Informació legal

Acord sobre les condicions de servei
TDS, Termes i condicionants de les condicions de servei
1. Elegibilitat i registre
1.1. Abans d'utilitzar els nostres Llocs Web i Serveis, el CLIENT, ha d'assegurar-se que aquest ús compleix amb totes les lleis, normes i reglaments que li són aplicables. El seu dret a accedir als Llocs Web i Serveis queda revocat en la mesura en què el seu ús estigui prohibit o en la mesura en què la nostra prestació entri en conflicte amb qualsevol llei, norma o reglament aplicable. El CLIENT és responsable de prendre aquestes decisions abans d'utilitzar els Llocs Web i els Serveis.
1.2. Per a poder accedir als Llocs Web i els Serveis, el CLIENT declara i garanteix que (i) té 18 anys o més; o (ii) compta amb el consentiment legal, el permís i la capacitat suficients per a utilitzar els Llocs Web i els Serveis en la(es) jurisdicció(ns) aplicable(s) que el CLIENT determini.
1.3. Per a accedir als Serveis i a algunes funcions dels Llocs Web, ha de registrar-se per a obtenir un compte de client ("Compte"). Quan es registri en el seu Compte, és possible que se li demani que proporcioni a SW Hosting certa informació sobre el CLIENT, com el seu nom, adreça de correu electrònic i una forma de pagament vàlida, i també pot proporcionar informació opcional sobre el CLIENT de manera voluntària. La informació del compte, així com l'ús i la divulgació d'aquesta, estan subjectes a la Política de Privacitat i a l'Acord de Processament de Dades.
1.3.1. En cas que qualsevol clàusula del present CDS sigui declarada nul·la, les altres continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la mateixa finalitat de les presents condicions.
1.3.2. No és tècnicament possible que el CLIENT pugui formalitzar qualsevol tipus de contractació amb SW Hosting a través dels nostres llocs web sense que s'hagi produït l'acceptació de les CDS.
1.3.3. En el moment de l'activació del seu Compte de client, sota un entorn segur, es registrarà la IP pública d'accés de l'usuari, la data i l'hora exacta de la transacció, juntament amb les dades necessàries per a validar la legalitat de l'acceptació d'aquestes CDS.
1.3.4. El CLIENT es compromet en tot moment a facilitar dades reals a SW Hosting, sent única i exclusivament la seva responsabilitat la falsificació d'aquestes dades.
1.3.5. El CLIENT faculta a SW Hosting a bloquejar el servei objecte d'aquest contracte en cas de detectar-se falsedat en les dades indicades o en qualsevol sistema de pagament que el CLIENT hagi usat durant el moment de l'activació.
1.3.6. SW Hosting podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest CDS, la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia a aquests, excepte reconeixement exprés per part d’ SW Hosting.
1.4. SW Hosting pot, a la seva sencera discreció, negar-se a proporcionar o continuar proporcionant els Llocs Web i Serveis a qualsevol persona o entitat i canviar els criteris d'elegibilitat en qualsevol moment, fins i tot si el CLIENT no compleix amb les Condicions de Servei. SW Hosting es reserva el dret a desactivar, cancel·lar, impedir l'accés, deshabilitar els serveis i/o eliminar qualsevol Compte o l'accés als Llocs Web i Serveis en qualsevol moment i a la seva sencera discreció.
2. Drets de propietat d’ SW Hosting
2.1. Pel que fa al CLIENT i SW Hosting, els Llocs Web i els Serveis són propietat i/o són proporcionats per SW Hosting. Els noms, logotips, marques comercials, imatge comercial, arranjaments, interfícies visuals, gràfics, disseny, compilació, informació, dades, codi informàtic (inclòs el codi font o el codi objecte), productes, software, serveis i tots els altres elements dels Llocs Web i Serveis ("Materials") que proporcionem, estan protegits per la propietat intel·lectual i altres lleis. Tots els Materials inclosos en els Llocs Web i Serveis són propietat d’ SW Hosting o dels seus tercers llicenciadors. El CLIENT només pot utilitzar els Llocs Web i Serveis segons la nostra autorització expressa i segons el que s'estableix en aquestes Condicions de Servei. El CLIENT haurà de respectar i mantenir tots els avisos de propietat intel·lectual, informació i restriccions contingudes en els Llocs Web i Serveis. SW Hosting es reserva tots els drets sobre els Llocs Web i els Serveis que no es concedeixen expressament en aquestes Condicions de servei.
2.2. Si opta per proporcionar informació i suggeriments sobre problemes o propostes de modificació o millora dels Llocs Web i Serveis ("Comentaris"), per la present concedeix a SW Hosting un dret il·limitat, perpetu, irrevocable, no exclusiu, totalment pagat i lliure de drets d'autor per a explotar els Comentaris de qualsevol manera i per a qualsevol propòsit, incloent la millora dels Llocs Web i Serveis i la creació d'altres productes i serveis.
2.3. El CLIENT autoritza a SW Hosting a incloure el seu nom, logotips i marques comercials en els nostres materials i comunicacions promocionals i de màrqueting.
2.4. Alguns dels Materials proporcionats per SW Hosting estan llicenciats sota una o més llicències de codi obert, Creative Commons o similars (col·lectivament, "llicències de codi obert"). Res en aquestes CDS impedeix, restringeix o pretén impedir o restringir que el CLIENT obtingui aquests materials sota les Llicències de Codi Obert aplicables o limitar el seu ús sota aquestes Llicències de Codi Obert.
2.5. Subjecte al seu complet i continu compliment d'aquestes CDS i dels nostres drets en elles, SW Hosting li concedeix una llicència limitada, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable i revocable per a accedir i utilitzar els Llocs Web i/o els Serveis com es descriu en aquestes CDS i amb subjecció a aquestes.
3. Contingut dels Serveis
3.1. Els nostres Serveis li permeten proporcionar-nos codi font, arxius, software, processos, interfícies, dades, text, configuracions, mitjans de comunicació o una altra informació per al seu emmagatzematge, allotjament o processament pels Serveis (el seu "Contingut dels Serveis").
3.2. Subjecte a aquestes CDS, en proporcionar el seu Contingut de Serveis a través dels Serveis, el CLIENT atorga a SW Hosting una llicència per a allotjar, emmagatzemar, transferir, mostrar, realitzar, reproduir, modificar amb el propòsit de formatar per a mostrar, i distribuir el seu Contingut de Serveis únicament amb el propòsit de proporcionar-li al CLIENT els Serveis.
3.3. Entre el CLIENT i SW Hosting, el CLIENT reté qualsevol dret d'autor i altres drets de propietat que pugui tenir en el Contingut dels seus Serveis.
3.4. Alguns dels nostres Serveis permeten que tercers accedeixin, utilitzin o contribueixin al Contingut dels seus Serveis, fins i tot a través de la revenda, els seus propis productes i serveis, o llocs web de cara al públic, aplicacions, interfícies i altres manifestacions del Contingut dels seus Serveis. Aquests altres usuaris es defineixen col·lectivament com els seus "Usuaris finals" a l'efecte d'aquestes Condicions de servei. Per a major claredat, "Usuaris finals" en aquest context inclou a tots els altres usuaris, independentment que siguin parts intermediàries, Usuaris finals d'altres Usuaris finals o similars. El CLIENT és responsable que els seus Usuaris Finals compleixin amb aquestes CDS.
3.5. El CLIENT és l'únic responsable del Contingut dels seus Serveis, dels Usuaris Finals i de qualsevol activitat dels seus Usuaris Finals, i accepta que SW Hosting no és ni serà de cap manera responsable del Contingut dels seus Serveis, dels Usuaris Finals i/o de l'activitat dels seus Usuaris Finals. En proporcionar el seu Contingut de Serveis a través dels Serveis, el CLIENT afirma, representa i garanteix que:
3.5.1. El seu Contingut de Serveis, i l'ús que el CLIENT o els seus Usuaris Finals facin del seu Contingut de Serveis, no infringiran aquestes Condicions de Servei (inclosa la PUA) ni cap llei, reglament, norma o drets de tercers aplicables;
3.5.2. El CLIENT és l'únic responsable del desenvolupament, la moderació, el funcionament, el manteniment, l'assistència i l'ús del seu Contingut dels serveis, fins i tot quan el seu Contingut dels serveis sigui aportat pels seus Usuaris finals;
3.5.3. El contingut dels seus serveis i l'ús que el CLIENT o els seus usuaris finals, facin d'aquest, no infringeix, viola o s'apropia indegudament de cap dret de tercers, inclosos els drets d'autor, marques comercials, patents, secrets comercials, drets morals, drets de privacitat, drets de publicitat o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o de propietat; (ii) calúmnia, difamació, injúria o invasió del dret de privacitat, publicitat o altres drets de propietat de qualsevol altra persona; o (iii) fa que SW Hosting violi qualsevol llei, reglament, norma o drets de tercers.
