· Tutorial ·

Instal·lació d' osTicket en un servidor amb Linux Debian 10

En aquest manual t'ensenyarem com instal·lar osTicket al teu servidor.

info Per a la realització del manual s'ha fet servir un servidor Debian 10 totalment buit (sense SWPanel). La major part de la instal·lació es realitzarà a través de la consola.

Requisits

Per poder instal·lar el software osTicket necessites complir una sèrie de requisits previs:

 • Un servidor actualitzat (en el nostre cas un Debian 10)
 • Un entorn LAMP (Linux, Apache, MariaDB/MySQL i PHP)
 • Un usuari amb permisos sudo (usarem l'usuari root)
 • Accés a Internet (per descarregar el software)

Preparació del servidor

Executem les ordres següents des del terminal amb l'usuari root:

 1. Actualitzem el sistema
sudo apt update && sudo apt -y upgrade
 1. Instal·lem el programa unzip
sudo apt install -y unzip
 1. Instal·lem Apache
sudo apt install apache2 apache2-utils
 1. Habilitem l'inici automàtic d'Apache en reiniciar el nostre sistema
systemctl enable apache2
 1. Configurem www-data (usuari d'apache) com a propietari de l'arrel web
chown www-data:www-data /var/www/ -R
 1. Instal·lem MariaDB
sudo apt install mariadb-server mariadb-client
 1. Habilitem l'inici automàtic de MariaDB en reiniciar el nostre sistema
systemctl enable mariadb
 1. Instal·lem PHP 7.3
apt install php7.3 libapache2-mod-php7.3 php7.3-mysql php-common php7.3-cli php7.3-common php7.3-json php7.3-opcache php7.3-readline
 1. Habilitem el mòdul Apache php 7.3
a2enmod php7.3
 1. Reiniciem el servidor web
systemctl restart apache2

Instal·lació del software

Executem les ordres següents des del terminal amb l'usuari root:

 1. Descarreguem el programa des del lloc de desenvolupament
wget -q https://github.com/osTicket/osTicket/releases/download/v1.15.2/osTicket-v1.15.2.zip
 1. Descomprimim el fitxer descarregat
unzip -q osTicket-v1.15.2.zip
 1. Movem la carpeta que conté l'aplicació al directori arrel
mv upload/ /var/www/osticket
 1. Esborrem la carpeta scripts (no la utilitzarem)
rm -r scripts
 1. Esborrem el fitxer zip (ja no ho necessitem)
rm -r osTicket-v1.15.2.zip
 1. Crearem el fitxer de configuració inicial de osTicket
cp /var/www/osticket/include/ost-sampleconfig.php /var/www/osticket/include/ost-config.php
 1. Donem permís d'escriptura al fitxer de configuració de l'aplicació
chown www-data: /var/www/osticket/include/ost-config.php

Base de dades

Crearem la base de dades perquè funcioni correctament amb l'aplicació

 1. Connectem amb la base de dades amb l'usuari root i la contrasenya
mysql -u root -p

(introduirem la contrasenya de l'usuari root i premerem intro)

 1. Crearem la Base de Dades amb el nom "ostiquet"
create database osticket charset utf8mb4 collate utf8mb4_unicode_ci;
 1. Crearem l'usuari i la contrasenya de la Base de Dades (Substituir les X per la contrasenya desitjada)
create user osticket@localhost identified by 'XXXXXXXX';
 1. Donarem els permisos necessaris a l'usuari sobre la base de dades
grant all privileges on osticket.* to osticket@localhost;
 1. Tancarem la connexió amb la Base de Dades
exit

Servidor web

Configurarem el servidor web perquè funcioni correctament amb l'aplicació.

 1. Creem una configuració per al servei web d'ostiquet
nano /etc/apache2/sites-available/osticket.conf
 1. El contingut del fitxer serà:
Alias /osticket /var/www/osticket
 1. Tanquem el fitxer desant els canvis prement Ctrl+X i prement y+intro.

 2. Activem la nova configuració

a2ensite osticket.conf
 1. Recarreguem la configuració del servidor web
systemctl reload apache2

PHP

Instal·lem les extensions necessàries perquè funcioni correctament l'aplicació.

