Blog / Resol Problemes Comuns amb Java

Resol Problemes Comuns amb Java

per SW Team

Java és un llenguatge de programació popular conegut per la seva versatilitat i potència. Des de la manipulació de cadenes fins a la manipulació de matrius, Java ofereix una àmplia gamma d'eines per a abordar una varietat de desafiaments de programació. En aquest blog, explorarem algunes solucions a problemes comuns a Java, des d'invertir una cadena fins a trobar el segon major número en una matriu d'enters.

cta:domains

1) Invertir una Cadena en Java

Invertir una cadena és una tasca comuna en la programació, i en Java, es pot aconseguir fàcilment utilitzant la classe StringBuilder o mitjançant un enfocament recursivo. Aquí, presentem una solució utilitzant StringBuilder:

public class ReverseString {
  public static String reverse(String str) {
    return new StringBuilder(str).reverse().toString();
  }

  public static void main(String[] args) {
    String example = "Hola Mundo";
    System.out.println("Cadena original: " + example);
    System.out.println("Cadena invertida: " + reverse(example));
  }
}

Resultat de l'exemple:

Cadena original: Hola Món
Cadena invertida: nòM aloH

2) Crear una Piràmide de Números a Java

Crear una piràmide de números és un exercici interessant que implica bucles niats. Aquí hi ha un exemple de com fer-lo a Java:

public class NumberPyramid {
  public static void main(String[] args) {
    int rows = 5;

    for (int i = 1; i <= rows; i++) {
      for (int j = 1; j <= i; j++) {
        System.out.print(j + " ");
      }
      System.out.println();
    }
  }
}

Resultat del'exemple:

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5

3) Eliminar Tots els Espais en Blanco d'una Cadena a Java

A vegades, és necessari eliminar els espais en blanc d'una cadena per a realitzar operacions més netes. Aquí està com fer-ho a Java:

public class RemoveSpaces {
  public static String remove(String str) {
    return str.replaceAll("\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\s", "");
  }

  public static void main(String[] args) {
    String example = "Hola Mundo Feliz";
    System.out.println("Cadena original: " + example);
    System.out.println("Cadena sin espacios: " + remove(example));
  }
}

Resultat de l'exemple:

Cadena original: Hola Món Feliç
Cadena sin espacios: HolaMónFeliç 

cta:hosting

4) Trobar Caràcters Duplicats en una Cadena a Java

Per a trobar caràcters duplicats en una cadena a Java, podem usar un HashMap per a realitzar un seguiment de la freqüència de cada caràcter. Aquí està la implementació:

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class DuplicateCharacters {
  public static void findDuplicates(String str) {
    Map<Character, Integer> charCountMap = new HashMap<>();

    for (char c : str.toCharArray()) {
      if (charCountMap.containsKey(c)) {
        charCountMap.put(c, charCountMap.get(c) + 1);
      } else {
        charCountMap.put(c, 1);
      }
    }

    System.out.println("Caracteres duplicados en la cadena '" + str + "': ");
    for (Map.Entry<Character, Integer> entry : charCountMap.entrySet()) {
      if (entry.getValue() > 1) {
        System.out.println(entry.getKey() + " - " + entry.getValue() + " veces");
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    String example = "programación en Java";
    findDuplicates(example);
  }
}

Resultat de l'exemple:

Caràcters duplicats en la cadena 'programació en Java':

 - 2 vegades
a - 4 vegades
n - 2 vegades
r - 2 vegades

5) Comprovar la Igualtat de Dues Matrius a Java

Per a verificar la igualtat de dues matrius a Java, necessitem comparar element per element. Aquí hi ha un exemple de com fer-lo:

public class MatrixEquality {
  public static boolean areEqual(int[][] matrix1, int[][] matrix2) {
    if (matrix1.length != matrix2.length || matrix1[0].length != matrix2[0].length) {
      return false;
    }

    for (int i = 0; i < matrix1.length; i++) {
      for (int j = 0; j < matrix1[0].length; j++) {
        if (matrix1[i][j] != matrix2[i][j]) {
          return false;
        }
      }
    }

    return true;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[][] matrix1 = {{1, 2}, {3, 5}};
    int[][] matrix2 = {{1, 2}, {3, 4}};
    System.out.println("¿Las matrices son iguales? " + areEqual(matrix1, matrix2));
  }
}

