Blog / Què és un servidor web?

Què és un servidor web?

per SW Team

Un servidor web és un programa informàtic instal·lat al servidor i dissenyat per rebre, processar i respondre a sol·licituds de recursos web per part dels clients, com a navegadors web. Funciona com un intermediari entre el client i el servidor que allotja els recursos web (fitxers, imatges, codi), facilitant el lliurament de contingut als usuaris que hi accedeixen a través d'internet.

cta:cloud_app_swpanel_smart_d5

Com funciona un servidor web?

Per veure en funcionament un servidor web, cal disposar d'un client que faci una petició per HTTP/HTTPS. De forma diària utilitzem clients web, també anomenats navegadors, com Chrome, Firefox o Safari. Quan busquem el domini d'una web al navegador, es fan una sèrie de peticions a diversos servidors abans d'obtenir la web que estem buscant.

- 1.Resolució de DNS: Primerament, com expliquem al bloc “Què és un domini?”, necessitem traduir el nom de domini a la IP del servidor on es troba la web.

- 2.Sol·licitud al servidor web: Un cop es disposi de l'adreça IP del servidor, el teu navegador envia una sol·licitud al servidor corresponent demanant la pàgina web específica que desitges veure.

- 3.Processament de la sol·licitud: Quan el servidor web rep la sol·licitud, comença a processar-la. Això implica determinar quin recurs específic s'està sol·licitant, com ara una pàgina HTML, una imatge, un fitxer CSS o JavaScript, entre d'altres. Per això, el servidor web pot interpretar la URL i altres dades de la sol·licitud per determinar quin fitxer o recurs ha de servir.

  • a. Accés als recursos estàtics: Si la sol·licitud implica l'accés a recursos estàtics, com ara fitxers HTML, imatges, CSS o JavaScript, el servidor web els recupera directament del directori on es trobin.

  • b. Interpretació del codi (en cas d'aplicacions dinàmiques): Si la sol·licitud implica l'execució de codi, com en el cas d'aplicacions web dinàmiques que utilitzen tecnologies com PHP, Python, Ruby, Node.js, entre d'altres, el servidor web pot passar la sol·licitud a un intèrpret de codi corresponent. Aquest intèrpret executarà el codi, generarà el contingut dinàmic i tornarà els resultats al servidor web perquè els lliuri al client.

- 4.Generació de la resposta: Quan el servidor web sap quins recursos necessita per satisfer la petició del teu navegador, genera la resposta que serà enviada de tornada al navegador amb aquests recursos. Aquesta resposta pot incloure el contingut sol·licitat, així com també encapçalats HTTP que proporcionen informació addicional sobre la resposta, com ara el tipus de contingut, el codi d'estat (com 200 per a èxit, 404 per a recurs no trobat, etc.), entre d'altres.

- 5. Enviament de la resposta al navegador: Finalment, el servidor web envia la resposta al navegador que va fer la sol·licitud. El navegador rep aquesta resposta i interpreta les dades rebudes.

- 6. Renderització del contingut: Un cop el navegador ha rebut el contingut HTML, juntament amb altres recursos com CSS i JavaScript, comença a renderitzar la pàgina web. Això implica interpretar i processar l'HTML per construir l'arbre DOM (Document Object Model), aplicar estils CSS per donar format i disseny a la pàgina, i executar scripts de JavaScript per afegir interactivitat i funcionalitat a la pàgina.

- 7. Visualització de la pàgina web: Finalment, el navegador mostra la pàgina web completament renderitzada a la finestra de l'usuari, permetent interactuar amb el contingut i navegar pel lloc web segons sigui necessari.

cta:cloud_app_swpanel_smart_d5

Tipus de servidors web

Actualment, hi ha múltiples softwares per implementar servidors web. Depenent del sistema operatiu del servidor i les necessitats que haguem de cobrir, haurem d'escollir entre un o altre:

· Apache HTTP Server: És un dels servidors web més antics i àmpliament utilitzats. És conegut per la seva estabilitat, flexibilitat i suport per a una àmplia gamma de mòduls i configuracions. És de codi obert i s'executa a la majoria dels sistemes operatius, cosa que ho fa molt versàtil.

· Nginx: És conegut pel seu alt rendiment i eficiència en el maneig d'un gran nombre de sol·licituds simultànies. Està dissenyat per ser lleuger i escalable, i és especialment útil per servir contingut estàtic i actuar com a proxy invers per a servidors d'aplicacions. És àmpliament utilitzat en entorns d'alta càrrega i llocs web de gran escala.

· Microsoft Internet Information Services (IIS): Desenvolupat per Microsoft, és el servidor web més comunament utilitzat en entorns que executen el sistema operatiu Windows Server. Ofereix una integració estreta amb altres tecnologies de Microsoft, com ASP.NET i serveis web de Microsoft, cosa que el fa popular entre les organitzacions que utilitzen solucions Microsoft a la seva infraestructura.

· LiteSpeed ​​Web Server: Similar en funcionalitat a Apache, però amb un enfocament en el rendiment i l'eficiència. LiteSpeed ​​és conegut per la seva velocitat i capacitat per manejar càrregues de treball pesades. Ofereix característiques com l'acceleració de PHP i el suport per a caché de pàgina, el que ho fa ideal per millorar el rendiment de llocs web dinàmics i d'alt trànsit.

A SW Hosting utilitzem Apache i Nginx en conjunt, cosa que ens brinda tots els avantatges de tots dos programaris, fent un Servidor Web d'alt rendiment, eficient, estable i flexible.

cta:cloud_app_swpanel_smart_d5

i