Informació legal

Política de Protecció de Dades RGPD per a UE
PPD, Política de protecció de Dades RGPD per a UE
Aquesta Política de Protecció de Dades, d'ara endavant PPD, s'estableix entre SW Hosting US, LLC o/i els seus afiliats, als quals ens referirem com "SW Hosting" i vostè, al qual ens referirem com el "CLIENT".
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests, SW Hosting facilita al CLIENT tota la informació sobre la nostra política de tractament i protecció de dades personals.
a. SW Hosting garanteix el cumpliment dels principis relatius al tractament, així com la minimització de dades, limitació de la finalitat, exactitud, seguretat, confidencialitat i transparència.
b. SW Hosting es guarda el dret a poder modificar aquesta PPD sempre que existeixi un canvi a nivell legal o per a adaptar-lo a canvis que es puguin produir en la nostra web o en el desenvolupament dels nostres productes i/o serveis
c. Responsable del tractament
SW Hosting US, LLC
35-2779795
16192 Coastal Highway, DE 19958. Lewes, Sussex . United States of America
Lewes
[email protected]
Finalitat del tractament i terminis de conservació:
Aquests són els tractaments que donem a les dades de caràcter personal proporcionats per diferents vies:
1. Correus electrònics:
Donar respostes a totes les consultes o dubtes i atendre les seves peticions
1.1. Termini de conservació:
Només s'emmagatzemen fins que es resolen els diferents dubtes o consultes
2. Formulari de contacte:
Donar respostes a totes les consultes o sol·licituds d'informació que es requereixin sobre els productes i serveis oferts per SW Hosting i per a l'enviament de comunicacions i notificacions comercials sobre els serveis oferts per SW Hosting, així com la realització de seguiment comercial (sempre que l'interessat expressi el seu consentiment en el moment de la recollida de les seves dades)
2.1. Termini de conservació:
Les dades es guardaran un mínim de 10 anys excepte si existeix sol·licitud expressa d'oblit per part del titular.
3. Ofertes d'ocupació:
Gestió de sol·licituds d'ocupació i, en el seu cas, el procés selectiu, en el qual pogués ser inclòs, per a la provisió de llocs de treball en l'entitat
3.1.1 Termini de conservació:
Durant 24 mesos des de la seva recepció per a futurs processos, excepte si existeix sol·licitud expressa d'oblit per part de l'interessat
4. Enregistrament de trucades:
Les trucades poden ser gravades amb la finalitat de verificar i assegurar la qualitat dels serveis i per motius de seguretat per a acreditar la informació proporcionada. Aquestes només seran utilitzades internament i durant el temps necessari per a aquesta finalitat
4.1. Termini de conservació:
Es conservaran un mínim de 10 anys.
5. Contractació de serveis:
Per al tractament administratiu, comptable i fiscal en la gestió de clients, per a la realització d'estudis, enquestes de qualitat i seguiment de clients, prestació del servei de suport tècnic, enviament de notificacions tècniques de seguretat, de suport i actualització de serveis i notificacions comercials i campanyes promocionals per qualsevol mitjà.
SW Hosting, amb la finalitat de garantir la qualitat del servei informarà de forma regular al CLIENT de situacions o canvis en l'estat dels seus serveis o del seu compte de client.
5.1. Termini de conservació:
Es conservaran un mínim de 10 anys.
6. Notificacions:
De forma regular SW Hosting envia notificacions al CLIENT sobre els seus serveis, promocions, novetats o alertes.
6.1 Cancel·lació de notificacions
6.2. Si ho desitja, el CLIENT podrà cancel·lar l'enviament d'aquestes notificacions utilitzant la seva àrea privada o SWPanel.
6.2.1. La cancel·lació de l'enviament de comunicacions tècniques o administratives relatives al servei objecte del present per part del CLIENT, no eximeix al CLIENT de les obligacions contingudes en aquestes.
6.2.2. SW Hosting situarà en la seva àrea de CLIENT o SWPanel una còpia de la notificació, encara que no hagi estat enviada al CLIENT, amb la finalitat que pugui consultar-la i tenir constància del contingut d’aquesta.
7. Sol·licituds d'accés a les instal·lacions d’SW Hosting:
Mantenir un control d'accés a les nostres instal·lacions i realitzar estudis estadístics a nivell intern
7.1. Termini de conservació:
Les dades es guardaran un mínim de 10 anys excepte si existeix sol·licitud expressa d'oblit per part del titular
8. Terminis genèrics de conservació de dades
Excepte els tipus de dades detallades en els punts anteriors, el termini mínim de conservació, per part d’ SW Hosting, serà al qual obliga a tenir la informació comptable i fiscal de la mercantil, davant requeriment de l'entitat pública competent (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals), o en defecte d'això, un mínim de 10 anys després de la finalització del contracte. No obstant això, es conservaran les dades, indefinidament, a efectes històrics i estadístics, excepte si existeix sol·licitud expressa d'oblit per part del CLIENT.
Legitimitat del tractament de dades
La base legitimadora del tractament és el consentiment per part de l'interessat a través dels nostres formularis de contacte o donant-se d'alta com a CLIENT en la nostra web, per la qual cosa el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.

