Blog / Què és UIKit i per a què serveix?

Què és UIKit i per a què serveix?

per SW Team

En aquesta ocasió, ens submergirem en els aspectes fonamentals de UIKit, conjunt d'eines d'Apple per a la creació d'interfícies d'usuari en aplicacions iOS. Al llarg d'aquesta sèrie explorarem com començar des de zero amb UIKit, entendrem l'arquitectura MVC (Model-View-Controller), i ens submergirem en la creació de vistes utilitzant Storyboards, a més de comprendre conceptes essencials com AutoLayout, ViewControllers i més.

cta:hosting

Què és UIKit i per què és important?

Abans de submergir-nos en els detalls tècnics, és essencial comprendre què és UIKit i perquè és crucial per al desenvolupament d'aplicacions iOS. UIKit és un dels frameworks principals d'Apple dissenyat específicament per crear interfícies d'usuari en dispositius iOS. Tot i que SwiftUI ha guanyat popularitat des del seu llançament el 2019, UIKit segueix sent àmpliament utilitzat a causa de la seva llarga trajectòria i maduresa.

Aleshores, per què és important aprendre UIKit? Si bé SwiftUI ofereix noves maneres de crear interfícies d'usuari, moltes aplicacions a l'App Store encara es basen en UIKit. Per tant, per a aquells que aspiren a convertir-se en desenvolupadors iOS professionals, dominar UIKit és fonamental. Fins i tot en projectes que adopten SwiftUI és comú trobar-se amb la necessitat de refactoritzar o integrar components UIKit existents.

Descobreix més sobre SwiftUI al nostre bloc

Creació d'un projecte amb UIKit

UIKit proporciona una estructura sòlida per organitzar els nostres projectes i comprendre els elements principals d'aquesta estructura és essencial.

cta:domains

En crear un projecte amb UIKit, ens trobarem amb diversos components clau:

  • AppDelegate: Punt d'entrada de la nostra aplicació.
  • SceneDelegate: Maneja les diferents pantalles que podríem mostrar dins de l'aplicació, així com els esdeveniments de canvi d'estat.
  • Main.storyboard: Aquí dissenyem visualment les nostres vistes utilitzant Storyboards.
  • ViewController: Controla el cicle de vida i la lògica de les nostres vistes.
  • Assets: On podem emmagatzemar imatges, icones, i altres recursos visuals.
  • LaunchScreen: La vista que apareix mentre es carrega l'aplicació.

Aprofundint en ViewController i l'arquitectura MVC

El ViewController és un component fonamental a UIKit. És l'encarregat de controlar la lògica i el cicle de vida de les vistes que componen la nostra aplicació. A més, és important comprendre l'arquitectura MVC (Model-View-Controller) adoptada per Apple a UIKit:

  • Model: Responsable de manejar les dades de l'aplicació.
  • View: Representa la interfície d'usuari i mostra les dades del model.
  • Controller: Actua com a intermediari entre el model i la vista, gestionant les interaccions de l'usuari i actualitzant el model segons calgui.

Aquesta arquitectura proporciona una separació clara de responsabilitats, cosa que facilita el manteniment i l'escalabilitat del codi.

Creació d'una vista amb Storyboard

Una de les característiques més poderoses de UIKit és la capacitat de dissenyar interfícies dusuari de manera visual utilitzant Storyboards. En aquest punt, creem una vista simple al nostre Storyboard, afegint un UILabel i un UIButton. Posteriorment, connectem aquestes vistes amb el nostre ViewController utilitzant IBOutlets i IBActions per fer accions com canviar propietats o manejar esdeveniments d'usuari.

Conclusió

En aquest breu cop d'ull a UIKit, hem abordat aspectes fonamentals com la creació de projectes, l'estructura dels components principals, la comprensió del ViewController i l'arquitectura MVC, així com la creació de vistes utilitzant Storyboards. Esperem que aquest post hagi proporcionat una introducció útil per a aquells que s'aventuren al desenvolupament d'aplicacions iOS.

cta:cloud_so

i