3.5.4. Excepte en el cas dels Serveis específics que se li proporcionin en virtut d'aquestes Condicions de servei o un altre contracte exprés, el CLIENT, és l'únic responsable del funcionament tècnic del Contingut dels seus Serveis, fins i tot en nom dels seus Usuaris finals.
3.6. El CLIENT és responsable de configurar i utilitzar adequadament els Serveis i de prendre les seves pròpies mesures per a mantenir la seguretat, la protecció i les còpies de seguretat adequades del Contingut dels seus Serveis, la qual cosa pot incloure l'ús de tecnologia d'encriptació per a protegir aquest Contingut de l'accés no autoritzat i l'arxiu rutinari d'aquest. SW Hosting no es compromet a mantenir cap conservació o còpia de seguretat del Contingut dels seus Serveis. El CLIENT és l'únic responsable de la integritat, preservació i còpia de seguretat del seu Contingut dels Serveis, independentment que el seu ús dels Serveis inclogui una característica o funcionalitat de còpia de seguretat d’ SW Hosting, i en la major mesura permesa per la llei, SW Hosting no tindrà cap responsabilitat per qualsevol pèrdua de dades, falta de disponibilitat, o altres conseqüències relacionades amb l'anterior.
3.7. En adquirir els Serveis, el CLIENT pot especificar la regió geogràfica i la jurisdicció en la qual s'emmagatzemarà el Contingut dels seus Serveis. El CLIENT consent l'emmagatzematge del seu Contingut de Serveis en, i la transferència del seu Contingut de Serveis a, la regió geogràfica i la jurisdicció que el CLIENT seleccioni. Tret que s'acordi el contrari per escrit entre el CLIENT i SW Hosting, el CLIENT accepta que SW Hosting pot transferir i emmagatzemar el Contingut dels seus Serveis en altres regions geogràfiques o jurisdiccions a la seva total discreció. El CLIENT declara i garanteix que aquest emmagatzematge i transferència estan adequadament consentits pel CLIENT i permesos d'acord amb les lleis, reglaments, normes i drets de tercers aplicables.
4. Ús d’ SWPanel
4.1. SW Hosting, ofereix SWPanel al CLIENT en la seva modalitat gratuïta, com a eina de comunicació entre el CLIENT i SW Hosting, com a canal de comunicació, com a zona d'accés a l'Àrea de Suport Tècnic i a l'Àrea Administrativa i Financera d’ SW Hosting.
4.2. SW Hosting li ofereix al CLIENT, a més altres versions d’ SWPanel diferents de la gratuïta.
4.2.1 El CLIENT pot disposar d'altres modalitats d'ús/activació d’ SWPanel que estan subjectes a la contractació/adquisició de llicències i quotes mensuals per part del CLIENT. Aquestes modalitats li seran presentades com a opcions al CLIENT. Durant el procés de contractació/activació, de qualsevol d'aquestes modalitats, li seran notificats els costos de llicències de manera exacta i detallada.
4.3. Tots els costos d'ús i arrendament de l’ SWPanel, igual que les seves condicions d'ús, estan publicades amb caràcter permanent, podent el CLIENT arxivar-les, imprimir-les i consultar-les.
4.4. S'estableix l'ús d’ SWPanel sobre la base de les bones praxis i bona fe. El seu ús en condicions diferents, autoritza a SW Hosting a bloquejar-li l'accés a aquest, amb la finalitat de preservar la integritat d’ SWPanel i d'altres clients.
4.5. Cessió i drets d’ SWPanel
4.5.1. SW Hosting cedeix l'ús d’ SWPanel al CLIENT. En cap moment SW Hosting li cedeix al CLIENT drets sobre la propietat, codi font i imatge d’ SWPanel.
4.5.2. SW Hosting li permet que pugui personalitzar SWPanel per a ser usat pels propis clients o usuaris en modalitat Reseller. L'ús d’ SWPanel com a gestió dels seus usuaris pot derivar costos de llicència que en tot moment li seran notificats i estan publicats en els llocs web d’ SW Hosting.
4.6. Responsabilitats d’ SW Hosting sobre SWPanel
4.6.1. SW Hosting li ofereix al CLIENT, SWPanel com a mitjà i eina de gestió de serveis, a fi d'oferir una capa més intuïtiva que faciliti aquestes accions. En cap moment, SW Hosting es responsabilitza d'un mal ús o mala gestió per la seva part i que provoqui mal funcionament d’ SWPanel
4.6.2. SW Hosting no pot responsabilitzar-se del correcte funcionament de la capa de gestió d’ SWPanel, en tots aquells serveis en els quals el CLIENT disposi de l'accés “administrador o root”, o disposi de control total. En aquest cas, SW Hosting es reserva el dret de (i) NO oferir SWPanel com a eina de gestió; (ii) declinar qualsevol responsabilitat del funcionament d’ SWPanel sobre els serveis del client si aquest els ha manipulat o modificat.
4.6.3. SW Hosting no es responsabilitza de l'ús indegut per part seva, o de qualsevol dels seus clients o usuaris, de l ‘SWPanel.
4.7. Les seves responsabilitats sobre SWPanel
4.7.1. El CLIENT s'obliga a preservar la integritat i seguretat de la zona privada de clients o SWPanel, proporcionada per SW Hosting i a evitar el seu ús indegut, alteració, reproducció, difusió il·lícita o l'ús contrari a les instruccions dictades per SW Hosting. Així mateix, el CLIENT s'obliga a interrompre tals usos de manera immediata i a notificar a SW Hosting qualsevol incidència relativa al mal ús que pogués detectar. De persistir tals conductes, SW Hosting podrà suspendre la llicència d'ús d’ SWPanel al CLIENT, a més de comunicar a les autoritats pertinents tals incidències.
4.7.2. El CLIENT és l'únic responsable de l'ús d’ SWPanel i de cadascun dels serveis o accions realitzades a través d'ell.
4.7.3. El CLIENT entén i accepta aquestes CDS sobre SWPanel, així mateix accepta que si, de qualsevol de les accions que el CLIENT realitza a través d'ell, es deriven costos, el CLIENT està obligat al pagament d'aquests costos segons es detalla en el contracte actual, secció de facturació i pagaments.
4.7.4. El CLIENT és l'únic responsable de les accions que pugui realitzar qualsevol dels seus clients o usuaris quan cedeix SWPanel, per la qual cosa accepta aquesta responsabilitat.
4.8. Propietat d’ SWPanel
4.8.1. SWPanel i totes les seves revisions i versions, passades i futures, són propietat d’ SW Hosting.
4.8.2. El domini i els certificats segurs SSL www.swpanel.com i totes les seves variants, i agregacions incloses, nombres de versions, registrades per SW Hosting, són propietat d’ SW Hosting.
4.8.3. SW Hosting en cap cas cedeix la propietat, ni drets d'explotació d'aquesta àrea privada al CLIENT o tercers, més enllà de les permeses per les llicències que el CLIENT adquireixi en els serveis d’ SWPanel
5. Normes de conducta
5.1. Ha d'utilitzar els Llocs Web i els Serveis d'acord amb la nostra PUA, que s'incorpora per referència. En conseqüència, qualsevol ús dels Llocs Web i Serveis que infringeixi la PUA constituirà un incompliment d'aquestes Condicions de servei.
5.2. El CLIENT és l'únic responsable de l'activitat que es produeixi en el seu Compte, independentment que les activitats siguin realitzades pel CLIENT, els seus empleats, qualsevol tercer (inclosos els seus contractistes o agents), els seus Usuaris finals, els seus llicenciataris o els seus clients.
5.3. El CLIENT és responsable de notificar als seus empleats, agents i altres persones relacionades amb el seu ús dels Llocs Web i Serveis les disposicions d'aquestes Condicions de servei, fins i tot quan els termes de les mateixes siguin vinculants per a ells.
