Blog / UFW: Un Cop d'ull Profund a la Seguretat en Linux

UFW: Un Cop d'ull Profund a la Seguretat en Linux

per SW Team

Descobreix la importància de les UFW en l'administració de xarxes Linux. Aprèn com aquestes regles i ordres proporcionen un Firewall efectiu, controlen el trànsit i garanteixen la seguretat. Coneix funcions clau com el filtrat de paquets, NAT, control de connexions i protecció contra DDoS.

cta:cloud_so

Introducció

UFW (Uncomplicated Firewall) és una interfície d'usuari simplificada per a iptables, que és el firewall predeterminat en molts sistemes Linux. Desenvolupat originalment per a Ubuntu, UFW està dissenyat per a fer que la configuració i l'ús del firewall en Linux siguin més accessibles i menys complicats per als usuaris que no estan familiaritzats amb iptables.

UFW permet als usuaris configurar regles de firewall de manera ràpida i senzilla mitjançant ordres simples en la terminal. Això facilita la implementació de polítiques de seguretat bàsiques, com permetre o denegar el trànsit en determinats ports o adreces IP.

Algunes característiques i avantatges d' UFW inclouen:

Sintaxi simplificada:

UFW utilitza una sintaxi simplificada per a definir regles de firewall, la qual cosa fa que la configuració sigui més comprensible i menys propensa a errors.

Interfície d'usuari intuïtiva:

A més de la línia d'ordres, UFW també pot ser configurat a través d'eines gràfiques en algunes distribucions Linux, la qual cosa ho fa més accessible per a usuaris que prefereixen interfícies visuals.

Configuració ràpida:

Amb unes poques ordres simples, els usuaris poden habilitar o deshabilitar el firewall, permetre o denegar trànsit en ports específics, o permetre connexions des d'adreces IP específiques.

Integració amb el sistema:

UFW està integrat amb els sistemes d'inici de sessió de Linux, la qual cosa significa que les regles de firewall s'apliquen automàticament cada vegada que el sistema es reinicia.

Suport per a perfils predefinits:

UFW ofereix perfils predefinits per a aplicacions comunes, com a serveis web, correu electrònic i FTP, la qual cosa facilita la configuració del firewall per a protegir aquests serveis.

En resum, UFW és una eina útil per a administrar el firewall en sistemes Linux, especialment per a usuaris que busquen una forma més simple i amigable de configurar la seguretat de xarxa en els seus sistemes.

Funcions principals

Les funcions principals d' UFW (Uncomplicated Firewall) inclouen:

Configuració de regles de firewall

UFW permet als usuaris definir regles de firewall de manera senzilla i ràpida per a controlar el trànsit de xarxa entrant i sortint en un sistema Linux. Aquestes regles poden especificar quins tipus de connexions estan permeses o denegades en funció d'adreces IP, ports i protocols.

Sintaxi simplificada

UFW utilitza una sintaxi simplificada que fa que la configuració del firewall sigui més accessible per a usuaris no familiaritzats amb iptables, el firewall estàndard en sistemes Linux. Les ordres d' UFW són més intuïtives i fàcils d'entendre que les regles d' iptables.

Interfície d'usuari intuïtiva

UFW proporciona una interfície d'usuari intuïtiva que permet configurar el firewall tant a través de la línia d'ordres com mitjançant eines gràfiques en algunes distribucions Linux. Això fa que l'administració del firewall sigui més accessible per a una varietat d'usuaris.

Habilitació i deshabilitación ràpida del firewall

UFW facilita l'habilitació i deshabilitació del firewall amb simples ordres d'inici i detenció. Això permet als usuaris activar ràpidament la protecció del firewall quan sigui necessari i desactivar-la quan no sigui necessària.

Suport per a perfils predefinits

UFW ofereix perfils predefinits per a aplicacions comunes, com a serveis web, correu electrònic i FTP. Aquests perfils contenen regles de firewall específiques per a protegir aquests serveis, la qual cosa facilita la configuració del firewall per a usuaris que desitgen protegir els seus serveis bàsics de xarxa.

Integració amb el sistema d'inici

UFW està integrat amb els sistemes d'inici de sessió de Linux, la qual cosa significa que les regles de firewall s'apliquen automàticament cada vegada que el sistema es reinicia. Això garanteix que la protecció del firewall estigui sempre activa i actualitzada.

Protecció contra atacs DDoS: Mitigant Amenaces

UFW (Uncomplicated Firewall) pot ajudar a mitigar alguns tipus d'atacs de denegació de servei distribuït (DDoS) en limitar o bloquejar el trànsit maliciós. Aquí hi ha algunes formes en què UFW pot contribuir a la mitigació de DDoS:

Filtrat per IP

UFW pot bloquejar o limitar el trànsit entrant d'adreces IP sospitoses o que estan generant un alt volum de sol·licituds. Això pot ajudar a mitigar atacs d'inundació de paquets (com a atacs SYN flood) bloquejant el trànsit maliciós en l'etapa inicial.

Filtrat per port i protocol

UFW pot bloquejar el trànsit que utilitza certs protocols o ports específics, la qual cosa pot ajudar a mitigar atacs dirigits a serveis específics que utilitzen aquests ports.

