· Tutorial ·

Com modificar el directori destinació d'un compte FTP

El directori arrel d'un compte FTP és la carpeta que es troba més amunt a la jerarquia de directoris. Podràs veure, de la carpeta seleccionada, el contingut i el contingut dels directoris fills.

Per modificar el directori arrel d'un compte FTP hauràs d'accedir al dashboard del teu Servei de Hosting. Posteriorment, hauràs d'accedir a Gestions sobre el serveiGestió de FTP:

enter image description here

Hauràs de localitzar el teu compte de FTP. Posteriorment, fer clic al menú [...] → modificar compte FTP.

enter image description here

En aquesta finestra nova i des de l'apartat Selecciona el directori, marca el nou directori arrel per al teu compte FTP.

enter image description here

Tingues en compte que el compte FTP no podrà accedir a cap directori que estigui per sobre del directori arrel.

Si el compte FTP està assignat o vinculat a WordPress, no podràs modificar-ne el directori arrel.

Per crear un compte FTP consulta el manual Com crear un compte FTP

i