5.4. El CLIENT no podrà (directa o indirectament) (i) desxifrar, descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa o intentar derivar qualsevol codi font o idees o algorismes subjacents de qualsevol part dels Llocs Web o Serveis (incloent, sense limitació, qualsevol aplicació), excepte en la mesura limitada en què les lleis aplicables prohibeixin específicament aquesta restricció; (ii) modificar, traduir o crear treballs derivats de qualsevol part dels Llocs Web o Serveis; o (iii) copiar, llogar, arrendar, distribuir o transferir de qualsevol altra forma qualsevol dels drets que rebi en virtut del present CDS. Haurà de respectar totes les lleis i reglaments locals, estatals, nacionals i internacionals aplicables. En la mesura en què qualsevol part dels Llocs Web o Serveis estigui subjecta a Llicències de Codi Obert, aquestes Llicències de Codi Obert s'aplicaran independentment d'aquesta secció.
5.5. SW Hosting es reserva el dret d'accedir, llegir, conservar i divulgar qualsevol informació que considerem raonablement necessària per a (i) respondre a qualsevol llei, reglament, procés legal o sol·licitud governamental aplicable; (ii) fer complir aquestes Condicions de servei, inclosa la recerca de possibles violacions d'aquestes; (iii) detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; (iv) respondre a les sol·licituds d'assistència dels usuaris; o (v) protegir els drets, la propietat o la seguretat d’ SW Hosting, els nostres usuaris i el públic. Hi ha més informació disponible en les nostres Directrius per al compliment de la llei.
5.6. El CLIENT haurà d'utilitzar protocols de seguretat adequats, com establir contrasenyes segures i mecanismes de control d'accés, salvaguardar l'accés a tots els inicis de sessió i contrasenyes, i verificar la fiabilitat de les persones a les quals se'ls confia la informació d'accés al compte. El CLIENT és l'únic responsable de qualsevol accés no autoritzat al seu Compte, i ha de notificar a SW Hosting immediatament de qualsevol accés no autoritzat en adonar-se d'això.
5.7. El CLIENT haurà de notificar a SW Hosting sempre que s'assabenti, de qualsevol incident de seguretat o violació que afecti els Llocs Web o Serveis, incloent l'accés no autoritzat al seu Compte o credencials del Compte, i haurà d'ajudar en qualsevol recerca o acció legal que sigui presa per les autoritats i/o SW Hosting, per a investigar i curar l'incident de seguretat o violació en la mesura causada pel seu Compte o el seu ús dels Llocs Web i Serveis. El nostre Acord de Processament de Dades inclou més informació sobre els incidents de seguretat pel que fa a certes dades personals.
5.8. Aplicable per a clients d’SW Hosting US, LLC:
5.8.1 Els Serveis estan subjectes a les sancions comercials i econòmiques mantingudes per l'Oficina de Control d'Actius Estrangers ("OFAC"). En accedir als Serveis, el CLIENT accepta complir amb aquestes lleis i reglaments. En concret, el CLIENT declara i garanteix que no es troba (i) en cap país subjecte a les sancions comercials i econòmiques de la OFAC, actualment Cuba, l'Iran, Corea del Nord, Síria i la regió ucraïnesa de Crimea; ni (ii) és una persona o entitat inclosa en cap de les llistes estatunidenques de parts prohibides, incloent: la Llista de Nacionals Especialment Designats ("Llista SDN") i la Llista de Sancions Sectorials ("Llista SSI") del Departament del Tresor. A més, el CLIENT es compromet a no vendre, exportar, reexportar, transferir, desviar o disposar d'una altra manera de qualsevol servei rebut d’ SW Hosting en contradicció amb aquestes lleis i reglaments. L'incompliment d'aquestes lleis i reglaments pot resultar en la suspensió o terminació del seu Compte.
5.8.2. El CLIENT es compromet a complir amb totes les lleis i reglaments de control d'exportació i importació aplicables en el seu ús dels Serveis, i, en particular, no utilitzarà els Serveis per a exportar o reexportar dades o software sense totes les llicències requerides dels Estats Units i del govern estranger. El CLIENT assumeix tota la responsabilitat legal per qualsevol accés i ús dels Serveis des de fora dels Estats Units, amb plena comprensió que aquest accés o ús pot constituir una exportació de tecnologia i dades tècniques que pot implicar regulacions d'exportació i/o requerir una llicència d'exportació.
6. Pagaments, facturació i condicions econòmiques
6.1. El CLIENT ha de proporcionar informació actual, completa i precisa per al seu Compte i Informació de Facturació, i ha d'actualitzar ràpidament tota aquesta informació en cas de canvis (com un canvi en l'adreça de facturació, el número de targeta de crèdit o la data de venciment de la targeta de crèdit). Ha de notificar ràpidament a SW Hosting o als nostres Processadors de Pagament si el seu mètode de pagament és cancel·lat (per exemple, per pèrdua o robatori) o si no funciona d'alguna manera. Els canvis d'aquesta informació poden realitzar-se en la configuració del seu compte.
6.2. En subscriure aquestes Condicions de servei i utilitzar els Serveis, el CLIENT accepta que se li facturi de manera recurrent i que SW Hosting o els nostres Processadors de pagament li cobrin automàticament utilitzant els Mètodes de pagament que el CLIENT seleccioni en el moment de la facturació. Si el seu Mètode de Pagament o el pagament de les tarifes estan subjectes a altres termes i condicions, tal com s'estableix en els formularis de comanda, factures o d'una altra manera, llavors aquests altres termes i condicions s'apliquen a més d'aquestes CDS. També se li pot facturar una quantitat fins al seu saldo actual en qualsevol moment per a verificar l'exactitud de la informació del seu compte. SW Hosting es reserva el dret a desactivar, cancel·lar, impedir l'accés, deshabilitar els serveis i/o eliminar qualsevol Compte o l'accés als Llocs Web i Serveis en qualsevol moment i a la nostra sencera discreció, fins i tot per falta de pagament, per retard en el pagament o per no haver carregat els seus Mètodes de Pagament en el moment de la facturació.
6.3. El CLIENT és responsable de qualsevol dret, taxa de duana, impost, i de les sancions, multes, auditories, interessos i pagaments endarrerits relacionats amb la seva compra dels Serveis, inclosos, entre altres, els impostos nacionals, estatals o locals sobre les vendes, els impostos sobre l'ús, els impostos sobre el valor afegit (IVA) i els impostos sobre béns i serveis (GST) (col·lectivament, "Impostos"). Tret que s'indiqui el contrari, les nostres polítiques de preus no inclouen i no es descompten o milloren en funció d'aquests impostos. Si estem obligats a recaptar o pagar Impostos en relació amb la seva compra de Serveis, aquests Impostos li seran facturats com a part d'un procés de facturació o recaptats en el moment de la compra. En certs estats, països i territoris, podem determinar si la seva compra de Serveis està subjecta a certs Impostos, i si és així, podem cobrar aquests Impostos i remetre'ls a l'autoritat fiscal corresponent. Si el CLIENT considera que un determinat Impost no és aplicable o que ha de retenir-se alguna quantitat dels pagaments que efectuï a SW Hosting, haurà de facilitar, a SW Hosting, sense demora un certificat fiscal, un rebut de retenció, un identificador fiscal (per exemple, el CIF o NIF) o una altra prova adequada, sempre que aquesta informació sigui vàlida i estigui prou autoritzada per totes les autoritats fiscals competents. També haurà de proporcionar a SW Hosting, qualsevol informació d'identificació fiscal que sigui necessària per a complir amb les nostres obligacions fiscals, segons determinem a cada moment. El CLIENT serà l'únic responsable de qualsevol declaració falsa o incompliment causat per ell en relació amb els Impostos, ja sigui respecte a SW Hosting o a altres parts, incloses les sancions, multes, auditories, interessos, pagaments retroactius o impostos addicionals associats a aquestes declaracions falses o incompliments.
6.4. Sistemes de facturació
6.4.1. SW Hosting li facturarà al CLIENT els costos dels Serveis pel període de contractació estipulat en el moment de ser formalitzat.
A continuació, es detalla el Tractament de la facturació segons el tipus de facturació estipulat en el servei:
6.4.1.1. Tipus de facturació mensual o anual:
6.4.1.1.1. SW Hosting generarà una factura pel període estipulat en el moment d'inici d'aquest període. Aquest període sempre és facturat per endavant.