Destinataris de les dades (cessions o transferències)
Podem compartir la informació que recopilem de diverses maneres, incloent les següents:
1. Venedors i proveïdors de serveis.
Podem compartir la informació amb tercers proveïdors i prestadors de serveis que presten serveis en el nostre nom, per exemple, per a ajudar a prestar els nostres Serveis, amb finalitats promocionals i/o de màrqueting, i per a proporcionar-li informació rellevant per al CLIENT, com a anuncis de productes, actualitzacions de software, ofertes especials o alguna altra informació.
2. Informació agregada.
Quan la llei ho permeti, podem utilitzar i compartir informació sobre els usuaris amb els nostres socis en forma agregada o desidentificada que no pugui utilitzar-se raonablement per a identificar-li.
3. Publicitat.
Treballem amb socis publicitaris de tercers per a mostrar-li anuncis que creiem que poden interessar-li. Aquests socis publicitaris poden establir i accedir a les seves pròpies cookies, etiquetes de píxel i tecnologies similars en els nostres Serveis, i poden recopilar o tenir accés a informació sobre el CLIENT que poden recopilar al llarg del temps i en diferents serveis en línia.
4. Socis de tercers.
També compartim informació sobre els usuaris amb tercers associats per a rebre informació addicional disponible públicament sobre el CLIENT.
5. Informació que compartim quan el CLIENT es registra a través d'una recomanació.
Si el CLIENT es registra en els nostres Serveis a través de la recomanació d'un amic, podem compartir informació amb el seu recomanador per a fer-li saber que el CLIENT ha utilitzat la seva recomanació per a registrar-se en els nostres Serveis.
6. Anàlisi.
Utilitzem proveïdors d'anàlisis com Google Analytics. Google Analytics utilitza cookies per a recopilar informació no identificable. Google proporciona algunes opcions de privacitat addicionals en relació amb les seves cookies de Analytics en http://www.google.com/policies/privacy/partners/.
7. Transferències comercials.
La informació pot ser revelada i transferida a qualsevol possible adquirent, successor o cessionari com a part de qualsevol proposta de fusió, adquisició, finançament del deute, venda d'actius o transacció similar, o en cas d'insolvència, fallida o administració judicial en la qual la informació es transfereix a un o més tercers com un dels nostres actius comercials.
8. Segons ho exigeix la llei i altres divulgacions similars.
També podem compartir informació per a (i) complir amb qualsevol llei, reglament, procés legal o sol·licitud governamental aplicable; (ii) fer complir aquesta Política de Privacitat i les nostres Condicions de Servei, incloent la recerca de possibles violacions d'aquestes; (iii) detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; (iv) respondre a les seves sol·licituds; o (v) protegir els nostres drets, propietat o seguretat, els nostres usuaris i el públic. Això inclou l'intercanvi d'informació amb altres empreses i organitzacions per a la protecció contra el frau i la prevenció de spam/malware.
9. A més,
podem compartir qualsevol informació addicional sempre amb el seu consentiment exprés.

Drets del titular
SW Hosting garanteix al titular els següents drets en relació a les seves dades personals:
1. Accés:
El titular té dret a saber el tractament que es realitza de les seves dades personals
2. Rectificació:
El titular té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals per inexactitud o perquè estan incompletes
3. Supressió / oblit:
El titular té dret a sol·licitar l'eliminació definitiva de les seves dades
4. Oposició:
El titular té dret al fet que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer destinat a la gestió de dades
5. Limitació del tractament:
El titular té dret a obtenir del responsible, la limitació del tractament de les seves dades, quan es compleixin unes condicions
6. Portabilitat:
El titular té dret a rebre les seves dades personals en un format estructurat i comunament utilitzat, sempre que aquests el concerneixen
El titular podrà exercir els seus drets mitjançant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: [email protected] adjuntant la documentació que acrediti de manera fefaent la seva identitat (DNI, passaport, permís de conduir o qualsevol altre document identificatiu equivalent a persones físiques). En cas que aquest actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest.
Si el titular ja és CLIENT d’ SW Hosting, podrà exercir els seus drets a través de la seva àrea privada, SWPanel, accedint mitjançant web www.swpanel.com. En el cas de dret de supressió també haurà de fer-lo mitjançant el correu electrònic [email protected] acreditant la seva identitat. No obstant això, aquest no podrà sol·licitar-ho fins que es compleixi, com a mínim, el termini de conservació del tractament de les seves dades.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Ubicació de les dades
SW Hosting pot situar, totalment o parcialment, les dades en qualsevol dels seus Centres de Dades que es trobin en territori europeu.
Mesures de Seguretat
Les mesures de seguretat implantades es basen en els controls de seguretat del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació, basat en la Norma UNE-EN ISO / IEC 27001: 2013, auditada i certificada anualment amb el número de certificat IS 676402.
i