Informació legal

Avís legal
Informació legal
SW Hosting US, LLC amb domicili social a 16192 Coastal Highway, DE 19958. Lewes, Sussex . United States of America, Lewes - United States of America, correu electrònic: [email protected] i CIF 35-2779795
Amb caràcter general, les relacions entre SW Hosting US, LLC, en endavant SW Hosting, i els seus clients derivades de la contractació dels productes i serveis continguts en la present web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Cadascuna de les relacions comercials derivades de la contractació de serveis es formalitzarà a part mitjançant un contracte mercantil establert per a tal efecte.
Propietat Intel·lectual i Industrial
Aquest web ha estat creat per SW Hosting, amb caràcter informatiu i per a ús personal i professional.
Tota la part privada del website o "SWPanel" ha estat dissenyat per ser utilitzada única i exclusivament pels clients de SW Hosting, amb la finalitat de donar eines d'administració i control de tots i cadascun dels serveis contractats.
SW Hosting és propietària d'aquest website i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l'esmentada pàgina així com de tots els continguts de la mateixa i del nom de domini www.swhosting.com.
Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines web a les quals la website de SW Hosting redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini de les mateixes, corresponen als seus propietaris.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de SW Hosting.
Queda prohibit de forma expressa que qualsevol pàgina web que contingui un link a aquesta website, o esmenti els seus continguts, mantingui els frames de la pàgina d'origen, ja que el seu manteniment comporta per a l'usuari confusió sobre la titularitat dels continguts d'aquesta pàgina web, representant així mateix una violació del dret de la propietat industrial d'aquesta website. És per això que l'usuari ha de saber que està entrant en aquesta pàgina web i ha de percebre en el seu navegador la direcció URL d'aquesta website.
El fet d'accedir a aquest website implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.
Termes i Condicions
Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest website no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats.
L'accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
L'accés a aquest website no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre SW Hosting i l'usuari.
L'accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
Continguts i limitació de responsabilitat
SW Hosting realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website. SW Hosting no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències derivades dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, proporcionats per tercers.
SW Hosting no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al website, prevaldrà la versió electrònica.
SW Hosting no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través d'aquest website. La presència de links en el website de SW Hosting, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. SW Hosting es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu website.
SW Hosting no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquest website i cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violin la llei.
SW Hosting exclou tota responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquest website és exclusiva de qui les realitzen. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin realitzar a aquest o mitjançant aquest website o altres accessos controlats per SW Hosting, que infringeixin els drets de propietat de tercers, i el contingut sigui amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal.
SW Hosting es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest website qualsevol contingut contrari a les normes legals o immoral, reservant-se el dret d'exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.
Navegació, accés i seguretat
L'accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. SW Hosting realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.
Aquest website ha estat dissenyat per suportar els navegadors Internet Explorer. SW Hosting no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc web.
L'accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker Layer) amb xifrat d'alta seguretat mitjançant clau pública RSA de 2048 Bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès és només intel·ligible per a l'ordinador client i el servidor de SW Hosting. L'usuari pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur si a la barra d'estat del seu navegador apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors ve recolzada per un certificat expedit per l'empresa DigiCert. Aquest certificat garanteix que el client comunica les dades a un servidor de SW Hosting i no a un tercer que intentés fer-se passar per aquesta.
SW Hosting no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest website sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software a què pugui accedir-se a través d'aquest website, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas SW Hosting serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. SW Hosting no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest website. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en operacions de naturalesa financera.
Els serveis oferts en aquest website només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per les quals ha estat dissenyat.
Informació sobre aspectes tècnics
SW Hosting no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a SW Hosting, de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de SW Hosting. Així mateix, s'exonera a SW Hosting de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per SW Hosting sempre que procedeixi de fonts alienes.
Actualitat i Modificació de la informació
SW Hosting indicarà a la pàgina principal del website la data de l'última actualització del mateix.
La informació que apareix en aquest website és la vigent en la data de la seva última actualització. SW Hosting es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest website, podent limitar o no permetre l'accés a aquest website.
No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest website. No obstant això SW Hosting es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

© Copyright SW Hosting, 2001-22 Tots els drets reservats.
i