6.4.1.1.2. A la finalització del període facturat, s'emetrà una nova factura per al nou període, i així successivament.
6.4.1.2. Tipus de facturació per hores, minuts, o pagament per ús:
6.4.1.2.1. SW Hosting emetrà una sola factura mensual en la qual s'acumularan els costos de totes les hores de servei que comprèn.
6.4.1.2.1.a. Es facturaran a període vençut els costos de consum com ara vCores, memòria RAM, espai de Disc IPs, i aquells que es detallen en SWPanel com a complements de cost per consum o pagament per ús.
6.4.1.2.1.b. Es facturaran a període anticipat tots aquells serveis/complements no facturables per consum i tots aquells que no es detallen en forma de pagament per ús en el seu SWPanel.
6.4.2. Els períodes de facturació d’ SW Hosting són mensuals, i es calculen a partir de la data d'alta del servei perquè es generi una factura cada mes, en cas d'optar per la modalitat de pagament mensual, de ser una altra modalitat, com l'anual es generarà una factura cada any.
6.4.3. Modalitat d'agrupació de les factures en un sol dia de mes
6.4.3.1. Si el CLIENT ho desitja, pot sol·licitar l'agrupació de tots els seus serveis en una sola factura mensual, que s'emetrà el 25 de cada mes. SW Hosting es reserva el dret a acceptar o no aquesta modalitat de facturació en funció de l'historial, antiguitat, tipus de serveis o solvència del client.
6.4.3.2. L'activació de l'agrupació de facturació de tots els seus serveis, tal com es detalla en el punt 6.4.3.1, implicarà que, en el moment de la contractació del servei, es generi un ajust proporcional perquè els períodes corresponguin fins al dia 24 a les 23.59:59 hores del mes d'emissió de la factura.
6.4.3.3. SW Hosting realitzarà, de manera automàtica, en el moment de la contractació, aquest ajust, generant una partida addicional en la primera factura en concepte de “cost d'ajust de període”, aquest valor pot ser positiu o negatiu en funció del tipus d'ajust i la modalitat de pagament establerta en el servei.
6.4.3.4. La fórmula utilitzada per al càlcul d'aquest ajust és la següent:
6.4.3.4.1. Data de finalització del primer període mensual. Sempre s'assumeix com a dia de finalització el dia 24 a les 23.59:59 hores del mes. A partir d'ara FPP.
6.4.3.4.2. Data de la contractació. A partir d'ara FCS.
6.4.3.4.3. Cost mensual del servei i tots els complements i ampliacions. A partir d'ara CMS.
6.4.3.4.4. La unitat com a mesura temporal usada són dies.
6.4.3.4.5. S'entén com a import a pagar per ajust en el període d'alta el resultant de la següent fórmula. A partir d'ara IAA.
IAA = (FPP – FCS) * ((CMS) / 30)
6.5. SW Hosting informarà en tot moment al client, mitjançant correu electrònic, quedant còpia dels missatges en SWPanel, sobre els preus de totes les despeses i penalitzacions derivades d'impagament o bloqueig de serveis.
6.6. SW Hosting es reserva el dret a actualitzar, a la baixa o a l'alta, qualsevol dels costos del servei o de qualsevol dels seus complements, en funció de l'evolució del mercat, canvis en la tecnologia, actualitzacions de costos directes o indirectes, augments de recursos assignats al servei, o qualsevol variació raonable en el servei que impliqui inversions addicionals per part d’ SW Hosting.
6.6.1. Qualsevol modificació de preus serà publicada en els llocs web d’ SW Hosting o en SWPanel amb una antelació mínima suficient.
6.6.2. SW Hosting es reserva el dret a aplicar-li un factor corrector en els costos del servei o de qualsevol dels seus complements en cas que faci un ús no raonable dels mateixos o que l'ús que faci pugui afectar a SW Hosting o a qualsevol dels seus altres clients o incompleixi les especificacions de la PUA.
6.6.3. SW Hosting, amb la intenció de no perjudicar-lo, li oferirà la possibilitat de cancel·lació o canvi en la modalitat del servei, en cas que s'apliqui qualsevol modificació o actualització en els preus.
6.7. SW Hosting facturarà els costos derivats en els excessos d'ús del servei o de qualsevol dels seus complements en cas que el CLIENT faci ús abusiu, o realitzi un consum superior a l'establert en les partides de recursos assignats al servei.
6.7.1. SW Hosting li facilitarà al CLIENT, a través d’ SWPanel, la gestió i visualització dels consums i recursos utilitzats del servei.
6.8. Les quotes estipulades pel servei seran incrementades pels impostos que corresponguin tal com es detalla en el punt 6.3
6.9. Sistemes de Pagament.
6.9.1. El pagament de la primera factura del servei haurà d'abonar-se al comptat i mitjançant els sistemes disponibles en els Llocs Web d’ SW Hosting en el moment de la formalització de l'activació del servei.
6.9.1.1. L'activació del servei es realitzarà en el moment de la validació del pagament.
6.9.2. SW Hosting proporcionarà al CLIENT tres modalitats diferents de forma de pagament dels serveis en funció del seu històric de client, país de facturació dels serveis o el seu país d'origen
6.9.2.a. Crèdits SWPanel
6.9.2.b. Càrrega directa a targeta de crèdit. Restringida a facturació des d'UE.
6.9.2.c. Domiciliació bancària. Restringida a facturació UE baix normativa SEPA.
6.9.3. El CLIENT pot sol·licitar el canvi de la seva modalitat de pagament des del seu SWPanel
6.9.3.1. La sol·licitud de canvi de la modalitat de pagament ha de ser autoritzada pel departament d'Administració d’ SW Hosting. SW Hosting es reserva el dret a acceptar o no qualsevol canvi en la forma de pagament del seu Compte de client.
6.9.3.2. Per a l'aprovació per part d’ SW Hosting de qualsevol canvi de la modalitat pagament, es realitzaran les següents comprovacions.
6.9.3.2.a. Estudi dels serveis actius en el seu Compte de client.
6.9.3.2.b. Se sol·licitarà una anàlisi financera i de risc del seu compte de client.
6.9.3.2.c. Situació de solvència del seu compte de client
6.9.3.3. El CLIENT no podrà sol·licitar el canvi de modalitat de pagament en els següents suposats:
6.9.3.3.a. Existència de factures pendents de pagament o en circulació.
6.9.3.3.b. Saldo negatiu en l’ SWPanel.
6.9.3.3.c. Serveis bloquejats per situació d'impagament.
6.9.4. Modalitats de pagament disponibles
6.9.4.1. Modalitat de pagament per domiciliació bancària. Detall de la normativa de pagament associada a aquesta modalitat
6.9.4.1.a. SW Hosting emetrà un rebut al seu compte bancari indicat en el moment de sol·licitud de modalitat de pagament per domiciliació bancària.
6.9.4.1.b. SW Hosting oferirà la possibilitat de la definició d'un dia concret de pagament, previ estudi de riscos.
6.9.4.1.c. SW Hosting no acceptarà una domiciliació bancària amb un venciment superior als 30 dies a comptar a partir de la data d'emissió de la factura.
6.9.4.1.d. SW Hosting no permetrà pagaments de factures periòdiques de serveis mitjançant domiciliació bancària, si existeixen factures anteriors pendents de pagament.
6.9.4.1.1. Gestió de devolucions bancàries.
6.9.4.1.1.a. El pagament d'un rebut retornat haurà de realitzar-se, única i exclusivament, mitjançant transferència bancària. SW Hosting no remetrà un rebut retornat i no procedirà de nou al gir d'aquest.
6.9.4.1.1.b. SW Hosting aplicarà un cost de #coste_devolucion_recibo# per cada devolució d'un rebut en concepte de despeses i gestió de recobrament d'aquest. No sent, en cap moment, la devolució d'aquest efecte per causes alienes al CLIENT, un atenuant del cobrament d'aquest import.
6.9.4.1.1.c. Tots els imports de recàrrec es veuran incrementats amb l'IVA o impostos que corresponguin, tal com es detalla en el punt 6.3
6.9.4.1.1.d. El temps màxim d'abonament d'un rebut impagat mai serà superior a un (1) dia, en cas contrari, es procedirà segons es detalla en l'apartat 6 del present.
6.9.4.1.1.e. SW Hosting es reserva el dret de variar i obligar una forma de pagament diferent a la domiciliació bancària a un CLIENT, en cas de produir-se repetides devolucions dels efectes carregats en aquest compte bancari.