Limitació de connexions

UFW pot imposar límits en el nombre de connexions simultànies permeses des d'una adreça IP o cap a un servei específic, la qual cosa pot ajudar a mitigar atacs de saturació de recursos, limitant el nombre de connexions que un atacant pot establir.

Registre de paquets

UFW es pot configurar per a registrar informació detallada sobre el trànsit de xarxa, la qual cosa pot ajudar en la detecció i anàlisi d'atacs DDoS. Els registres poden ser utilitzats per a identificar patrons de trànsit maliciós i ajustar les regles de filtrat en conseqüència.

Coordinació amb altres sistemes de mitigació

UFW es pot integrar amb altres sistemes de mitigació de DDoS, com a serveis de mitigació de proveïdors de xarxa o solucions de seguretat en el núvol. En combinació amb aquestes solucions, UFW pot proporcionar una capa addicional de defensa contra atacs DDoS.

És important tenir en compte que, si bé UFW pot ajudar a mitigar alguns aspectes dels atacs DDoS, no és una solució completa per si sola. La mitigació efectiva de DDoS generalment requereix una estratègia integral que inclogui la coordinació entre diverses capes de defensa, com firewalls, sistemes de detecció i prevenció d'intrusions (IDS/IPS), serveis de mitigació de DDoS dedicats i mesures de seguretat a nivell d'aplicació.

UFW en acció: exemple pràctic

Aquí tens un exemple pràctic de com usar UFW per a configurar un firewall bàsic en un servidor Ubuntu. En aquest exemple, configurarem el firewall per a permetre el trànsit entrant en els ports 22 (SSH), 80 (HTTP) i 443 (HTTPS), i denegarem qualsevol altre trànsit entrant:

 • Primer, assegura't de tenir UFW instal·lat. Si no ho tens, pots instal·lar-lo executant la següent ordre:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ufw
 • Habilita UFW executant la següent ordre:
sudo ufw enable
 • Ara, permetem el trànsit en els ports 22 (SSH), 80 (HTTP) i 443 (HTTPS):
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
 • Pots verificar les regles que has configurat utilitzant la següent ordre:
sudo ufw status

Hauries de veure una sortida similar a aquesta:

Status: active

To             Action   From
--             ------   ----
22/tcp           ALLOW    Anywhere
80/tcp           ALLOW    Anywhere
443/tcp          ALLOW    Anywhere
 • Finalment, si desitges denegar qualsevol altre trànsit entrant que no estigui permès explícitament, pots establir una política predeterminada per a denegar el trànsit entrant amb la següent ordre:
sudo ufw default deny incoming

Amb això, el teu firewall UFW està configurat per a permetre el trànsit en els ports 22, 80 i 443, i denegar qualsevol altre trànsit entrant. És important tenir en compte que, depenent de les teves necessitats i configuració específica del servidor, és possible que desitgis ajustar aquestes regles per a adaptar-les al teu entorn específic. A més, assegura't de tenir accés adequat al servidor després d'aplicar aquestes regles per a evitar bloquejar accidentalment la teva pròpia connexió.

FAQs (Preguntes Freqüents)

Què és UFW?

UFW (Uncomplicated Firewall) és una interfície d'usuari simplificada per a iptables, el firewall estàndard en molts sistemes Linux. Està dissenyat per a facilitar la configuració i l'ús del firewall en Linux, especialment per a usuaris que no estan familiaritzats amb iptables.

Com instal·lo UFW en el meu sistema Linux?

Pots instal·lar UFW en sistemes basats en Debian / Ubuntu executant l'ordre suo apt-get install ufw. En altres distribucions de Linux, la instal·lació pot variar, però generalment es troba en els repositoris de paquets.

Com inicio o detinc UFW?

Pots iniciar UFW executant suo ufw enable, i detenir-lo executant suo ufw disable. Després d'iniciar UFW, les regles de firewall que hagis configurat s'aplicaran.

Com afegeixo regles de firewall amb UFW?

Pots afegir regles de firewall permetent o denegant trànsit en ports específics, adreces IP o protocols. Per exemple, per a permetre el trànsit en el port 80, pots executar suo ufw allow 80/tcp.

Com elimino regles de firewall en UFW?

Per a eliminar una regla de firewall en UFW, necessites saber el número de la regla que desitges eliminar. Pots veure el número de les regles executant suo ufw estatus numbered. Després, per a eliminar una regla específica, executa suo ufw delete <número de regla>.

Puc permetre/denegar trànsit per aplicació en UFW?

UFW no proporciona suport directe per a permetre/denegar trànsit per aplicació. No obstant això, pots configurar regles de firewall basades en ports per a permetre/denegar trànsit per a serveis específics que utilitzen aquests ports.

Puc configurar UFW perquè s'executi en l'arrencada?

Sí, UFW es pot configurar per a iniciar-se automàticament en l'arrencada del sistema. Després d'habilitar UFW amb suo ufw enable, estarà actiu en cada inici del sistema.

UFW proporciona protecció contra DDoS?

UFW pot ajudar a mitigar alguns tipus d'atacs de denegació de servei distribuït (DDoS) en limitar o bloquejar el trànsit maliciós. No obstant això, la mitigació efectiva de DDoS generalment requereix una estratègia integral que inclogui la coordinació entre diverses capes de defensa.

cta:cloud_so

i