_so

1. La comanda df

L'ordre df (disk free) s'utilitza per obtenir un informe de l'espai total, utilitzat i disponible als sistemes de fitxers muntats. Perquè la sortida sigui més llegible, es pot fer servir l'opció -h (human-readable), que mostra les mides en unitats més comprensibles (KB, MB, GB).

Sintaxi Bàsica:

df -h

Sortida Típica:

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs 881M 788K 880M 1% /run
/dev/xvda3 28G 19G 7.2G 73% /
tmpfs 4.3G 0 4.3G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 4.0G 9.6M 4.0G 1% /tmp
/dev/xvda1 447M 57M 362M 14% /boot
tmpfs 881M 0 881M 0% /run/user/0

Explicació de les Columnes:

 • Filesystem: El nom del dispositiu d'emmagatzematge.
 • Size: Capacitat total del sistema de fitxers.
 • Used: Espai utilitzat.
 • Avail: Espai disponible.
 • Use%: Percentatge de l'espai utilitzat.
 • Mounted on: Punt de muntatge al sistema de fitxers.

cta:hosting

2. L'orde du

A diferència de df, l'ordre du (disk usage) s'utilitza per estimar l'ús de l'espai en disc del fitxer o directori especificat. Igual que df, du pot utilitzar lʻopció -h per mostrar la informació en format llegible per humans.

Sintaxi Bàsica:

du -h /path/to/directory

Sortida Típica:

Size Directory
1.5M /home/user/Documents
500K /home/user/Downloads

Explicació de la Sortida:

 • Mida: Es mostra a l'inici de cada línia, representant l'espai utilitzat pel directori o fitxer.
 • Ruta: La ubicació específica del directori o fitxer.

Interpretació i Ús Pràctic

Què cercar?

 • A df, busca punts de muntatge propers al 100% d'ús, ja que això indica que estan gairebé plens.
 • A du, identifica directoris que ocupen una quantitat inusualment gran d'espai, cosa que podria suggerir la necessitat de neteja o reorganització.

Consells Addicionals:

 • Per a una anàlisi més profunda, du pot combinar-se amb altres ordres com sort per ordenar els directoris per mida:

 • du -h | sort -h

 • Utilitza df regularment per monitoritzar els sistemes de fitxers, especialment en entorns de producció on l'espai lliure és crític.

En resum, df i du són eines poderoses per a la gestió d‟espai en disc a Linux. Saber com interpretar correctament la seva sortida pot ajudar a prevenir problemes d'espai i mantenir el sistema funcionant sense contratemps.

cta:domains

i