6.9.4.2. Modalitat de pagament per Càrrega Directa a targeta de crèdit
6.9.4.2.1. Normativa de pagament per Càrrega Directa a targeta de crèdit.
6.9.4.2.1.a. El CLIENT haurà d'indicar una targeta de crèdit en el seu SWPanel com a targeta per defecte
6.9.4.2.1.b. En el moment de la selecció de la targeta de crèdit per defecte, SW Hosting, realitzarà un càrrec per a verificar aquesta targeta.
6.9.4.2.1.c. En el moment que es generi una factura, SW Hosting, procedirà a realitzar el càrrec de la mateixa immediatament a la targeta per defecte.
6.9.4.2.1.d. En cas de no acceptació del càrrec en la targeta de crèdit per defecte, SW Hosting reintentará el cobrament 5 vegades, en un espai de temps d'1 hora cada reintent, detenint-se en cas de poder-se realitzar el càrrec.
6.9.4.2.1.e. Si després de 5 reintents, no s'ha pogut realitzar el càrrec en la targeta de crèdit per defecte, SW Hosting canviarà automàticament la forma de pagament passant a Crèdits SWPanel, activant-se el mètode de pagament per crèdits, tal com s'estipula en la secció 6.9.4.3 del present.
6.9.4.3. Modalitat de pagament mitjançant "Crèdits d’ SWPanel"
6.9.4.3.1. Definició de Crèdits SWPanel:
6.9.4.3.1.a. S'entén per crèdit SWPanel, el saldo dipositat pel CLIENT com a provisió de fons, en un compte financer virtual que se situa en el seu SWPanel.
6.9.4.3.1.b. SW Hosting li proporciona un extracte de tots els moviments del seu compte de crèdits a través d’ SWPanel.
6.9.4.3.2. Normativa de pagament mitjançant Crèdits SWPanel
6.9.4.3.2.a. El pagament usant crèdits es realitza a manera de descompte de saldo. El CLIENT carregarà un saldo en el seu SWPanel mitjançant (i) targeta de crèdit (ii) transferència bancària o (iii) processadors de pagament de tercers actius en el seu SWPanel
6.9.4.3.2.b. SW Hosting anirà carregant l'import corresponent a cada factura o servei contractat.
6.9.4.3.2.c. Si el saldo disponible en el seu compte virtual d’ SWPanel és inferior a l'import del nou servei a contractar, haurà d'afegir saldo al seu SWPanel, abans de poder procedir a la contractació del nou servei.
6.9.4.3.2.d. És possible, segons el seu historial de client que, en el moment d'activació de qualsevol servei, mòdul addicional sobre serveis, complement o millora, SWPanel li sol·liciti, en cas de ser necessari, que realitzi una precàrrega de saldo en el seu Compte de client. En cas de ser-li sol·licitat no podrà procedir a l'activació fins que es realitzi aquesta càrrega de saldo.
6.9.4.3.2.e. Cada vegada que es generi una facturació d'un servei, es descomptarà l'import corresponent a aquest, del saldo que tingui en aquest moment al seu SWPanel
6.9.4.3.3. Situació de saldo negatiu en crèdits SWPanel
6.9.4.3.3.a. SW Hosting li notificarà mitjançant correu electrònic, la situació de saldo negatiu en el seu compte d’ SWPanel.
6.9.4.3.3.b. El CLIENT podrà visualitzar el saldo del seu compte de client a través del seu SWPanel.
6.9.4.3.3.c. En cas de produir-se un saldo negatiu en el seu SWPanel, disposarà d'un temps màxim de cinc (5) dies per a regularitzar-lo mitjançant l'ingrés de diners a SWPanel, en cas contrari es procedirà al bloqueig total dels serveis, ateses les condicions de la secció 6.12 d'aquest CDS.
6.10. Processadors de pagament de tercers
6.10.1. En SW Hosting utilitzem processadors de pagament de tercers (els "Processadors de Pagament") per a facilitar-li el pagament al seu Compte. La tramitació dels pagaments pot estar subjecta als termes, condicions i polítiques dels Processadors de Pagaments, a més de les presents en aquest CDS. No som responsables dels actes o omissions dels Processadors de Pagaments. El CLIENT es compromet a pagar a SW Hosting, a través dels Processadors de Pagaments o segons els acords per SW Hosting, totes les sumes pels Serveis que seleccioni o utilitzi als preus aplicables d'acord amb les nostres polítiques de preus i facturació i per la present autoritza a SW Hosting i als Processadors de Pagaments aplicables a carregar totes aquestes sumes (incloent tots els impostos aplicables) a la(es) forma(es) de pagament especificada(es) o vinculada(es) al seu Compte de client.
6.11. Promocions o crèdits
6.11.1. Podem oferir crèdits de Servei de tant en tant, i qualsevol provisió d'aquests crèdits es regeix per les divulgacions, termes i polítiques relatives als crèdits. El CLIENT reconeix i accepta que tots els crèdits, ja siguin oferts prèviament o d'una altra manera, són revocables o estan subjectes a un venciment anticipat en qualsevol moment i per qualsevol raó o sense raó per part d’ SW Hosting, fins i tot per abús, tergiversació de la informació del Compte, transferència no autoritzada o conducta il·legal per part del CLIENT.
6.12. Situació d'Impagament de serveis
6.12.1. Es considerarà impagament dels serveis, el no abonament per la seva part de l'import d'una o diverses factures.
6.12.1.a. Mitjançant el pagament per domiciliació bancària s'entén per impagament, la devolució del rebut bancari emès per SW Hosting al CLIENT a partir de la data de venciment de la factura.
6.12.1.b. Mitjançant el pagament per Crèdits SWPanel, el no abonament del saldo pendent en un termini no superior als 5 dies, després de la notificació del saldo negatiu
6.12.1.c. Mitjançant càrrega directa a targeta de crèdit, en no poder realitzar la càrrega de l'import d'una factura, s'aplicarà l'estipulat en el punt 6.9.4.2.1.e.
6.12.2. Recàrrecs i/o penalitzacions per impagament i bloqueig de serveis.
6.12.2.a. SW Hosting aplicarà un recàrrec de #coste_desbloqueo_servicios# en concepte de desbloqueig dels serveis en cas que aquests siguin bloquejats per incompliment de pagament detallat en l'apartat 6.12.
6.12.2.b. Tots els imports de recàrrec es veuran incrementats amb els impostos que corresponguin, segons s'estipula en el punt 6.3
6.12.3. El CLIENT faculta a SW Hosting per a bloquejar, sense previ avís, TOTS els serveis contractats pel CLIENT per incompliment del pagament de qualsevol factura com a mesura cautelar fins al moment de regularització d'aquesta situació d'impagament.
6.12.3.a. SW Hosting no generarà més factures del(ls) servei(s) bloquejats per impagament, fins al moment del seu desbloqueig.
6.12.3.b. SW Hosting no procedirà a realitzar cap acció relativa als serveis bloquejats durant el procés de bloqueig d'aquests, tampoc es realitzaran accions relatives al registre de dominis com ara (i) registre, (ii) renovació , (iii) autorenovaciones de dominis i/o certificats SSL existents en la cartera del seu SWPanel. Així com qualsevol acció planificada o temporitzada sobre qualsevol dels serveis actius en el seu compte de client.
6.12.3.c. El CLIENT es farà càrrec de totes les despeses derivades del bloqueig dels serveis contractats.
6.12.3.d. En el moment de desbloqueig dels serveis, es procedirà a facturar el nou període de servei en cas que l'últim hagi expirat.
6.12.4. Eliminació de serveis bloquejats.
6.12.4.a. Passats 30 dies naturals després del bloqueig dels serveis per impagament; SW Hosting procedirà a l'eliminació total dels serveis del seu compte de client, i tot el contingut associat a ells.
6.12.4.b. SW Hosting no facilitarà mitjans per a la restauració total o parcial del contingut eliminat per impagament de serveis.
6.13. Reclamació d'impagats
6.13.1. El CLIENT autoritza a SW Hosting a realitzar la reclamació de qualsevol factura impagada mitjançant els canals legals habilitats per a aquesta finalitat.
6.13.2. Així mateix, SW Hosting inclourà les seves dades, així com el detall del deute, en un servei de gestió de morosos (ASNEF).
6.13.3. El CLIENT es compromet a mantenir indemne a SW Hosting de qualsevol responsabilitat derivada (i) del bloqueig dels serveis per impagament, (ii) de l'eliminació de(ls) servei(s) i contingut.