 1. Per a la versió 7.3 (la que recomana l'aplicació)
apt install -y php7.3-apcu php7.3-gd php7.3-imap php7.3-intl php7.3-mbstring php7.3-xml
 1. Reiniciem el servidor web perquè els canvis tinguin efecte
systemctl reload apache2

Instal·lació web

L'última fase de la instal·lació és configurar l'aplicació a través d'un navegador web on ens permetrà crear l'usuari administrador i demanarà les dades de la base de dades.

Per poder accedir a aquesta configuració, obrirem un explorador web i buscarem http://domini/osticket o si no n'hi ha http://nom-de-la-maquina/osticket.

La primera pàgina ens mostrarà una sèrie de comprovacions, si hem seguit el manual, les tindrem totes correctes i farem clic a Continue.

enter image description here

A la següent pàgina ens deixarà crear l'usuari administrador, la contrasenya i ens demanarà les dades de connexió de la base de dades. Un cop introduïts farem clic a Install Now. Dades requerides:

System Settings

 • Helpdesk Name (Posem el nom de la nostra companyia)
 • Default Email (Posem un correu de la nostra companyia)

Admin User

 • First Name (Posem el nom de l'usuari administrador)
 • Last Name (Posem el cognom de l'usuari administrador)
 • Email Address (Posem el email de l'usuari administrador)
 • Username (No existeix, ho creem ara)
 • Password (No existeix, ho creem ara)
 • Retype Password (Tornem a posar el pasword)

Database Settings

 • MySQL Table Prefix (ho deixem tal com està)
 • MySQL Hostname (ho deixem tal com està)
 • MySQL Database (nom de la base de dades --> osticket)
 • MySQL Username (usuari de la base de dades -->osticket)
 • MySQL Password (la contrasenya de la base de dades que vam posar -->XXXXXXXX)

enter image description here enter image description here

El procés d'instal·lació trigarà un moment i ens mostrarà una darrera pàgina on ens informarà del resultat exitós de l'operació i ens suggerirà que donem permís a l'arxiu de configuració de l'aplicació.

enter image description here

 1. Esborrarem l'instal·lador web de l'aplicació
rm -rf /var/www/osticket/setup/
 1. Donarem permisos al fitxer de configuració
chmod 0644 /var/www/osticket/include/ost-config.php

success Fet! Ja podrem accedir al nostre servei d' osTicket usant la URL: http://dominio/osticket

enter image description here

Per accedir al backend ho farem a través de la mateixa URL però afegint-hi "/scp" al final (http://domini/osticket/scp).

enter image description here

Modificar l'idioma (opcional)

Per poder modificar l'idioma de l'aplicació hem de descarregar el fitxer de l'idioma que ens interessa des de la pàgina oficial de l'aplicació, passar l'arxiu per FTP i descomprimir-lo a la ubicació correcta. Com que el servidor que fem servir és un Debian 10 buit, el primer serà crear un usuari i instal·lar el servei d' FTP.

 1. Creem un usuari al sistema per a l' FTP
adduser testftp
 • Introduïm la contrasenya i pressionem intro.
 • Repetim la contrasenya i pressionem intro.
 • Fem 5 intros, pressionem i + intro.
 1. Instal·lació de vsftp des dels repositoris de Debian 10
sudo apt -y install vsftpd
 1. Configurem el servei de FTP modificant el seu fitxer de configuració
nano /etc/vsftpd.conf
 1. Modifiquem:
...
write_enable=YES
...
ssl_enable=YES
...
 1. Tanquem el fitxer amb Ctrl + x i el guardem amb y + intro.

 2. Reiniciem el servei perquè les modificacions tinguin efecte

systemctl reload vsftpd 
 1. Descarreguem el paquet d'idioma de la web oficial de [osTicket] (https://osticket.com/download/) fent clic a Language pack, seleccionant l'idioma (Spanish - Español) i fent clic a Download.

 2. Passem per FTP el paquet d'idioma al servidor amb algun client FTP com a Filezilla.

 3. Descomprimim el paquet al directori correcte

unzip /home/testftp/osTicket-lang.zip -d /var/www/osticket/include/i18n/ 
 1. Entrem al backend amb la URL http://domini/osticket/scp

 2. Fem servir les credencials de l'usuari administrador per entrar

 3. Fem clic a la pestanya settings

enter image description here

 1. Busquem l'opció Primary Language i seleccionem "espanyol (Espanya)"

 2. Baixem al final de la pàgina i fem clic a Save Changes enter image description here

info Fet! Si canviem de pestanya o en sortim, ja ens modifica l'idioma.

i