Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

PHPMailer

INTRODUCCIÓ

En alguns servidors la funció de PHP mail() no està disponible. Aquesta funció és cada vegada més habitual que estigui desactivada als servidors com a mesura de seguretat. Normalment es desactiva per protecció contra SPAM, mail spoofing i proxy mail server. En cas que qualsevol de les webs allotjades sigui vulnerada per un usuari malintencionat, s'eviten els riscos esmentats.

La llibreria de PHPMailer

La llibreria PHPMailer ens permet, entre d'altres funcionalitats, establir una connexió SMTP amb un servidor de correu. Aquest servidor SMTP serà qui enviï realment el nostre correu electrònic.

El web oficial del projecte a GitHub conté la documentació amb les opcions d'instal·lació i configuració. Enllaç a Github: https://github.com/PHPMailer/PHPMailer

enter image description here

enter image description here

Crear compte de correu i obtenir dades de connexió

Necessitarem tenir un compte de correu creat i les dades de connexió. Per aquest exemple necessitarem: El servidor de correu sortint (Servidor SMTP), usuari i contrasenya.

Manual compte de correu

Manual configuració a Outlook

Instal·lació de PHPMailer amb composer

És l'opció més fàcil i ràpida per als usuaris que ja utilitzen composer en el seu projecte. Afegir al fitxer composer.json:

"phpmailer/phpmailer": "~6.1"

O directament: composer requereix phpmailer/phpmailer

Hi ha un exemple complet de configuració a la pàgina de Github.

Instal·lació manual de PHPMailer

1.- Descarregar la llibreria de https://github.com/PHPMailer/PHPMailer, click al botó verd de “Clone or download” i “Download ZIP”

2.- Descomprimir el fitxer descarregat “PHPMailer-master.zip” i reanomenar el directori PHPMailer-master per PHPMailer

3.- Copiar el directori PHPMailer dins el nostre projecte. Per verificar que les rutes són correctes, hauríeu d'existir des de l'arrel del nostre projecte: /PHPMailer/src/PHPMailer.php

##Exemple simple de configuració

1.- Desar el següent codi en un fitxer exemple.php

SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER; // Mostrar sortida (Desactivar en producció) $mail->isSMTP(); // Activar enviament SMTP $mail->Host = 'CONFIGURAR_SERVIDOR_SMTP'; // Servidor SMTP $mail->SMTPAuth = true; // Identificació SMTP $mail->Username = 'CONFIGURAR_USUARI_SMTP'; // Usuari SMTP $mail->Password = 'CONFIGURAR_CONTRASENYA_SMTP'; // Contrasenya SMTP $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS; $mail->Port = 587; $mail->setFrom('hola@prueba.com', 'El teu nom'); // Remitent del correu // Destinataris $mail->addAddress('prova@elmeudomini.com', 'Nom del destinari'); // Email i nom del destinatari // Contingut del correu $mail->isHTML(true); $mail->Subject = 'Assumpte del correu'; $mail->Body = 'Contingut del correu en HTML!'; $mail->AltBody = 'Contingut del correu en text pla per als clients de correu que no suportin HTML'; $mail->send(); echo 'El missatge s'ha enviat'; } catch (Exception $e) { echo "El missatge no s'ha enviat. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}"; } **2.-** Modificar els paràmetres de connexió, l'e-mail del remitent i del destinatari on enviarem el nostre correu de prova. **3.-** Pujar per FTP el directori PHPMailer i el fitxer exemple.php a l'arrel del directori públic. Pel nostre cas: /dades/web **4.-** Executar l'exemple des de [http://tudominio.com/exemple.php](http://tudominio.com/exemple.php) Ens mostrarà el debug del procés i si tot ha anat bé haurem rebut el correu electrònic. Si mostreu algun error, ja sigui de PHP o de connexió SMTP, haurem de depurar l'origen del problema. **En producció, recordeu desactivar el debug d'errors PHP i SMTP** ## Exemple per a Wordpress Per als que tinguin una web amb Wordpress serà més fàcil utilitzar el connector WP Mail SMTP [https://es.wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/](https://es.wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/) Manual específic per a aquest cas a: [https://www.swhosting.com/es/comunidad/manual/configurar-plugin-para-envio-de-correo-wp-mail-smtp-en-wordpress](https:/ /www.swhosting.com/es/comunidad/manual/configurar-plugin-para-envio-de-correo-wp-mail-smtp-en-wordpress)
Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.
Més de 2000 m² d'instal·lacions pròpies i Centres de Dades a Espanya
La teva privacitat és important per a nosaltres
Utilitzem cookies pròpies per al correcte funcionament del lloc. A més, s'utilitzen altres de tercers només per a fins analítics. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemin dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió, amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Pots canviar les teves preferències en qualsevol moment entrant de nou en aquest lloc web. Per a més informació sobre la nostra política de cookies pots visitar la nostra Informació cookies. Pots prémer el botó "Acceptar i tancar" per atorgar-nos el teu consentiment o pots accedir a informació més detallada i administrar les cookies.