7. Serveis de tercers
Els Llocs Web i els Serveis poden incloure enllaços a llocs web, serveis o altres recursos de tercers en Internet, i els llocs web, serveis o altres recursos de tercers poden incloure també enllaços als nostres Llocs Web i Serveis. Quan el CLIENT accedeix a recursos de tercers en Internet, el fa sota la seva pròpia responsabilitat. Aquests recursos de tercers no estan sota el nostre control i, en la mesura en què ho permeti la llei, no som responsables del contingut, les funcions, l'exactitud, la legalitat, la idoneïtat o qualsevol altre aspecte d'aquests recursos. La inclusió de qualsevol d'aquests enllaços no implica la nostra aprovació ni cap associació entre SW Hosting i qualsevol tercer. En la mesura en què ho permeti la llei, no serem responsables, directa o indirectament, de qualsevol mal o pèrdua causada o suposadament causada per o en relació amb l'ús o la confiança en qualsevol d'aquests recursos de tercers. També permetem que certs venedors posin a disposició ofertes de venedors en el mercat d’ SW Hosting (els "venedors" i les "ofertes de venedors" es defineixen en els termes i condicions del mercat d’ SW Hosting). L'ús de qualsevol Oferta de Venedor pot requerir que el CLIENT accepti certs termes i condicions directament amb el Venedor, i SW Hosting pot no ser part d'aquest acord. És la seva responsabilitat protegir el seu sistema de riscos com ara virus, cucs, cavalls de Troia i altres riscos de seguretat que poden ser presentats pels recursos de tercers o les Ofertes de Proveïdors descrits en aquesta secció.
8. Confidencialitat i Serveis Beta
8.1. En la mesura en què el CLIENT rebi o posseeixi qualsevol informació no pública d’ SW Hosting que sigui designada com a confidencial o que, donada la naturalesa de la informació o les circumstàncies que envolten la seva divulgació, hagi d'entendre's raonablement com a confidencial, aquesta informació és la nostra "Informació Confidencial" i ha de ser tractada d'acord amb aquesta CDS. La informació confidencial inclou, però no es limita a: (i) informació no pública sobre la nostra tecnologia, clients, plans de negoci, activitats de màrqueting i vendes, finances, operacions i una altra informació comercial; i (ii) l'existència i el contingut de les nostres converses o negociacions amb el CLIENT en relació amb el seu Compte i/o l'ús dels Serveis. La informació confidencial no inclou cap informació que (i) estigui o arribi a estar disponible públicament sense infringir aquestes Condicions de servei; (ii) pugui demostrar-se documentalment que el CLIENT la coneixia en el moment de rebre-la d’ SW Hosting; (iii) es rebi d'un tercer que no hagi adquirit o divulgat la informació mitjançant un acte il·lícit o injust o violant els drets d’ SW Hosting o de tercers; o (iv) pugui demostrar-se documentalment que el CLIENT l'ha desenvolupat de manera independent sense fer referència a la Informació confidencial.
8.2. El CLIENT no podrà utilitzar la Informació Confidencial excepte en relació amb el seu ús del Servei, tal com es permet en aquestes Condicions de Servei o com s'autoritzi per separat en un escrit signat per SW Hosting. El CLIENT es compromet a no divulgar la Informació Confidencial durant la vigència d'aquestes CDS, després que deixi d'utilitzar els Serveis i després que aquestes CDS deixin de ser aplicables. El CLIENT prendrà totes les mesures raonables per a evitar la divulgació o l'ús no autoritzat de la Informació Confidencial, incloent almenys les mesures que el CLIENT prengui per a protegir la seva pròpia informació confidencial de naturalesa similar.
8.3. Podem oferir versions o característiques "beta" dels Serveis (cadascuna, un "Servei Beta"). Qualsevol versió candidata a la producció o no dels Serveis o qualsevol altra versió dels Serveis designada com a versió beta o de prova es considera un Servei Beta en virtut de les presents CDS. SW Hosting determinarà, a la seva total discreció, la disponibilitat, durada, característiques i components de cada Servei Beta. Si li permetem utilitzar un Servei Beta, el CLIENT accepta que la informació que li proporcionem en relació amb el Servei Beta és Informació Confidencial, i accepta específicament, a més dels altres requisits establerts en aquestes Condicions de servei, no: (i) utilitzar el Servei Beta per a realitzar proves de referència o de rendiment o per a difondre públicament informació o anàlisi de rendiment de qualsevol font relacionada amb el Servei; (ii) modificar o crear treballs derivats del Servei Beta o eliminar qualsevol identificació de producte, propietat, drets d'autor o altres avisos continguts en el Servei Beta; o (iii) permetre que qualsevol altra persona accedeixi o utilitzi el Servei Beta. SW Hosting, a la seva total discreció, determinarà si continuarà o no oferint qualsevol Servei Beta, i podrà deixar d'oferir qualsevol Servei Beta en qualsevol moment.
9. No hi ha garantia
9.1. Els Llocs Web i els Serveis, incloent, sense limitació, qualsevol contingut lliurat com a part d'aquests, es proporcionen "tal qual" i sobre una base de "disponibilitat". SW Hosting renúncia a totes les garanties de qualsevol tipus, ja siguin expresses o implícites, relacionades amb els Llocs Web i Serveis i tot el contingut lliurat en relació amb aquests, incloent, però sense limitar-se a: (i) qualsevol garantia implícita de comerciabilitat, idoneïtat per a un propòsit particular, títol, gaudiment tranquil o no infracció; (ii) qualsevol garantia que sorgeixi del curs de les negociacions, l'ús o el comerç; (iii) o qualsevol garantia relacionada amb la disponibilitat, precisió, taxa d'error, integritat del sistema o accés ininterromput. No garantim que (i) els Llocs Web o els Serveis siguin segurs o estiguin disponibles en un moment o lloc determinats; (ii) es corregeixi qualsevol defecte o error; (iii) qualsevol contingut o software disponible en els Llocs Web o els Serveis, o a través d'ells, estigui lliure de virus o altres components nocius; o (iv) els resultats de l'ús dels Llocs Web o els Serveis satisfacin les seves necessitats. L'ús que el CLIENT faci dels Llocs Web i dels Serveis és exclusivament pel seu compte i risc.
En la mesura en què ho permeti la llei, no tenim cap responsabilitat per les Ofertes dels venedors. En canvi, si és aplicable, totes les garanties limitades, l'exempció de garantia, les limitacions de responsabilitat i altres disposicions específiques respecte a les Ofertes dels Venedors es poden trobar en els Termes i Condicions del Mercat d’ SW Hosting o, si és aplicable, l'acord entre el CLIENT i el Venedor.
9.2. SW Hosting no és responsable del contingut al qual el CLIENT accedeixi a través del seu ús dels Llocs Web, els Serveis o el contingut d'altres usuaris d’ SW Hosting o d'uns altres tercers. En la mesura permesa per la llei aplicable, el CLIENT eximeix a SW Hosting de tota responsabilitat relacionada amb aquest contingut. El CLIENT reconeix i accepta que no fem cap representació respecte a qualsevol contingut a través dels Llocs Web o el contingut d'altres usuaris d’ SW Hosting o uns altres tercers, i que no som responsables de l'exactitud, qualitat, legalitat, o altres atributs d'aquest contingut.
9.3. Les limitacions, exclusions i exempcions de responsabilitat d'aquesta Secció 9 s'apliquen en la major mesura permesa per la llei. SW Hosting no renúncia a cap garantia ni a cap altre dret al qual SW Hosting tingui prohibit renunciar en virtut de la legislació aplicable.
10. Limitació de la responsabilitat
10.1. En la màxima mesura permesa per la llei, en cap cas serem responsables davant el CLIENT de cap mal indirecte, incidental, especial, conseqüent o punitiu (inclosos els danys per pèrdua de beneficis, fons de comerç o qualsevol altra pèrdua intangible) que sorgeixi o estigui relacionat amb el seu accés o ús, o la seva incapacitat per a accedir o utilitzar, els Llocs Web i Serveis o qualsevol material o contingut dels Llocs Web i Serveis, ja sigui que es basi en una garantia, contracte, greuge (inclosa la negligència), estatut o qualsevol altra teoria legal, i ja sigui que hàgim estat informats o no de la possibilitat de mal. En la mesura en què ho permeti la llei, el CLIENT accepta que SW Hosting, no tindrà cap responsabilitat per les dades que puguin destruir-se, perdre's o quedar inaccessibles d'una altra manera, ja sigui perquè el CLIENT no va fer una còpia de seguretat de les seves dades o per qualsevol altre motiu.
