· Tutorial ·

Espai disponible al nostre servidor

En aquest manual aprendrem a veure l'espai disponible al nostre servidor Linux.

Ens connectarem al nostre servidor via SSH mitjançant el nostre terminal. Un cop dins utilitzarem la següent ordre:

# df -h

La qual ens tornarà el resultat següent: enter image description here

La carpeta que ens importa és "dev/xvda3", sent "size" l'espai de la mateixa, "used" l'usat i "avaible" el disponible.

Si el que volem és saber l'espai ocupat per carpetes al directori "home" utilitzarem:

# du -h / home

La qual ens tornarà el resultat següent: enter image description here

Si volem cercar un arxiu més gran de 50M:

# find / -type f -size +50M -exec ls -lh {} \;

La qual ens tornarà el resultat següent: enter image description here

Esperem que aquest manual t'hagi estat útil.

i