Resultat de l'exemple:

Les matrius són iguals? false

6) Programa d'Anagrama en Java

Un anagrama és una paraula o frase formada reorganitzant les lletres d'una altra. Aquí hi ha una implementació a Java per a verificar si dues cadenes són anagrames:

import java.util.Arrays;

public class Anagram {
  public static boolean areAnagrams(String str1, String str2) {
    if (str1.length() != str2.length()) {
      return false;
    }

    char[] chars1 = str1.toCharArray();
    char[] chars2 = str2.toCharArray();

    Arrays.sort(chars1);
    Arrays.sort(chars2);

    return Arrays.equals(chars1, chars2);
  }

  public static void main(String[] args) {
    String word1 = "listen";
    String word2 = "silent";
    System.out.println("¿Son anagramas? " + areAnagrams(word1, word2));
  }
}

Resultat de l'exemple:

¿Són anagrames? true

7) Programa de Números Armstrong en Java

Un número d'Armstrong (també conegut com a número narcisista) és un número que és igual a la suma dels seus propis dígits elevats a la potència del nombre de dígits. Aquí està la implementació a Java per a verificar si un número és un número d'Armstrong:

public class ArmstrongNumber {
  public static boolean isArmstrong(int number) {
    int originalNumber = number;
    int digits = String.valueOf(number).length();
    int sum = 0;

    while (number != 0) {
      int digit = number % 10;
      sum += Math.pow(digit, digits);
      number /= 10;
    }

    return sum == originalNumber;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int num = 153;
    System.out.println(num + " es un número de Armstrong: " + isArmstrong(num));
  }
}

Resultat de l'exemple:

153 és un número d'Armstrong: true

8) Trobar Elements Duplicats en un Array a Java

Per a trobar elements duplicats en un array a Java, podem utilitzar un HashSet per a mantenir un registre dels elements únics i comparar-los amb els elements del array. Aquí està la implementació:

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

public class DuplicateElements {
  public static void findDuplicates(int[] array) {
    Set<Integer> uniqueElements = new HashSet<>();
    Set<Integer> duplicateElements = new HashSet<>();

    for (int num : array) {
      if (!uniqueElements.add(num)) {
        duplicateElements.add(num);
      }
    }

    System.out.println("Elementos duplicados en el array:");
    System.out.println(duplicateElements);
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 3};
    findDuplicates(numbers);
  }
}

Resultat d'Exemple::

Elements duplicats en el array:
[2, 3]

9) Trobar la Suma de Tots els Dígits d'un Número a Java

Per a trobar la suma de tots els dígits d'un número a Java, podem usar un bucle while per a iterar sobre cada dígit i sumar-los. Aquí està la implementació:

public class SumOfDigits {
  public static int sum(int number) {
    int sum = 0;

    while (number != 0) {
      sum += number % 10;
      number /= 10;
    }

    return sum;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int num = 12345;
    System.out.println("Suma de los dígitos de " + num + ": " + sum(num));
  }
}

Resultat de l'exemple:

Suma dels dígits de 12345: 15

10) Trobar el Segon Major Número en una Matriu d'Enters a Java

Per a trobar el segon major número en una matriu d'enters a Java, podem seguir un enfocament on inicialment trobem el major número i després l'eliminem per a trobar el següent major. Aquí està la implementació:

public class SecondLargest {
  public static int findSecondLargest(int[][] matrix) {
    int max = Integer.MIN_VALUE;
    int secondMax = Integer.MIN_VALUE;

    for (int[] row : matrix) {
      for (int num : row) {
        if (num > max) {
          secondMax = max;
          max = num;
        } else if (num > secondMax && num < max) {
          secondMax = num;
        }
      }
    }

    return secondMax;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[][] matrix = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    System.out.println("El segundo mayor número en la matriz es: " + findSecondLargest(matrix));
  }
}

Resultat de l'exemple:

El segon major número en la matriu és: 8

Conclusió

En conclusió, Java ofereix una àmplia gamma d'eines i funcionalitats per a abordar una varietat de desafiaments de programació, des de manipulació de cadenes fins a manipulació de matrius i més enllà. Amb les solucions proporcionades aquí, pots resoldre problemes comuns de manera eficient i efectiva a Java. Explora, experimenta i gaudeix programant amb Java!

cta:cloud_so

i