10.2. Exceptuant el que està disposat en la Secció 13 i en la mesura en què ho permeti la llei, la nostra responsabilitat total davant el CLIENT per totes les reclamacions que sorgeixin d'aquestes Condicions de servei o dels Llocs Web i Serveis, o que estiguin relacionades amb ells, ja sigui per contracte, greuge o d'una altra manera, es limita, com a màxim, a la quantitat que hagi pagat a SW Hosting pels Serveis en qüestió en el mes anterior a l'esdeveniment o circumstància que doni lloc a la reclamació.
10.3. Cadascuna de les disposicions d'aquestes Condicions de servei que estableixen una limitació de la responsabilitat, una renúncia a les garanties o una exclusió dels danys, pretén assignar i assigna els riscos entre les parts en virtut d'aquestes Condicions de servei. Aquesta assignació és un element essencial de la base de la negociació entre el CLIENT i SW Hosting. Cadascuna d'aquestes disposicions és separable i independent de totes les altres disposicions d'aquestes Condicions de servei. Les limitacions d'aquesta secció s'aplicaran fins i tot si qualsevol recurs limitat no compleix el seu propòsit essencial.
10.4. SW Hosting no acceptarà, ni es responsabilitzarà, en cap cas, de danys a altres persones o entitats que no siguin el CLIENT, ni a persones o entitats a les quals SW Hosting no emeti una factura de manera regular o no tinguin un CDS establert i en vigor amb SW Hosting.
10.5. La responsabilitat de SW Hosting es limita únicament i exclusiva al CLIENT, i finalitza en el moment que el CLIENT cursa baixa del servei ja que s'extingeix aquest CDS.
11. Indemnització
En la mesura en què ho permeti la llei, el CLIENT és responsable de l'ús que faci dels Llocs Web i els Serveis, i haurà de defensar, indemnitzar i eximir de responsabilitat a SW Hosting i als nostres empleats, funcionaris, directors, agents, contractistes i representants de totes les responsabilitats, reclamacions i despeses, inclosos els honoraris raonables dels advocats i les costes, que sorgeixin o estiguin relacionats amb el Contingut dels seus Serveis, El Contingut d'Usuari, els seus Usuaris Finals, o el seu accés o ús dels Llocs Web i Serveis, incloent el seu incompliment d'aquestes Condicions de Servei o de la llei aplicable, mala conducta intencionada, negligència, activitat il·legal, violació de la seguretat o de les dades, accés o ús no autoritzat del seu Compte, o violació dels drets d'un tercer, incloent qualsevol dret de propietat intel·lectual, confidencialitat, propietat o privacitat. SW Hosting es reserva el dret d'assumir la defensa i el control exclusius de qualsevol assumpte que, d'una altra manera, estaria subjecte a indemnització per part seva, sense limitar les seves obligacions d'indemnització respecte a aquest assumpte, i en aquest cas el CLIENT farà tot el possible per a cooperar amb SW Hosting en la defensa de l'assumpte al seu càrrec.
12. Durada i terminació
12.1. Durada de l'acord de servei
12.1.1. No existeix una durada mínima establerta en l'activació de serveis
12.1.1.a. SW Hosting i el CLIENT podran pactar una durada mínima del servei, com a mesura compensatòria cap a SW Hosting sobre descomptes, promocions, atencions comercials, o ofertes que se li hagin aplicat en el moment de conducta a la contractació del servei.
12.1.1.b. El cost resultant de la bonificació pactada amb el CLIENT, segons s'indica en el punt 12.1.1.a, a partir d'ara serà CBP (Cost de Bonificació Pactada)
12.1.1.c. D'existir aquesta durada mínima pactada, aquesta es veurà reflectida en el seu SWPanel.
12.1.1.d. Es considerarà baixa anticipada, el no compliment per la seva part de la durada mínima pactada.
12.1.2. El servei, es renovarà tàcita i indefinidament per períodes iguals a la forma de facturació establerta, tret que s'hagi cursat la sol·licitud de cancel·lació.
12.1.2.a. Des d’ SWPanel, el CLIENT podrà desactivar, si així ho desitja, la renovació automàtica del servei.
12.1.2.b. La desactivació de la renovació automàtica, implicarà que el sistema procedeixi a cursar la baixa al final del període de facturació del servei sobre el qual s'ha sol·licitat la no renovació.
12.1.2.c. En els serveis basats en pagament per ús, en el moment de la cancel·lació o no renovació del servei, podria emetre's una factura en concepte dels recursos utilitzats pel CLIENT fins a la data de cancel·lació del servei. En aquest cas aquesta factura és d'exigible pagament per part del CLIENT per correspondre al període en el qual els serveis es trobaven actius, i ser anterior a la data de cancel·lació.
12.1.3. Definició de la cancel·lació del servei
12.1.3.1. La cancel·lació del servei haurà de realitzar-se sempre a través del seu SWPanel.
12.1.3.2. SW Hosting no acceptarà cancel·lacions de serveis que no es realitzin a través d’ SWPanel
12.1.3.3. SW Hosting continuarà facturant el servei fins que el CLIENT no cursi la cancel·lació o baixa del mateix segons l'estipulat en el punt 12.1.3.1
12.2. Terminació
12.2.1. Encara que SW Hosting prefereix notificar la terminació amb antelació, SW Hosting es reserva el dret, a la nostra sencera discreció, d'acabar el seu accés a tots o a qualsevol part dels Llocs Web i/o Serveis en qualsevol moment, amb o sense avís, amb efecte immediat. Aquesta terminació pot donar lloc a la confiscació i destrucció immediata de les dades associades al seu Compte. Tret que s'estableixi el contrari en el present CDS o s'acordi expressament entre les parts, totes i cadascuna de les tarifes pagades a SW Hosting no són reemborsables i totes i cadascuna de les tarifes que es deguin a SW Hosting en el moment d'aquesta rescissió seran immediatament exigibles. En el moment de la rescissió, tots i cadascun dels drets que se li concedeixen en aquestes Condicions de servei quedaran immediatament anul·lats, i també haurà d'interrompre immediatament tot ús dels Llocs Web i/o els Serveis. Totes les disposicions d'aquestes CDS que, per la seva naturalesa, hagin de sobreviure a la rescissió, continuaran vigents.
13. Resolució de conflictes i arbitratge
13.1. SW Hosting li ofereix al CLIENT un SLA en el qual s'especifica com ha de mesurar-se i analitzar-se la qualitat del servei prestat.
Pot consultar els SLA que s'inclouen també en aquest CDS.
13.2. SW Hostig determina així mateix en aquest SLA, com ha de valorar-se per la seva part l'incompliment del servei prestat i quines han de ser les compensacions que SW hosting ha de donar-li en cas d'aquest incompliment.
13.3. El CLIENT accepta que en cap moment reclamarà més enllà de les compensacions estipulades en l’ SLA, i que aquesta compensació mai podrà superar el preu mensual que el CLIENT paga pel servei.
13.4. El CLIENT renuncia expressament a l'ús de qualsevol tribunal d'arbitratge o qualsevol tribunal de justícia per a interposar una reclamació cap a SW hosting per la prestació de serveis relatius a aquest CDS.
13.5. Qualsevol reclamació que el CLIENT realitzi per qualsevol mitjà més enllà de l'estipulat en SLA, es considerarà reclamació no vàlida i no obliga a SW Hosting a cap mena de compliment.
13.6. El CLIENT i SW Hosting estan d'acord que cadascun no pot presentar reclamacions contra l'altre.
13.7. Si qualsevol part d'aquesta Secció 13 es troba per a ser inaplicable, llavors aquesta part serà nul·la i sense efecte i la resta d'aquesta Secció 13 romandrà raonablement en efecte. En tal cas, si la Secció 13 no pot romandre raonablement en efecte com un tot, el CLIENT i SW Hosting acorden que la jurisdicció exclusiva i el lloc descrit en la Secció 14.4 regiran qualsevol acció que sorgeixi d'o estigui relacionada amb aquestes CDS.
