Avís legal

Informació legal

SW Hosting and C.T. SL amb domicili social al carrer Ponent, 13 -15 Pol. Ind. Mas Llado II, 17458 Fornells de la Selva - Girona - Spain, correu electrònic: info@swhosting.com i registrada al Registre Mercantil de Girona en el Volum 1640, Foli 16, Full GI27111 i amb CIF ESB17659301

Amb caràcter general, les relacions entre SW Hosting and C.T. SL, en endavant SW Hosting, i els seus clients derivades de la contractació dels productes i serveis continguts en la present web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Cadascuna de les relacions comercials derivades de la contractació de serveis es formalitzarà a part mitjançant un contracte mercantil establert per a tal efecte.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Aquest web ha estat creat per SW Hosting, amb caràcter informatiu i per a ús personal i professional.

Tota la part privada del website o "SW Panel" ha estat dissenyat per ser utilitzada única i exclusivament pels clients de SW Hosting, amb la finalitat de donar eines d'administració i control de tots i cadascun dels serveis contractats.

SW Hosting és propietària d'aquest website i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l'esmentada pàgina així com de tots els continguts de la mateixa i del nom de domini www.swhosting.com.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines web a les quals la website de SW Hosting redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini de les mateixes, corresponen als seus propietaris.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de SW Hosting.

Queda prohibit de forma expressa que qualsevol pàgina web que contingui un link a aquesta website, o esmenti els seus continguts, mantingui els frames de la pàgina d'origen, ja que el seu manteniment comporta per a l'usuari confusió sobre la titularitat dels continguts d'aquesta pàgina web, representant així mateix una violació del dret de la propietat industrial d'aquesta website. És per això que l'usuari ha de saber que està entrant en aquesta pàgina web i ha de percebre en el seu navegador la direcció URL d'aquesta website.

El fet d'accedir a aquest website implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Termes i Condicions

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest website no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats.

L'accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L'accés a aquest website no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre SW Hosting i l'usuari.

L'accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

Continguts i limitació de responsabilitat

SW Hosting realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website. SW Hosting no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències derivades dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, proporcionats per tercers.

SW Hosting no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al website, prevaldrà la versió electrònica.

SW Hosting no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través d'aquest website. La presència de links en el website de SW Hosting, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. SW Hosting es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu website.

SW Hosting no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquest website i cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violin la llei.

SW Hosting exclou tota responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquest website és exclusiva de qui les realitzen. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin realitzar a aquest o mitjançant aquest website o altres accessos controlats per SW Hosting, que infringeixin els drets de propietat de tercers, i el contingut sigui amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal.

SW Hosting es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest website qualsevol contingut contrari a les normes legals o immoral, reservant-se el dret d'exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. SW Hosting realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

Aquest website ha estat dissenyat per suportar els navegadors Internet Explorer. SW Hosting no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc web.

L'accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker Layer) amb xifrat d'alta seguretat mitjançant clau pública RSA de 1024 Bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès és només intel·ligible per a l'ordinador client i el servidor de SW Hosting. L'usuari pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur si a la barra d'estat del seu navegador apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors ve recolzada per un certificat expedit per l'empresa Thawte. Aquest certificat garanteix que el client comunica les dades a un servidor de SW Hosting i no a un tercer que intentés fer-se passar per aquesta.

SW Hosting no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest website sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software a què pugui accedir-se a través d'aquest website, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas SW Hosting serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. SW Hosting no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest website. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en operacions de naturalesa financera.

Els serveis oferts en aquest website només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per les quals ha estat dissenyat.

Protecció de Dades

La visita a aquest website no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni l'usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest website seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter personal dins del marc de la legislació espanyola. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels quals és responsable SW Hosting, on seran conservats de manera confidencial.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers, dels quals sigui responsable SW Hosting, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat que puguin ser utilitzats per SW Hosting, amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a SW Hosting per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting a fi d'adequar les seves ofertes al perfil particular. SW Hosting podrà conservar les seves dades un cop finalitzada tota la relació amb l'usuari per a complir obligacions legals.

SW Hosting procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats.

En el cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat diferent per a la qual haguessin estat recaptats o recollits es requerirà el consentiment previ dels interessats.

SW Hosting ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Els usuaris les dades del qual siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima els serveis oferts.

En el cas que els usuaris d'aquest website haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis oferts podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació que SW Hosting pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual va sol·licitar el servei. SW Hosting posarà a disposició dels usuaris que s'haguessin inscrit en algun tipus de llista de correu, dins d'aquest lloc web, els mecanismes adequats per donar-se de baixa de la mateixa.

L'accés a aquest website pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie permet que pugui contactar amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Informació sobre aspectes tècnics

SW Hosting no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a SW Hosting, de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de SW Hosting. Així mateix, s'exonera a SW Hosting de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per SW Hosting sempre que procedeixi de fonts alienes.

Actualitat i Modificació de la informació

SW Hosting indicarà a la pàgina principal del website la data de l'última actualització del mateix.

La informació que apareix en aquest website és la vigent en la data de la seva última actualització. SW Hosting es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest website, podent limitar o no permetre l'accés a aquest website.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest website. No obstant això SW Hosting es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

© Copyright SW Hosting and C.T. SL, 2001-18 Tots els drets reservats.