14. Disposicions diverses
14.1. Actualitzacions i modificacions. SW Hosting es reserva el dret d'actualitzar, canviar o modificar d'una altra manera aquestes CDS en qualsevol moment i a la sola discreció d’ SW Hosting. Si SW Hosting actualitza aquestes CDS, podrà notificar aquestes actualitzacions, per exemple, enviant una notificació per email a l'adreça de correu electrònic indicada en el seu Compte i/o actualitzant la data de "Última actualització" al principi d'aquestes CDS. Les actualitzacions seran efectives en la data especificada en l'avís. Si continua accedint o utilitzant els Llocs Web o els Serveis després de la data especificada en l'avís o en les CDS actualitzades, estarà acceptant i quedant obligat per les CDS actualitzades i per tots els termes incorporats en elles. Si no està d'acord amb les CDS actualitzades, no podrà continuar utilitzant els Llocs Web o els Serveis i la seva única i exclusiva solució serà desactivar el seu Compte i deixar d'utilitzar els Llocs Web i/o els Serveis.
14.2. Generalitats. Aquest CDS, inclosos tots els documents incorporats expressament per referència, constitueixen l'acord complet entre les parts i substitueixen a tots els acords, propostes o representacions anteriors i contemporanis, escrits o orals, relatius al seu objecte. L'ús dels encapçalats de les seccions en aquestes Condicions de servei és només per conveniència i no tindrà cap impacte en la interpretació de qualsevol disposició. Qualsevol ús del singular s'interpretarà raonablement com si també inclogués el plural, i viceversa. Si no s'especifica, qualsevol ús de "incloent" o "com" s'interpretarà com "incloent però sense limitar-se a". Si alguna part d'aquestes Condicions de servei es considera invàlida o inaplicable, la part inaplicable es farà efectiva en la major mesura possible, i les parts restants romandran en ple vigor i efecte. El fet de no exigir el compliment de qualsevol disposició no afectarà el nostre dret a exigir el seu compliment en qualsevol altre moment posterior, ni la renúncia per part nostra a qualsevol incompliment o falta d'aquesta CDS, o a qualsevol disposició d'aquesta CDS, constituirà una renúncia a qualsevol incompliment o falta posterior o una renúncia a la pròpia disposició.
14.3. Cessió. El CLIENT no pot cedir, transferir o delegar aquestes Condicions de servei o qualsevol dels seus drets i obligacions en virtut d'aquestes, íntegrament o en part, per efecte de la llei o d'una altra manera, sense el nostre consentiment previ per escrit. Podem cedir, transferir o delegar aquestes Condicions de servei o els nostres drets i obligacions en virtut de les mateixes sense previ avís ni consentiment. Subjecte a aquesta secció, aquestes CDS seran vinculants i redundaran en benefici de les parts i dels seus respectius successors i cessionaris permesos, i qualsevol cessió o transferència que violi aquesta secció serà nul·la.
14.4. Llei aplicable. Aquestes Condicions de servei i qualsevol disputa relacionada amb elles (inclosa la Secció 13) es regeixen per les lleis espanyoles, sense tenir en compte els principis de conflicte de lleis. Subjecte a la Secció 13, el CLIENT i SW Hosting se sotmeten a la jurisdicció personal i exclusiva dels tribunals d'Espanya província de Girona, per a la resolució de qualsevol demanda o procediment judicial permès sota aquestes CDS.
14.5. Notificacions
14.5.1. El CLIENT ha d'enviar les notificacions per correu electrònic a [email protected].
14.5.2. El CLIENT accepta rebre les nostres notificacions electròniques, que s'enviaran per email a l'adreça de correu electrònic associada al seu Compte. Les notificacions seran efectives en la data del justificant de recepció o, en el cas del correu electrònic, en el moment del seu enviament. El CLIENT és responsable d'assegurar-se que l'adreça de correu electrònic associada al seu Compte és correcta i està actualitzada. Qualsevol notificació per email que enviem a aquesta adreça de correu electrònic serà efectiva quan s'enviï, independentment que el CLIENT rebi o no el correu electrònic.
14.6. Consentiment per a les comunicacions electròniques. En utilitzar els Llocs Web i/o els Serveis, el CLIENT dóna el seu consentiment per a rebre determinades comunicacions electròniques de la nostra part, tal com es descriu en la nostra Política de Privacitat. Llegeixi la Política de Privacitat d’ SW Hosting per a saber més sobre les nostres pràctiques de comunicació electrònica. El CLIENT accepta que qualsevol notificació, acord, divulgació o una altra comunicació que li enviem electrònicament satisfarà qualsevol requisit de comunicació legal, incloent que aquestes comunicacions siguin per escrit.
14.7. Avís als residents de Califòrnia. Si és el CLIENT resident a Califòrnia, d'acord amb l'article 1789.3 del Codi Civil de Califòrnia, pot posar-se en contacte amb la Unitat d'Assistència per a Reclamacions de la Divisió de Serveis al Consumidor del Departament d'Assumptes del Consumidor de Califòrnia per escrit en 1625 N. Market Blvd., Suite N 112, Sagrament, Califòrnia 95834, o per telèfon en el (800) 952-5210 per a resoldre una reclamació o rebre més informació sobre l'ús dels Llocs Web o els Serveis.
14.8. Relació de les parts. Les parts són contractistes independents. Aquestes Condicions de servei no creen una relació d'associació, franquícia, empresa conjunta, agència, fiduciària o d'ocupació entre les parts. Cap de les parts, ni cap de les seves respectives filials, és agent de l'altra per a cap propòsit ni té autoritat per a obligar a l'altra.
14.9. Força Major. SW Hosting no serà responsable per l'incompliment dels termes d'aquest CDS en la mesura en què SW Hosting es vegi impedit de complir com a resultat de qualsevol acte o esdeveniment que ocorri i estigui més enllà del control raonable d’ SW Hosting, incloent, sense limitació, actes de Déu, guerra, disturbis o revoltes, vagues, qualsevol acció d'una entitat governamental, clima, quarantena, incendi, inundació, terratrèmol, explosió, talls de serveis públics o de telecomunicacions, pertorbació d'Internet, epidèmia, pandèmia o qualsevol canvi imprevist en les circumstàncies, o qualsevol altra causa més enllà del nostre control raonable.
14.10. Absència de tercers beneficiaris. Aquestes CDS no creen cap dret de beneficiari de tercers a cap persona o entitat que no sigui el CLIENT.
15. Notificacions sobre serveis
15.1. SW Hosting notificarà, de manera regular, informació o accions requerides a executar per part del CLIENT
15.1.a. a través de correu electrònic, al compte de correu electrònic que el client hagi indicat al seu SWPanel o en el moment de registrar-se com a tal.
15.1.b. i deixarà una còpia digital d'aquesta notificació al SWPanel del CLIENT perquè aquesta pogués ser consultada, pel CLIENT, en qualsevol moment.
15.2. Modificació de les notificacions per part del CLIENT
15.2.1. El CLIENT, utilitzant SWPanel, podrà desactivar, modificar o redirigir a altres comptes de correu electrònic qualsevol notificació que SW Hosting li pugui enviar.
15.2.2. Si ho desitja, el CLIENT fins i tot podrà desactivar TOTES les notificacions de SW Hosting, acceptant el risc que això implica per al funcionament correcte dels serveis i el compliment d'aquest DCS.
15.2.3. El CLIENT pot desactivar, modificar o redirigir notificacions importants que li puguin impedir el compliment del present CDS; en aquest cas, el CLIENT no queda eximit del contingut de les esmentades notificacions.
15.3. El CLIENT entén i accepta com a mitjans formals de notificació els indicats al punt 15.1, no podent reclamar a SW Hosting altres sistemes o mitjans de notificació diferents dels establerts en aquest punt 15.1 del CDS.
15.4. SW Hosting no té l'obligació de notificar al CLIENT, més enllà del sistema estipulat al punt 15.1 del present CDS.
16. Dret de desistiment aplicable a consumidors de l'EU.
La directiva 2011/83/UE sobre els drets dels consumidors (“Directiva sobre drets dels consumidors” - DDC) estableix un mòdul que empara el dret al desistiment, conforme al qual els consumidors tenen dret a desistir dels contractes celebrats a distància i els contractes celebrats fora de l'establiment mercantil. Per a informacions més detallades sobre les disposicions de la Directiva sobre drets dels consumidors, si us plau consulti el Mòdul 1 o el Document d'orientació de la Comissió Europea que està disponible en totes les llengües oficials de la UE2
16.1. El CLIENT té dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
16.2. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte
16.3. Aquesta directiva contempla les següents excepcions o casos en els quals no serà aplicable el dret al desistiment:
16.3.1. Prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
16.3.2. Subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats.
i